Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập xác suất

Được đăng lên bởi daothaovp95
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 431 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1. 1.Gieo đng thi 3 con xúc xc 5 ln.Xác sut đ ít nht 1 ln c 3 con đu xut
hin mt 6 chm bng:
A.0,5014 B.0,0229 C.0,619 D.0,250
2. 2.Cho P(A)=1/3 P(B)=1/4 và P(
´
A
B)=1/6. Khi đó P((
´
A
C+
´
A
)/B)
bng:
A. 1 B. 0 C.1/8 D.2/3
3. 3.Cho mu ngu nhiên 2 chiu (X
1
,X
2
) thành lp t X @ N(μ,σ
2
). Ưc lưng nào
sau đây là hiu qu ca μ:
A. Y
1
=
2 X 1
5
+
3 X 2
5
B. Y
2
=
X 1
2
+
X 2
2
C. Y
3
=
4 X 1
5
+
X 2
5
D.Y
4
=
X 1
4
+
3 X 2
4
4. Chn khng đnh đúng trang các khng đnh sau đây:
A. P(ABC) > P(A) + P(B) + P(C), vi mi A, B, C
B.
B
A +
´
¿C
¿
¿
´
¿
=
´
A .
´
B
+ C
C. P(A +B/C) = P(A/C) +P(B/C) P(AB/C), vi mi A,B,C
D. P(A+B\B)
P(AB) vi mi A, B,C
5. Có 2 lô sn phm. Lô 1 có 10 chính phm và 2 phế phm. Lô II có 16 chính
phm và 4 phế phm. T mi lô ly ngu nhiên 1 sn phm. Sau đó trong 2 sn
phm đó ly ngu nhiên ra 1 sn phm.Xác sut đ sn phm sau cùng là chính
phm bng:
Bài tập xác suất - Trang 2
Bài tập xác suất - Người đăng: daothaovp95
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Bài tập xác suất 9 10 915