Ktl-icon-tai-lieu

bài tập về hidratcacbon no

Được đăng lên bởi Phạm Đức Diện
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 797 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Website : luyenthithukhoa.vn
CHUYÊN ĐỀ 2 :
HIĐROCACBON NO
Câu 1: Hợp chất hữu cơ X có tên gọi là: 2 - clo - 3 - metylpentan. Công thức cấu tạo của X là:
A. CH3CH2CH(Cl)CH(CH3)2.
B. CH3CH(Cl)CH(CH3)CH2CH3.
C. CH3CH2CH(CH3)CH2CH2Cl.
D. CH3CH(Cl)CH3CH(CH3)CH3.
2 - clo - 3 – metylpentan “Đánh số gần halogen trước” => Cl ở số 2 ; Metyl ở số 3 ; pentan => Mạch chính có 5C
“SGK 11- nâng cao 109 ; Câu thần chú : Mẹ - Em – Phải – Bón – Phân – Hóa – Hợp - Ở - Ngoài – Đồng
1
2
3
4
5
CH3 – CH(Cl) – CH(CH3) – CH2 – CH3
Câu 2: Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo có công thức phân tử C5H12 ?
A. 3 đồng phân.
B. 4 đồng phân.
C. 5 đồng phân. D. 6 đồng phân
“SGK 11 nâng cao – 139” “Nhớ 4 thằng đầu tiên” => C5H12 có 3 đồng phân
CH3 – CH2 – CH2 – CH2 – CH3 ; CH3 – CH(CH3) – CH2 – CH3 ; CH3 – (CH3)C(CH3) – CH3;
Câu 3: Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo có công thức phân tử C6H14 ?
A. 3 đồng phân.
B. 4 đồng phân.
C. 5 đồng phân. D. 6 đồng phân
“SGK 11 nc – 139” => C6H14 có 5 đồng phân. => C
CH3 – CH2 – CH2 – CH2 – CH2 – CH3 ; CH3 – CH(CH3) – CH2 – CH2 –CH3 ;
CH3 – CH2 – CH(CH3) – CH2 – CH3; CH3 – CH(CH3) – CH(CH3)-CH3 ;
CH3 – (CH3)C(CH3) - CH2 –CH3 => 5 đp => C
Xem lại file viết đồng phân + CT tính đồng phân : Down load ở file trên .
Câu 4: Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo có công thức phân tử C4H9Cl ?
A. 3 đồng phân.
B. 4 đồng phân.
C. 5 đồng phân. D. 6 đồng phân.
C4H9Cl có k = (2.4 – 9 +2 -1)/2 = 0 “Tính liên kết pi + vòng – độ bất bão hòa”
CxHyOzNtXuNav… k =(2x-y+t+2 – u – v )/2 “X là halogen”
 không có liên kết pi hay vòng
CH2(Cl) – CH2 – CH2 – CH3 ; CH3 – CH(Cl) – CH2 – CH3 ; CH2Cl – CH(CH3) – CH3 ;
CH3 – (CH3)CCl – CH3 ; => 4 đp => B
Xem lại file viết đồng phân + CT tính đồng phân : Down load ở file trên .
Câu 5: Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo có công thức phân tử C5H11Cl ?
A. 6 đồng phân.
B. 7 đồng phân.
C. 5 đồng phân. D. 8 đồng phân.
C5H11Cl có k = (2.5 – 11 + 2 – 1)/2 = 0 => không có liên kết pi hay vòng;
CH2(Cl) – CH2 – CH2 – CH2 – CH3 ;
CH3 – CH(Cl) – CH2 – CH2 – CH3
;
CH3 – CH2 – CH(Cl) – CH2 – CH3
;
CH2(Cl) – CH(CH3) – CH2 – CH3
;
CH2(Cl) – CH2 – (CH3)CH – CH3
;
CH2(Cl) – CH2 – CH(CH3) – CH3
;
CH3 – CH(Cl) – CH(CH3) – CH3
;
CH2(Cl) – (CH3)C(CH3) – CH3
;
“Xem theo thứ tự từ trái sang phải”
Câu 6: Phần trăm khối lượng cacbon trong phân tử ankan Y bằng 83,33%. Công thức phân tử của Y là:
A. C2H6.
B. C3H8.
C. C4H10.
D. C5H12.
Cách 1 mẹo mò đáp án : % C = MC / MY Thấy D thỏa mãn : %C = 12.5.100%/(12.5 + 12) = 83,33 %
Cách 2: Ankan => CTTQ: CnH2n+2 => %C = MC/MY = 12n . 100% / (14...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập về hidratcacbon no - Người đăng: Phạm Đức Diện
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
bài tập về hidratcacbon no 9 10 617