Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập VLXD (dạng đề thi)

Được đăng lên bởi Ngụy Tuấn
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 286 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Baøi taäp VLXD
Baøi taäp 1 (1 ñieåm)
Moät maãu ñaù coù khoái löôïng theå tích od = 2 800 kg/m3; ñoä huùt nöôùc theo
khoái löôïng Hp = 5% ; ñoä baõo hoøa nöôùc Cbh = 0,7. Haõy xaùc ñònh khoái löôïng
rieâng cuûa maãu ñaù ? Cho bieát tæ troïng cuûa nöôùc an = 1 g/cm3.
Baøi taäp 2 (2 ñieåm)
Xaùc ñònh caáp phoái beâtoâng maùc 250, vôùi vaät lieäu söû duïng nhö sau :
- Xi maêng Portland PC40 ; coù
aX = 3 000 kg/m3 ;
oX = 1,1 kg/l
3
- Caùt coù côõ haït trung bình, saïch, coù aC = 2 600 kg/m ;
oC = 1,5 kg/l
3
- Ñaù daêm coù: Dmax = 30 mm ;
aÑ = 2 800 kg/m ;
oÑ = 1,4 kg/l
- Coát lieäu coù chaát löôïng trung bình
Cho bieát : Löôïng nöôùc nhaøo troän laø 195 l/m3 beâtoâng ; heä soá laép ñaày
 = 1,35 ; heä soá chaát löôïng coát lieäu A = 0.6
Baøi taäp 3 (1. 5 ñieåm)
Ñem raây saøng 1000g caùt khoâ hoaøn toaøn baèng boä saøng tieâu chuaån, coù keát quaû nhö sau:
Côõ saøng tieâu
Löôïng soùt rieâng
Löôïng soùt rieâng
Löôïng soùt tích
chuaån [mm]
bieät: mi [g]
bieät: ai [%]
luõy Ai [%]
5
0
0
2,5
10
1,25
20
0,63
55
0,315
25
0,14
95
Ñaùy saøng
5
Xaùc ñònh: mi, ai, Ai, module ñoä lôùn, côõ haït, ñöôøng bieåu dieãn caáp phoái
haït ? Nhaän xeùt veà loaïi caùt naøy ?
Baøi taäp 4 (1 ñieåm)
Moät maãu vaät lieäu khoâ coù khoái löôïng laø 1500 g ñöôïc ñun noùng töø 30 oC
ñeán 90oC ñaõ tieâu toán moät löôïng nhieät : Q = 207 kcal. Haõy xaùc ñònh tæ nhieät
cuûa maãu vaät lieäu naøy ôû ñoä aåm W=30%? Bieát raèng tæ nhieät cuûa nöôùc laø 1
kcal/kg.oC.
Baøi taäp 5 (1 ñieåm)
Tæ leä thaønh phaàn theo khoái löôïng cuûa hoãn hôïp beâtoâng nhö sau:
X N C D
; ; ;  1;0.6;2.5;3.5 .Vôùi X, N, C, Ñ laàn löôït laø xi maêng, nöôùc, caùt, ñaù.
X X X X

Khoái löôïng theå tích cuûa hoãn hôïp beâtoâng laø 2280 kg/m3. Khoái löôïng rieâng
1

cuûa ximaêng, nöôùc, caùt, ñaù laàn löôït laø :3.02 g/cm3 ; 1 g/cm3 ; 2.6 g/cm3 ; 2.7
g/cm3. Haõy xaùc ñònh ñoä roãng (%) cuûa hoãn hôïp beâtoâng ?
Baøi taäp 6 (1 ñieåm)
Cöôøng ñoä cuûa beâtoâng ñöôïc xaùc ñònh theo coâng thöùc :
Rb = ARx(X/N - B) (daN/cm2)
Haõy xaùc ñònh giaù trò cuûa A, B khi söû duïng 2 loaïi coát lieäu CL1
vaø CL2 nhö sau :- CL1 coù Rb = 216 daN/cm2 vôùi X/N = 1,3
Rb = 384 daN/cm2 vôùi X/N = 2
- CL2 coù
Rb = 220 daN/cm2 vôùi X/N = 1,5
Rb = 440 daN/cm2 vôùi X/N = 2,5
Cho bieát Rx = 400 daN/cm2. Haõy so saùnh chaát löôïng 2 loaïi coát lieäu treân.
Baøi taäp 7 (1.5 ñieåm)
1. Haõy xaùc ñònh cöôøng ñoä cuûa beâtoâng theo coâng thöùc BolomeySkramtaev khi tæ soá nöôùc/ximaêng (N/X) laàn löôït coù giaù trò : 0.5 ;
0.625. Bieát raèng khi tæ soá ...
1
Baøi taäp VLXD
Baøi taäp 1 (1 ñieåm)
Moät maãu ñaù coù khoái löôïng theå tích
od
= 2 800 kg/m
3
; ñoä huùt nöôùc theo
khoái löôïng Hp = 5% ; ñoä baõo hoøa nöôùc C
bh
= 0,7. Haõy xaùc ñònh khoái löôïng
rieâng cuûa maãu ñaù ? Cho bieát tæ troïng cuûa nöôùc
an
= 1 g/cm
3
.
Baøi taäp 2 (2 ñieåm)
Xaùc ñònh caáp phoái beâtoâng maùc 250, vôùi vaät lieäu söû duïng nhö sau :
- Xi maêng Portland PC40 ; coù
aX
= 3 000 kg/m
3
;
oX
= 1,1 kg/l
- Caùt coù côõ haït trung bình, saïch, coù
aC
= 2 600 kg/m
3
;
oC
= 1,5 kg/l
- Ñaù daêm coù: D
max
= 30 mm ;
aÑ
= 2 800 kg/m
3
;
=
1,4 kg/l
- Coát lieäu coù chaát löôïng trung bình
Cho bieát : Löôïng nöôùc nhaøo troän laø 195 l/m
3
beâtoâng ; heä soá laép ñaày
= 1,35 ; heä soá chaát löôïng coát lieäu A = 0.6
Baøi taäp 3 (1. 5 ñieåm)
Ñem raây saøng 1000g caùt khoâ hoaøn toaøn baèng boä saøng tieâu chuaån, coù keát quaû nhö sau:
Côõ saøng tieâu
chuaån [mm]
Löôïng soùt rieâng
bieät: m
i
[g]
Löôïng soùt rieâng
bieät: a
i
[%]
Löôïng soùt tích
luõy A
i
[%]
5
-
0
0
2,5
-
-
10
1,25
-
20
-
0,63
-
-
55
0,315
-
25
-
0,14
-
-
95
Ñaùy saøng
-
5
-
Xaùc ñònh: m
i
, a
i
, A
i
, module ñoä lôùn, côõ haït, ñöôøng bieåu dieãn caáp phoái
haït ? Nhaän xeùt veà loaïi caùt naøy ?
Baøi taäp 4 (1 ñieåm)
Moät maãu vaät lieäu khoâ coù khoái löôïng laø 1500 g ñöôïc ñun noùng töø 30
o
C
ñeán 90
o
C ñaõ tieâu toán moät löôïng nhieät : Q = 207 kcal. Haõy xaùc ñònh nhieät
cuûa maãu vaät lieäu naøy ôû ñoä aåm W=30%? Bieát raèng nhieät cuûa nöôùc laø 1
kcal/kg.
o
C.
Baøi taäp 5 (1 ñieåm)
Tæ leä thaønh phaàn theo khoái löôïng cuûa hoãn hôïp beâtoâng nhö sau:
X N C D
; ; ; 1;0.6;2.5;3.5
X X X X
.Vôùi X, N, C, Ñ laàn löôït laø xi maêng, nöôùc, caùt, ñaù.
Khoái löôïng thtích cuûa hoãn hôïp beâtoâng laø 2280 kg/m
3
. Khoái löôïng rieâng
Bài tập VLXD (dạng đề thi) - Trang 2
Bài tập VLXD (dạng đề thi) - Người đăng: Ngụy Tuấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bài tập VLXD (dạng đề thi) 9 10 657