Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập xác suất thống kê hay

Được đăng lên bởi xuankhanhsnv-gmail-com
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 626 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BÀI TẬP CHO MÔN HỌC XÁC SUẤT - THỐNG KÊ
PHẦN TÍNH TOÁN CÁC THAM SỐ ĐẶC TRƯNG MẪU
Bài 1
Có số liệu về tiền lương bình quân tháng (triệu đ) của nhân viên phòng kế toán và phòng kinh
doanh tại 1 công ty như sau :
*Phòng kế toán:
2,0
2,2
2,4
2,6
2,8
3,0
3,2
3,4
4,0
4,4
*Phòng kinh doanh:
2,0
2,4
2,5
2,6
3,2
3,4
3,6
4,0
4,2
4,5
5,0
Yêu cầu:
1-Hãy phân tích dữ liệu về 2 tổng thể mẫu trên bằng các tham số : số trung bình, phương sai,
độ lệch tiêu chuẩn ?
2-So sánh kết quả phân tích giữa 2 mẫu và rút ra nhận xét ?
Bài 2
Có tài liệu về tiền lương (nghìn đ/tuần) của 2 nhóm công nhân như sau:
Nhóm 1: 300, 400, 500, 600, 700
Nhóm 2: 400, 450, 500, 550, 600
Yêu cầu:
1-So sánh số trung bình về tiền lương giữa 2 nhóm công nhân ?
2-So sánh độ lệch chuẩn về tiền lương giữa 2 nhóm công nhân ?nhận xét.
Bài 3
Có số liệu về tuổi thọ (giờ) của 1 mẫu ngẫu nhiên gồm 30 bóng đèn được sản xuất trong 1 ca
làm việc tại 1 phân xưởng như sau:
800
820
810
815
800
820
830
830
825
820
830
835
820
815
830
825
835
820
815
820
840
840
810
815
840
810
810
830
800
800
Yêu cầu:
Phân tích dữ liệu bằng các tham số : số trung bình , phương sai
Bài 4 Có tài liệu về tuổi của các học viên 2 lớp đại học tại chức năm thứ 1 tại 1 trường đại học
:
Tuổi
Số học viên
Lớp Kế toán
Lớp quản trị kinh
doanh
20 - 24
30
16
25 - 29
20
24
30 - 34
15
10
35 - 39
5
12
≥ 40
6
Cộng
70
68
Yêu cầu:
1-Tính số trung bình về tuổi của học viên từng lớp ?
2-So sánh độ lệch chuẩn về tuổi giữa 2 lớp ?
3. So sánh hình dáng phân phối của hai tập dữ liệu tuổi này

1

4. Bao nhiêu phần trăm học viên có tuổi trong tầm 30-34 tuổi
Bài 5
Có tài liệu về lượng nước tiêu thụ (m3/tháng) của 200 hộ gia đình tại huyện X như sau:
Lượng nước tiêu thụ (m3/tháng)
Số hộ
< 25
24
25- 50
66
50 - 75
80
75 - 100
20
≥ 100
10
Cộng
200
Yêu cầu:
1- Tính lượng nước tiêu thụ trung bình của các hộ gia đình tại huyện này trong 1 tháng ?
2. Tính biến thiên của lượng nước tiêu thụ của các hộ gia đình tại huyện này trong 1 tháng ?
3. Vẽ biểu đồ Histogram mô tả hình dáng phân phối về lượng nước tiêu thụ, nhận xét.
Bài 6
Để nghiên cứu tình hình năng suất lao động của công nhân tại 1 xí nghiệp, người ta chọn ngẫu
nhiên 1 mẫu 50 công nhân và thu được kết quả như sau:
Năng suất lao động (kg)
Số công nhân
20 – 30
14
30 – 40
18
40 – 50
10
50 – 60
5
≥ 60
3
Cộng
50
Yêu cầu:
1-Hãy phân tích dữ liệu bằng các tham số : số trung bình, phương sai, độ lệch chuẩn ?
2- Hãy đánh giá hình dáng phân phối của tập dữ liệu về năng suất lao động này.
3- Mức năng suất nào phổ biến nhất, ...
1
BÀI TP CHO MÔN HC XÁC SUT - THNG
PHN TÍNH TOÁN CÁC THAM S ĐẶC TRƯNG MU
Bài 1
Có s liu v tin lương bình quân tháng (triu đ) ca nhân viên phòng kế toán phòng kinh
doanh ti 1 công ty như sau :
*Phòng kế toán:
2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 4,0 4,4
*Phòng kinh doanh:
2,0 2,4 2,5 2,6 3,2 3,4 3,6 4,0 4,2 4,5 5,0
Yêu cu:
1-Hãy phân tích d liu v 2 tng th mu trên bng các tham s : s trung bình, phương sai,
độ lch tiêu chun ?
2-So sánh kết qu phân tích gia 2 mu và rút ra nhn xét ?
Bài 2
Có tài liu v tin lương (nghìn đ/tun) ca 2 nhóm công nhân như sau:
Nhóm 1: 300, 400, 500, 600, 700 Nhóm 2: 400, 450, 500, 550, 600
Yêu cu:
1-So sánh s trung bình v tin lương gia 2 nhóm công nhân ?
2-So sánh độ lch chun v tin lương gia 2 nhóm công nhân ?nhn xét.
Bài 3
s liu v tui th (gi) ca 1 mu ngu nhiên gm 30 bóng đèn được sn xut trong 1 ca
làm vic ti 1 phân xưởng như sau:
800 820 810 815 800 820
830 830 825 820 830 835
820 815 830 825 835 820
815 820 840 840 810 815
840 810 810 830 800 800
Yêu cu:
Phân tích d liu bng các tham s : s trung bình , phương sai
Bài 4 Có tài liu v tui ca các hc viên 2 lp đại hc ti chc năm th 1 ti 1 trường đại hc
:
S hc viên Tui
Lp Kế toán Lp qun tr kinh
doanh
20 - 24 30 16
25 - 29 20 24
30 - 34 15 10
35 - 39 5 12
40 - 6
Cng 70 68
Yêu cu:
1-Tính s trung bình v tui ca hc viên tng lp ?
2-So sánh độ lch chun v tui gia 2 lp ?
3. So sánh hình dáng phân phi ca hai tp d liu tui này
Bài tập xác suất thống kê hay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập xác suất thống kê hay - Người đăng: xuankhanhsnv-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Bài tập xác suất thống kê hay 9 10 528