Ktl-icon-tai-lieu

bài tập về hidratcacbon không no

Được đăng lên bởi Phạm Đức Diện
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 1462 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Website : luyenthithukhoa.vn
CHUYÊN ĐỀ 3 : HIĐROCACBON KHÔNG NO
BÀI TẬP VỀ ANKEN
Câu 1: Anken X có công thức cấu tạo: CH3–CH2–C(CH3)=CH–CH3. Tên của X là
A. isohexan.
B. 3-metylpent-3-en.
C. 3-metylpent-2-en. D. 2-etylbut-2-en.
Cách đọc tên anken “SGK 11 nc – 156” Tên vị trí – Tên nhánh tên mạch chính – số vị trí - en
Đánh số thứ tự gần nối đôi nhất.
5
4
3
2
1
CH3 – CH2 – C(CH3) = CH – CH3.
=> 3 – metylpentan – 2 – en “Nối đôi ở 2 , mạch nhánh ở 3 ; mạch chính 5C pentan”
Câu 2: Số đồng phân của C4H8 là
A. 7.
B. 4.
C. 6.
D. 5.
Chú ý đồng phân hình học “Xem lại file viết đp + công thức” + Cách xác định đp hình học ở Chuyên đề1
C4H8 có k = 1 => 1 pi hoặc 1 vòng => đồng phân ở dạng anken hoặc xicloankan
Xét đp anken “Chú ý đp hình học”
CH2 = CH – CH2 – CH3 “ko có đphh” =>1 ;
CH3 – CH = CH – CH3 “có đp hh” =>2
CH2 =C(CH3) – CH3 “ko đphh” =>1
Xicloankan : Vòng 3 cạnh – CH3 “ Tam giác – CH3” => 1
Vòng 4 cạnh => 1 => Tổng cộng có 6 => C
“Mình viết tắt 3 cạnh và 4 cạnh “hiểu là tam giác và hình vuộng”
Câu 3: Hợp chất C5H10 mạch hở có bao nhiêu đồng phân cấu tạo ?
A. 4.
B. 5.
C. 6.
D. 10.
C5H10 có k =1 + mạch hở => anken ; đồng phân cấu tạo => Không tính đồng phân hình học. “Xem file xác định
đồng phân – Đi thi hay bị lừa”
CH2 = CH – CH2 – CH2 –CH3 ; CH3 – CH =CH –CH2 –CH3 ; CH2=CH – CH(CH3) – CH3
CH2 =C(CH3) – CH2 – CH3 „ CH3 – C(CH3)=CH – CH3
=> Tổng có 5 => B
Câu 4: Hợp chất C5H10 có bao nhiêu đồng phân anken ?
A. 4.
B. 5.
C. 6.
D. 7.
Đồng phân anken => tính cả đồng phân hình học.
Câu 3 có chất CH3 – CH=CH-CH2-CH3 có đp hình học => 6
Câu 5: Hợp chất C5H10 có bao nhiêu đồng phân cấu tạo ?
A. 4.
B. 5.
C. 6.
D. 10.
Đồng phân cấu tạo => Không tính hình học
C5H10 có k =1 => 1 pi “Anken” hoặc 1 vòng “Xicloankan”
Anken => bài 3 => có 5 Đp cấu tạo
Xicloankan :

CH3

CH3

CH3
CH3

C2H5
=> 5 đp xicloankan

CH3

=> 10 đp cấu tạo của C5H10 “5 anken + 5 xicloankan”

-1-

Website : luyenthithukhoa.vn

Câu 6: Ba hiđrocacbon X, Y, Z là đồng đẳng kế tiếp, khối lượng phân tử của Z bằng 2 lần khối lượng phân tử của X.
Các chất X, Y, Z thuộc dãy đồng đẳng
A. ankin.
B. ankan.
C. ankađien.
D. anken.
MZ = 2MX + X , Y , Z đồng đẳng kế tiếp => X , Y , Z là anken
“Cụ thể X là C2H4 và Z là C4H8”
Câu 7: Anken X có đặc điểm: Trong phân tử có 8 liên kết xích ma. CTPT của X là
A. C2H4.
B. C4H8.
C. C3H6.
D. C5H10.
Anken => có 1 liên kết pi
Mẹo liên kết xích ma = số C + số H – 1 “Đối với mạch hở - không đối với mạch vòng” ;
“Liên kết xích ma = số liên kết tạo giữa C và H + số liên kết tạo giữa ...
Website : luyenthithukhoa.vn
- 1 -
CHUYÊN ĐỀ 3 : HIĐROCACBON KHÔNG NO
BÀI TẬP VỀ ANKEN
Câu 1: 
3
CH
2
C(CH
3
)=CHCH
3
.

A. isohexan. B. 3-metylpent-3-en. C. 3-metylpent-2-en. D. 2-etylbut-2-en.
   - en

5 4 3 2 1
CH
3
CH
2
C(CH
3
) = CH CH
3
.
=> 3 metylpentan 2 
Câu 2: 
4
H
8
A. 7. B. 4. C. 6. D. 5.



CH2 = CH CH2 
CH3 CH = CH 
CH2 =C(CH3) 
  


Câu 3: 
5
H
10

A. 4. B. 5. C. 6. D. 10.

 
CH2 = CH CH2 CH2 CH3 ; CH3 CH =CH CH2 CH3 ; CH2=CH CH(CH3) CH3
CH2 =C(CH3) CH2  C(CH3)=CH CH3

Câu 4: 
5
H
10

A. 4. B. 5. C. 6. D. 7.

Câu 3 có  CH=CH-CH2-
Câu 5: 
5
H
10

A. 4. B. 5. C. 6. D. 10.



Xicloankan :

CH3
CH3
C2H5 CH3

CH3 CH3
bài tập về hidratcacbon không no - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập về hidratcacbon không no - Người đăng: Phạm Đức Diện
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
bài tập về hidratcacbon không no 9 10 899