Ktl-icon-tai-lieu

bài tập xác suất thông kê

Được đăng lên bởi nguyencongchanh93
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 939 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài giảng: Xác suất và Thống kê

GV: Tôn Thất Tú

Bài tập chương 1
1. Một vé số gồm 5 chữ số. Một người mua ngẫu nhiên 1 vé. Tính xác suất
của các biến cố sau:
a) người này trúng giải 7 biết vé trúng giải 7 tận cùng là 40.
b) người này trúng giải 6 biết vé trúng giải 6 tận cùng là 123 hoặc 246.
c) giải khuyến khích, biết vé trúng giải khuyến khích chỉ khác giải đặc biệt 1
chữ số ở một hàng nào đó và chỉ có 1 giải đặc biệt.
2. Có 7 khách bước ngẫu nhiên lên 3 toa tàu. Biết mỗi khách chỉ lên 1 toa và
các toa đều chứa được cả 7 khách. Tính xác suất:
a) Có 1 toa có 5 khách.
b) Có 2 toa có 3 khách
c) Mỗi toa đều có khách.
d) Có đúng 1 toa có 3 khách.
3. Một trò chơi truyền hình chọn các ô chữ để tạo thành chữ YAMAHA.
Người chơi được chọn ngẫu nhiên 4 ô, biết có 16 ô chữ YA, 9 ô chữ MA, 4 ô chữ
HA và 1 ô chữ YAMAHA. Nếu người chơi chọn được 4 ô chữ tạo thành ít nhất 1
chữ YAMAHA người thắng. Tính xác suất người chơi thắng với:
a) đúng 1 chữ YAMAHA được tạo thành.
b) 2 chữ YAMAHA được tạo thành.
4. Có 10 đôi găng tay cùng loại nhưng khác màu. Chọn ngẫu nhiên 6 chiếc
găng tay. Tính xác suất :
a) không chọn được 1 đôi nào.
b) chọn được đúng 3 đôi.
5. Một biển số xe được cấu tạo từ 6 chữ số. Chọn ngẫu nhiên 1 biển số. Tính
xác suất biển số chọn được :
a) có các chữ số khác nhau.
b) có đúng 3 chữ số giống nhau.
c) có ít nhất 2 chữ số chẵn.
Trang 26

Bài giảng: Xác suất và Thống kê

GV: Tôn Thất Tú

6. Chọn ngẫu nhiên 3 số. Mỗi số được chọn từ các số tự nhiên từ 1 đến 9.
Tính xác suất :
a) Tổng của chúng bằng 5.
b) Tích của chúng chia hết cho 2.
c) Tích của chúng chia hết cho 10.
d) Có đúng 2 số bằng nhau.
7. Hai công ty A và B cùng kinh doanh một mặt hàng. Xác suất công ty A
thua lỗ là 0,2 và xác suất công ty B thua lỗ là 0,4. Tuy nhiên trên thực tế khả năng
cả hai công ty cùng thua lỗ chỉ là 0,1. Tìm xác suất các biến cố sau đây:
a) Chỉ có một công ty thua lỗ.
b) Có ít nhất một công ty làm ăn không thua lỗ.
c) Biết có ít nhất 1 công ty thua lỗ, tính xác suất chỉ công ty A thua lỗ.
8. Trên giá có n quyển sách khác nhau, n ≥ 4 , trong đó có 3 quyển của tác giả
A. Người ta xếp ngẫu nhiên n quyển sách này thành 1 hàng. Tính xác suất 3 quyển
sách của tác giả A :
a) Đứng cạnh nhau.
b) Không có hai quyển nào đứng cạnh nhau.
9. Một hộp có 7T và 3Đ. Lấy ngẫu nhiên lần lượt không hoàn lại các viên bi
cho đến khi lấy được bi trắng thì dừng.
a) Tính xác suất việc làm này dừng lại sau không quá 3 lần lấy.
b) Biết việc làm này dừng sại sau không quá 2 lần, tính xác suất lần 1 lấ...
Bài ging: Xác sut và Thng kê GV: Tôn Tht Tú
Trang
26
Bài tp chương 1
1. Mt s gm 5 ch s. Mt người mua ngu nhiên 1 vé. Tính xác sut
ca các biến c sau:
a) người này trúng gii 7 biết vé trúng gii 7 tn cùng là 40.
b) người này trúng gii 6 biết vé trúng gii 6 tn cùng là 123 hoc 246.
c) gii khuyến khích, biết trúng gii khuyến khích ch khác gii đc bit 1
ch s mt hàng nào đó và ch có 1 gii đặc bit.
2. 7 khách bưc ngu nhiên n 3 toa tàu. Biết mi khách ch lên 1 toa
các toa đều cha đưc c 7 khách. Tính xác sut:
a) Có 1 toa có 5 khách.
b) Có 2 toa có 3 khách
c) Mi toa đều có khách.
d) Có đúng 1 toa có 3 khách.
3. Mt trò chơi truyn hình chn các ô ch để to thành ch YAMAHA.
Người chơi được chn ngu nhiên 4 ô, biết 16 ô ch YA, 9 ô ch MA, 4 ô ch
HA 1 ô ch YAMAHA. Nếu người chơi chn được 4 ô ch to thành ít nht 1
ch YAMAHA người thng. Tính xác sut người chơi thng vi:
a) đúng 1 ch YAMAHA được to thành.
b) 2 ch YAMAHA được to thành.
4. 10 đôi găng tay cùng loi nhưng khác màu. Chn ngu nhiên 6 chiếc
găng tay. Tính xác sut :
a) không chn được 1 đôi nào.
b) chn được đúng 3 đôi.
5. Mt bin s xe đưc cu to t 6 ch s. Chn ngu nhiên 1 bin s. Tính
xác sut bin s chn được :
a) có các ch s khác nhau.
b) có đúng 3 ch s ging nhau.
c) có ít nht 2 ch s chn.
bài tập xác suất thông kê - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập xác suất thông kê - Người đăng: nguyencongchanh93
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
bài tập xác suất thông kê 9 10 210