Ktl-icon-tai-lieu

bài tập xác định tên kim loại

Được đăng lên bởi phamthikimd-gmail-com
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 635 lần   |   Lượt tải: 1 lần
I – BÀI TẬP VỀ XÁC ĐỊNH TÊN KIM LOẠI
1) Có thể tính được khối lượng mol nguyên tử kim loại M theo các cách sau:
-Từ khối lượng (m) và số mol (n) của kim loại → M =

m
n

Từ Mhợp chất → Mkim loại
- Từ công thức Faraday → M =
- Từ a < m < b và α < n < β →

m.n.F
(n là số electron trao đổi ở mỗi điện cực)
I.t

a
m b
< M = < → tìm M thỏa mãn trong khoảng xác
b
n a

định đó
- Lập hàm số M = f(n) trong đó n là hóa trị của kim loại M (n = 1, 2, 3), nếu trong bài
toán tìm oxit kim loại MxOy thì n =

2y
→ kim loại M
x

- Với hai kim loại kế tiếp nhau trong một chu kì hoặc phân nhóm → tìm M → tên 2 kim
loại
2) Một số chú ý khi giải bài tập:
- Biết sử dụng một số định luật bảo toàn như bảo toàn khối lượng, bảo toàn nguyên tố,
bảo toàn mol electron,… Biết viết các phương trình ion thu gọn, phương pháp ion –
electron …
- Khi đề bài không cho kim loại M có hóa trị không đổi thì khi kim loại M tác dụng với
các chất khác nhau có thể thể hiện các số oxi hóa khác nhau → đặt kim loại M có các hóa
trị khác nhau
- Khi hỗn hợp đầu được chia làm hai phần không bằng nhau thì phần này gấp k lần phần
kia tương ứng với số mol các chất phần này cũng gấp k lần số mol các chất phần kia .
3) Một số bài tập minh họa
Ví dụ 1: Cho 3,024 gam một kim loại M tan hết trong dung dịch HNO 3 loãng, thu được
940,8 ml khí NxOy (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) có tỉ khối đối với H 2 bằng 22. Khí
NxOy và kim loại M là:
A. NO và Mg

B. NO2 và Al

C. N2O và Al

D. N2O và Fe

Ví dụ 2: Hỗn hợp X gồm Mg và kim loại M. Hòa tan hoàn toàn 8 gam hỗn hợp X cần
vừa đủ 200 gam dung dịch HCl 7,3 %. Mặt khác cho 8 gam hỗn hợp X tác dụng hoàn

toàn với khí Cl2 cần dùng 5,6 lít Cl2 (ở đktc) tạo ra hai muối clorua. Kim loại M và phần
trăm về khối lượng của nó trong hỗn hợp X là:
A. Al và 75 %

B. Fe và 25 %

C. Al và 30 %

D. Fe và 70 %

Ví dụ 3: Hỗn hợp X gồm hai muối cacbonat của 2 kim loại kiềm thổ ở hai chu kì liên
tiếp. Cho 7,65 gam X vào dung dịch HCl dư. Kết thúc phản ứng, cô cạn dung dịch thì thu
được 8,75 gam muối khan. Hai kim loại đó là:
A. Mg và Ca B. Ca và Sr C. Be và Mg D. Sr và Ba
Ví dụ 4: Hòa tan hoàn toàn 6 gam hỗn hợp X gồm Fe và một kim loại M (hóa trị II) vào
dung dịch HCl dư, thu được 3,36 lít khí H 2 (ở đktc). Nếu chỉ hòa tan 1,0 gam M thì dùng
không đến 0,09 mol HCl trong dung dịch. Kim loại M là:
A. Mg

B. Zn

C. Ca

D. Ni

Ví dụ 5: Để hòa tan hoàn toàn 6,834 gam một oxit của kim loại M cần dùng tối thiểu 201
ml dung dịch HCl 2M. Kim loại M là:
A. Mg

B. Cu C. Al

D. Fe

II – BÀI TOÁN VỀ KIM L...
I – BÀI TẬP VỀ XÁC ĐỊNH TÊN KIM LOẠI
1) Có thể tính được khối lượng mol nguyên tử kim loại M theo các cách sau:
-Từ khối lượng (m) và số mol (n) của kim loại → M =
m
n
Từ M
hợp chất
→ M
kim loại
- Từ công thức Faraday M =
m.n.F
I.t
(n số electron trao đổi mỗi điện cực)
- Từ a < m < b α < n < β
m
M
n
a b
< = <
b a
tìm M thỏa mãn trong khoảng c
định đó
- Lập hàm số M = f(n) trong đó n hóa trị của kim loại M (n = 1, 2, 3), nếu trong bài
toán tìm oxit kim loại M
x
O
y
thì n =
2y
x
→ kim loại M
- Với hai kim loại kế tiếp nhau trong một chu hoặc phân nhóm tìm
M
→ tên 2 kim
loại
2) Một số chú ý khi giải bài tập:
- Biết sử dụng một số định luật bảo toàn như bảo toàn khối ợng, bảo toàn nguyên tố,
bảo toàn mol electron,… Biết viết các phương trình ion thu gọn, phương pháp ion
electron …
- Khi đề bài không cho kim loại M hóa trị không đổi thì khi kim loại M c dụng với
các chất khác nhau có thể thể hiện các số oxi hóa khác nhau → đặt kim loại M có các hóa
trị khác nhau
- Khi hỗn hợp đầu được chia làm hai phần không bằng nhau thì phần này gấp k lần phần
kia tương ứng với số mol các chất phần này cũng gấp k lần số mol các chất phần kia .
3) Một số bài tập minh họa
dụ 1: Cho 3,024 gam một kim loại M tan hết trong dung dịch HNO
3
loãng, thu được
940,8 ml khí N
x
O
y
(sản phẩm khử duy nhất, đktc) tỉ khối đối với H
2
bằng 22. Khí
N
x
O
y
và kim loại M là:
A. NO và Mg B. NO
2
và Al C. N
2
O và Al D. N
2
O và Fe
dụ 2: Hỗn hợp X gồm Mg kim loại M. Hòa tan hoàn toàn 8 gam hỗn hợp X cần
vừa đủ 200 gam dung dịch HCl 7,3 %. Mặt khác cho 8 gam hỗn hợp X c dụng hoàn
bài tập xác định tên kim loại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập xác định tên kim loại - Người đăng: phamthikimd-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
bài tập xác định tên kim loại 9 10 341