Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP VỀ NGUYÊN PHÂN VÀ GIẢM PHÂN

Được đăng lên bởi tantran1997
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 50182 lần   |   Lượt tải: 65 lần
BÀI TẬP VỀ NGUYÊN PHÂN VÀ GIẢM PHÂN

Hoạt động của giáo viên & học sinh
Bài tập 1: 10 tế bào sinh dục sơ khai phân
bào liên tiếp với số lần như nhau ở vùng sinh
sản, môi trường cung cấp 2480 nhiễm sắc thể
đơn, tất cả các tế bào con đến vùng chín giảm
phân đã đòi hỏi môi trường tế bào cung cấp
thêm 2560 nhiễm sắc thể đơn. Hiệu xuất thụ
tinh của giao tử là 10 % và tạo ra 128 hợp tử.
Biết không có hiện tượng trao đổi chéo xảy ra
trong giảm phân.
Hãy xác định:
a. Bộ nhiễm sắc thể 2n của loài và tên
của loài đó
b. Tế bào sinh dục sơ khai là đực hay
cái? Giải thích?
Bài tập 2:
Ở 1 loài ong mật, 2n=32.
Trứng khi được thụ tinh sẽ nở thành ong chúa
hoặc ong thợ tuỳ điều kiện về dinh dưỡng,
còn trứng không được thụ tinh thì nở thành
ong đực.
Một ong chúa đẻ được một số trứng
gồm trứng được thụ tinh và trứng không được
thụ tinh, nhưng chỉ có 80% số trứng được thụ
tinh là nở thành ong thợ, 60% số trứng không
được thụ tinh là nở thành ong đực, các trường
hợp còn lại đều không nở và bị tiêu biến. Các
trứng nở thành ong thợ và ong đực nói trên
chứa tổng số 155136 NST, biết rằng số ong
đực con bằng 2% số ong thợ con.
a/ Tìm số ong thợ con và số ong đực
con.
b/ Tổng số trứng được ong thợ đẻ ra
trong lần nói trên là bao nhiêu?
c/ Nếu số tinh trùng trực tiếp thụ tinh
với các trứng chiếm 1% so với tổng số tinh
trùng hình thành thì tổng số NST trong các
tinh trùng và tế bào trứng bị tiêu biến là bao
nhiêu?
Bài tập 3:
Một tế bào sinh dục sơ khai của 1 loài
thực hiện nguyên phân liên tiếp một số đợt
đòi hỏi môi trường nội bào cung cấp nguyên

Nội dung
Cách giải
a. Gọi x là số lần nguyên phân của tế bào sinh dục
sơ khai, 2n là bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của loài,
ta có:

 2n(2x − 1)10 = 2480
→ 2n = 8 (ruồi giấm)
 x
 2n2 10 = 2560
2n.2x.10 = 2560  x = 5
b. Số tế bào con sinh ra: 320
Số giao tử tham gia thụ tinh:

128
×100 = 1280
10

Số giao tử hình thành từ mỗi tế bào sinh giao tử:
1280
= 4 suy ra là con đực
320

Cách giải
a/ Gọi x là số ong thợ, y là số ong đực thì y
= 0,02x
Ta có 32x + 16 x 0,02x =155136; x = 4800;
y = 96
b/ Tổng số trứng đẻ là (4800x100/80) +
(96x100/60) = 6160
c/ Tổng số nhiễm sắc thể bị tiêu biến
- Số trứng thụ tinh đẻ ra: 4800 x 100/80 =
6000 trứng
- Số tinh trùng không thụ tinh: (6000 x
100) – 6000 = 594000
- Số trứng không thụ tinh đẻ ra: 96 x
100/60 = 160 trứng
- Số trứng không thụ tinh không nở: 160 –
96 = 64
- Số trứng thụ tinh không nở: 6000 – 4800
= 1200
- Tổng số nhiễm sắc thể bị tiêu biến: (32 x 1200)
+ 16(64 + 594000) = 9543424 NST

GIẢI

li...
BÀI TẬP VỀ NGUYÊN PHÂN VÀ GIẢM PHÂN
Hoạt động của giáo viên & học sinh Nội dung
Bài tập 1: 10 tế o sinh dục khai phân
bào liên tiếp với số lần như nhau vùng sinh
sản, môi trường cung cấp 2480 nhiễm sắc thể
đơn, tất cả các tế bào con đến vùng chín giảm
phân đã đòi hỏi môi trường tế bào cung cấp
thêm 2560 nhiễm sắc thể đơn. Hiệu xuất thụ
tinh của giao tử 10 % tạo ra 128 hợp tử.
Biết không có hiện tượng trao đổi chéo xảy ra
trong giảm phân.
Hãy xác định:
a. Bộ nhiễm sắc thể 2n của loài n
của loài đó
b. Tế bào sinh dục khai đực hay
cái? Giải thích?
Bài tập 2: 1 loài ong mật, 2n=32.
Trứng khi được thụ tinh sẽ nở thành ong chúa
hoặc ong thợ tuỳ điều kiện về dinh dưỡng,
còn trứng không được thụ tinh thì n thành
ong đực.
Một ong chúa đẻ được một số trứng
gồm trứng được thụ tinh và trứng không được
thụ tinh, nhưng chỉ 80% số trứng được thụ
tinh nthành ong thợ, 60% số trứng không
được thụ tinh nở thành ong đực, các trường
hợp còn lại đều không nở bị tiêu biến. Các
trứng nở thành ong thợ ong đực nói trên
chứa tổng số 155136 NST, biết rằng số ong
đực con bằng 2% số ong thợ con.
a/ Tìm s ong thợ con số ong đực
con.
b/ Tổng số trứng được ong thợ đẻ ra
trong lần nói trên là bao nhiêu?
c/ Nếu s tinh trùng trực tiếp thụ tinh
với các trứng chiếm 1% so với tổng số tinh
trùng hình thành thì tổng số NST trong các
tinh trùng tế o trứng bị tiêu biến bao
nhiêu?
Bài tập 3:
Một tế o sinh dục khai của 1 loài
thực hiện nguyên phân liên tiếp một số đợt
đòi hỏi môi trường nội bào cung cấp nguyên
Cách giải
a. Gọi x là số lần nguyên phân của tế bào sinh dục
sơ khai, 2n là bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của loài,
ta có:
82
25601022
248010)12(2
=
=
=
n
n
n
x
x
(ruồi giấm)
2n.2
x
.10 = 2560 x = 5
b. Số tế bào con sinh ra: 320
Số giao tử tham gia thụ tinh:
100
10
128
×
= 1280
Số giao tử hình thành từ mỗi tế bào sinh giao tử:
320
1280
= 4 suy ra là con đực
Cách giải
a/ Gọi x là số ong thợ, y là số ong đực thì y
= 0,02x
Ta 32x + 16 x 0,02x =155136; x = 4800;
y = 96
b/ Tổng số trứng đẻ (4800x100/80) +
(96x100/60) = 6160
c/ Tổng số nhiễm sắc thể bị tiêu biến
- Số trứng thụ tinh đẻ ra: 4800 x 100/80 =
6000 trứng
- Số tinh trùng không thụ tinh: (6000 x
100) – 6000 = 594000
- Số trứng không thụ tinh đẻ ra: 96 x
100/60 = 160 trứng
- Số trứng không thụ tinh không nở: 160 –
96 = 64
- Số trứng thụ tinh không nở: 6000 – 4800
= 1200
- Tổng số nhiễm sắc thể bị tiêu biến: (32 x 1200)
+ 16(64 + 594000) = 9543424 NST
GIẢI
BÀI TẬP VỀ NGUYÊN PHÂN VÀ GIẢM PHÂN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI TẬP VỀ NGUYÊN PHÂN VÀ GIẢM PHÂN - Người đăng: tantran1997
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
BÀI TẬP VỀ NGUYÊN PHÂN VÀ GIẢM PHÂN 9 10 419