Ktl-icon-tai-lieu

bài tham khảo toán tài chính

Được đăng lên bởi annbi-ds
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 808 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài tập lớn môn: TOÁN TÀI CHÍNH
Họ tên: Vũ Thị Thanh
Lớp DHTN5

BÀI TẬP CHƯƠNG 2
HỆ THỐNG LÃI ĐƠN
Bài 1:
Cho i= 18% năm. Tính tiền lãi của vốn đầu tư 20 triệu đồng trong các trường hợpsau:
a. 20 ngày
b. 3 tháng
c. 5 năm.
Lời giải:
a. Tiền lãi của vốn đầu tư trong 20 ngày là:
I n V0 n i

18%
10 20 
360

 0,1

Triệu đồng

b. Tiền lãi đầu tư trong 3 tháng là:
I n V0 n i

18%
10 3 
12

 0,45

Triệu đồng

c. Tiền lãi đầu tư trong 5 năm là:
I n V0 n i

10 5 18%

 9

triệu đồng

Bài 2
Một hàng hóa nếu bán trả ngay là 100 triệu đồng, nay thực hiện mua bán trả góp hằng
tháng với số tiền bằng nhau, kỳ đầu tiên trả là 1 tháng sau khi vay.yêu cầu chọn ngày
vay là ngày tương đương.
a. Nếu i=2% tháng và trả trong 12 tháng thì số tiền khách hàng phải trả mỗi kỳ là
bao nhiêu?
b. Nếu số tiền khách hàng phải trả mồi kỳ là 10 triệu đồng và trả trong 12 tháng
thì lãi suất khách hàng phải chịu là bao nhiêu?
c. Nếu số tiền mà khách hàng trả mỗi kỳ là 20 triệu đồng với lãi suất là 2% thì
khách hàng phải trả trong thời gian là bao nhiêu?
Lời giải:
Chọn ngày vay là ngày tương đương
Vo=100 tr

i=2%

a.
i=2%
n=12 tháng
0
1 2
3
12
a=?
Hàng hóa mua bán trả góp với kỳ trả góp đều nhau và với số tiền bằng nhau nên
ta có:

Bài tập lớn môn: TOÁN TÀI CHÍNH
Họ tên: Vũ Thị Thanh
Lớp DHTN5
V
0

n 1 

n a  1 
i
2




a

a 



 9,5785

V
0
n 1 

n 1 
i
2



100

12  1


12 1 
2% 
2



Tr

Vậy số tiền phải trả mỗi kỳ trong trường hợp này là 9,5785 triệu đồng.
b.
a=10 triệu đồng
n=12 tháng
i=?
Ta có công thức tính
V
0

Vo=100tr
0

1

i=?
2

3

n 1 

 n a 1 
i
2 


12


n  1  V0

1 

2  na


Lãi suất khách hàng phải chịu là

V 
2
 i  1  0  
n
a
n
1





100 

2
 
i  1 
 0,256 2,56%
12

10
12
1



c.

Vo=100tr
a=20 triệu đồng
i=2%
n=?

0
V
0

i=2%
1

2

3

n 1 

 n a 1 
i
2 


n
Ta có công thức:

Thay số vào ta được biểu thức:
n 1


100 n 20 1 
2% 
2


  0,2n 2  19,8n  100 0



100 20n  20n n  1 0,01
 n 5,3 tháng 5 tháng 9 ngày

Vậy trong trường hợp này khách hàng phải trả góp trong vòng 5 tháng 9 ngày.
Bài 3
Một hàng hóa nếu bán trả ngay là 50 triệu đồng, nay được thực hiện mua bán trả
góp với lãi suất 1,5% tháng và trả 10 triệu ngay sau khi mua, 5 tháng sau khi mua trả
20 triệu hỏi 2 tháng tiếp theo khách hàng phải trả bao nhiêu để kết thúc việc trả góp
này trong các trường hợp sau:
a. Chọn ngày mua là ngày tương đương

Bài tập lớn môn: TOÁN TÀI CHÍNH
Họ tên: Vũ Thị ...
Bài tập lớn môn: TOÁN TÀI CHÍNH
Họ tên: Vũ Thị Thanh
Lớp DHTN5
BÀI TẬP CHƯƠNG 2
HỆ THỐNG LÃI ĐƠN
Bài 1:
Cho i= 18% năm. Tính tiền lãi của vốn đầu tư 20 triệu đồng trong các trường hợpsau:
a. 20 ngày
b. 3 tháng
c. 5 năm.
Lời giải:
a. Tiền lãi của vốn đầu tư trong 20 ngày là:
Triệu đồng
b. Tiền lãi đầu tư trong 3 tháng là:
Triệu đồng
c. Tiền lãi đầu tư trong 5 năm là:
triệu đồng
Bài 2
Một hàng hóa nếu bán trả ngay là 100 triệu đồng, nay thực hiện mua bán trả góp hằng
tháng với số tiền bằng nhau, kỳ đầu tiên trả là 1 tháng sau khi vay.yêu cầu chọn ngày
vay là ngày tương đương.
a. Nếu i=2% tháng và trả trong 12 tháng thì số tiền khách hàng phải trả mỗi kỳ là
bao nhiêu?
b. Nếu số tiền khách hàng phải trả mồi kỳ là 10 triệu đồng và trả trong 12 tháng
thì lãi suất khách hàng phải chịu là bao nhiêu?
c. Nếu số tiền mà khách hàng trả mỗi kỳ là 20 triệu đồng với lãi suất là 2% thì
khách hàng phải trả trong thời gian là bao nhiêu?
Lời giải:
Chọn ngày vay là ngày tương đương
Vo=100 tr i=2%
a.
i=2%
n=12 tháng 0 1 2 3 12
a=?
Hàng hóa mua bán trả góp với kỳ trả góp đều nhau và với số tiền bằng nhau nên
ta có:
0,1
360
%18
2010
0
inVI
n
45,0
12
%18
310
0
inVI
n
9%18510
0
inVI
n
bài tham khảo toán tài chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tham khảo toán tài chính - Người đăng: annbi-ds
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
bài tham khảo toán tài chính 9 10 99