Ktl-icon-tai-lieu

bài tập xác suất thống kê chương 3

Được đăng lên bởi nguyencongchanh93
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 928 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài giảng: Xác suất và Thống kê

GV: Tôn Thất Tú

Bài tập chương 3
1. Điều tra thời gian sử dụng của 100 lốp xe của công ty A, ta được bảng số
liệu sau :
Thời gian (ngàn km) 3-3,2 3,2-3,4 3,4-3,6 3,6-3,8 3,8-4,0
Số lốp

13

19

28

22

18

a) Với độ tin cậy 95%, tìm khoảng tin cậy đối xứng cho thời gian sử dụng
trung bình.
b) Tìm khoảng tin cậy cho số lượng lốp xe trong kho hàng của nhà máy có
thời gian sử dụng không nhỏ hơn 3400km với độ tin cậy 98%. Biết trong kho hàng
có 10000 lốp.
c) Cần phải khảo sát thêm thời gian sử dụng tối thiểu bao nhiêu lốp để sai số
trong ước lượng khoảng tin cậy đối xứng của thời gian sử dụng trung bình không
vượt quá 0,04. Độ tin cậy của ước lượng là 95%.
d) Có ý kiến cho rằng tuổi thọ trung bình của lốp xe lớn hơn 3400 km. Với
mức ý nghĩa 2%, hãy nhận định về ý kiến đó.
2. Một xí nghiệp có 5000 công nhân cùng sản xuất một loại sản phẩm. Theo
dõi thời gian hoàn thành sản phẩm của 100 công nhân, ta được bảng số liệu sau:
Thgian (ph)
Số công nhân

28-30 30-32 32-34 34-36 36-38 38-40
5

15

25

30

20

5

a) Tìm khoảng tin cậy đối xứng cho thời gian hoàn thành trung bình với độ tin
cậy 90%.
b) Công nhân có tay nghề cao nếu thời gian hoàn thành 1 sản phẩm dưới 32ph.
Với độ tin cậy 95%, tìm khoảng tin cậy đối xứng cho số công nhân có tay nghề cao
của xí nghiệp.
c) Xí nghiệp quy định định mức hoàn thành trung bình 1 sản phẩm là 33ph. Có
ý kiến cho rằng định mức này có hại cho công nhân. Với mức ý nghĩa 2% hãy nhận
xét về ý kiến đó.

Trang 138

Bài giảng: Xác suất và Thống kê

GV: Tôn Thất Tú

d) Có ý kiến cho rằng, tỉ lệ công nhân có tay nghề cao của xí nghiệp nhỏ hơn
22%. Với mức ý nghĩa 5% hãy nhận xét về ý kiến đó.
3. Khảo sát lượng gạo loại A bán ra ở một cửa hàng trong 140 ngày, ta được
mẫu số liệu :
Trọng lượng (kg) 120-140 140-160 160-180 180-200 200-220 220-240 240-260
Số ngày

12

14

22

27

32

20

13

a) Với độ tin cậy 98% tìm khoảng tin cậy đối xứng cho số tiền trung bình bán
ra mỗi ngày. Biết giá 1kg gạo loại A là 15000đ.
b) Gọi ‘ngày cao điểm’ là những ngày có sản lượng gạo bán ra không ít hơn
160kg. Tìm khoảng tin cậy đối xứng cho tỉ lệ ngày cao điểm với độ tin cậy 99%.
c) Tìm khoảng tin cậy đối xứng cho sản lượng gạo trung bình bán ra trong
những ngày cao điểm với độ tin cậy 95%.
4. Điều tra thu nhập của 100 công nhân làm việc trong một xí nghiệp nghiệp ta
được số liệu sau:
Thu nhập (ngàn đồng) 400-420 420-440 440-460 460-480 480-500 500-520
Số người

5

10

40

15

20

10

a) Hãy ước lượng số tiền thu nhập trung ...
Bài ging: Xác sut và Thng kê GV: Tôn Tht Tú
Trang
138
Bài tp chương 3
1. Điu tra thi gian s dng ca 100 lp xe ca công ty A, ta được bng s
liu sau :
Thi gian (ngàn km)
3-3,2
3,2-3,4
3,4-3,6
3,6-3,8
3,8-4,0
S lp 13 19 28 22 18
a) Vi độ tin cy 95%, tìm khong tin cy đối xng cho thi gian s dng
trung bình.
b) Tìm khong tin cy cho s lượng lp xe trong kho ng ca nhà máy có
thi gian s dng không nh hơn 3400km vi độ tin cy 98%. Biết trong kho hàng
có 10000 lp.
c) Cn phi kho sát thêm thi gian s dng ti thiu bao nhiêu lp đ sai s
trong ước lượng khong tin cy đi xng ca thi gian s dng trung bình không
vượt quá 0,04. Độ tin cy ca ước lượng là 95%.
d) ý kiến cho rng tui th trung bình ca lp xe ln hơn 3400 km. Vi
mc ý nghĩa 2%, hãy nhn định v ý kiến đó.
2. Mt nghip 5000 công nhân cùng sn xut mt loi sn phm. Theo
dõi thi gian hoàn thành sn phm ca 100 công nhân, ta được bng s liu sau:
Thgian (ph) 28-30
30-32
32-34
34-36
36-38
38-40
S công nhân
5 15 25 30 20 5
a) Tìm khong tin cy đi xng cho thi gian hoàn thành trung bình vi độ tin
cy 90%.
b) Công nhân có tay ngh cao nếu thi gian hoàn thành 1 sn phm dưới 32ph.
Vi độ tin cy 95%, tìm khong tin cy đối xng cho s công nhân có tay ngh cao
ca xí nghip.
c) Xí nghip quy định định mc hoàn thành trung bình 1 sn phm là 33ph. Có
ý kiến cho rng định mc này có hi cho công nhân. Vi mc ý nghĩa 2% hãy nhn
xét v ý kiến đó.
bài tập xác suất thống kê chương 3 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập xác suất thống kê chương 3 - Người đăng: nguyencongchanh93
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
bài tập xác suất thống kê chương 3 9 10 857