Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập xác xuất thống kê hay

Được đăng lên bởi xuankhanhsnv-gmail-com
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 643 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Xác định biến ngẫu nhiên.
Bài 1. Cho hàm mật độ của biến ngẫu nhiên X có dạng
 Ax khi
 0 khi

a) f (x) = 

x ∈ [ 0,1]
x ∉ [ 0,1]

 A si n x k hi
k hi
 0

x ∈ [ 0, π]
x ∉ [ 0, π]

b) f (x) = 

 A cos πx k hi
0
k hi


c) f (x) = 

 1
A
d) f (x) =  x 4
 0

x ∈ [ 0, 12 ]
x ∉ [ 0, 12 ]

khi

x ≥1

khi

x <1

Hãy xác định A. Tìm hàm phân phối xác suất của X. Tính µ X , σ2X , nếu có.
Bài 2. Tuổi thọ của một loại bóng đèn nào đó là 1 biến ngẫu nhiên X (đơn vị năm) với
hàm mật độ như sau
k x 2 (4 − x) khi
f (x) = 
0
khi


0≤x≤4
x ∉ [0, 4]

a) Tìm k và vẽ đồ thị f(x).
b) Tìm xác suất để bóng đèn cháy trước khi nó được 1 năm tuổi.
Bài 3. Trọng lượng của một con vịt 6 tháng tuổi là 1 biến ngẫu nhiên X (đơn vị tính là
Kg) có hàm mật độ
k (x 2 − 1) khi 1 ≤ x ≤ 3
f (x) = 
0
khi x ∉ [1, 3]


a) Tìm k.
b) Với k tìm được, tìm
(i) trọng lượng trung bình của vịt 6 tháng tuổi,
(ii) hàm phân phối xác suất của X,
(iii) tỷ lệ vịt chậm lớn, biết vịt 6 tháng tuổi chậm lớn là vịt có trọng lượng
nhỏ hơn 2Kg.
Bài 4. Cho hàm mật độ của biến ngẫu nhiên X có dạng
a cos x k hi
f (x) = 
k hi
 0

x ∈  − 2π , 2π 
x ∉  − 2π , 2π 

a) Tìm a và xác định hàm phân phối xác suất F(x) của X.
π
b) Tính xác suất để X nhận giá trị trong khoảng  , π  .
4


Bài 5. Cho biến ngẫu nhiên liên tục X có hàm phân phối




0
k hi



F(x) = a + b si n x k hi


1
k hi



π
,
2
π
π
− ≤x≤ ,
2
2
π
x>
2
x<−

với a, b là hằng số.
a) Tìm a và b.
b) Với a và b tìm được ở câu a), tính hàm mật độ f(x) của X; M od [ x ] ; M e [ x ] ;
π

P X >  .
4



Vectơ ngẫu nhiên.
Bài 6. Số trẻ em sinh ra trong một tuần ở một làng A nào đó là một đại lượng ngẫu
nhiên có phân bố xác suất là
X
0
1
2
3
P
0,4
0,3
0,2
0,1
Số người chết trong một tuần ở làng A là một đại lượng ngẫu nhiên Y có phân
bố xác suất là
Y
0
1
P
0,1
0,3
Giả sử rằng X và Y độc lập.

2
0,4

3
0,15

4
0,05

a) Tìm phân phối xác suất đồng thời của X và Y.
b) Tính P(X > Y).
Bài 7. Cho bảng phân phối xác suất đồng thời của X, Y như sau :
Y
4
5
X
1
0,1
0,06
2
0,3
0,18
3
0,2
0,16
a) Lập bảng phân phối xác suất thành phần của X và Y.
b) Lập bảng phân phối xác suất có điều kiện của X và Y.
c) Tính covariance và hệ số tương quan của X và Y.
Tham số đặc trưng của biến ngẫu nhiên.
Bài 8. Các đại lượng ngẫu nhiên X và Y có bảng phân phối xác suất đồng thời như
sau
Y
X
1
2

1

2

3

0,12
0,28

0,15
0,35

0,03
0,07

a) Chứng minh rằng X và Y độc lập.
b) Lập bảng phân phối xác suất của Z = XY. Từ đó tính E(Z) và kiểm tra r...
Xác định biến ngu nhiên.
Bài 1. Cho hàm mt độ ca biến ngu nhiên X có dng
a)
[
]
[ ]
Ax khi x 0,1
f (x)
0 khi x 0,1
=
b)
[
]
[ ]
A sin x khi x 0,
f (x)
0 khi x 0,
π
=
π
c)
[
]
[ ]
1
2
1
2
A cos x khi x 0,
f (x)
π
=
d)
4
1
A khi x 1
f (x)
x
0 khi x 1
=
<
Hãy xác định A. Tìm m phân phi xác sut ca X. Tính
µ
X
,
σ
2
X
, nếu có.
Bài 2. Tui th ca mt loi bóng đèn nào đó là 1 biến ngu nhiên X (đơn v năm) vi
hàm mt độ như sau
2
kx (4 x) khi 0 x 4
f (x)
0 khi x [0, 4]
=
a) Tìm k và v đồ th f(x).
b) Tìm xác sut đ bóng đèn cháy trước khi nó được 1 năm tui.
Bài 3. Trng lượng ca mt con vt 6 tháng tui là 1 biến ngu nhiên X (đơn v tính
Kg) có hàm mt độ
2
k (x 1) khi 1 x 3
f (x)
0 khi x [1, 3]
=
a) Tìm k.
b) Vi k tìm được, tìm
(i) trng lượng trung bình ca vt 6 tháng tui,
(ii) hàm phân phi xác sut ca X,
(iii) t l vt chm ln, biết vt 6 tháng tui chm ln vt trng lượng
nh hơn 2Kg.
Bài 4. Cho hàm mt độ ca biến ngu nhiên X có dng
2 2
2 2
a cos x khi x ,
f (x)
0 khi x ,
π π
π π
=
a) Tìm a và xác định hàm phân phi xác sut F(x) ca X.
b) Tính xác sut để X nhn giá tr trong khong
,
4
π
π
.
Bài 5. Cho biến ngu nhiên liên tc X có hàm phân phi
Bài tập xác xuất thống kê hay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập xác xuất thống kê hay - Người đăng: xuankhanhsnv-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài tập xác xuất thống kê hay 9 10 166