Ktl-icon-tai-lieu

Bài tham luận

Được đăng lên bởi vuongtuthien
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 864 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thanh niên là lực lượng đông đảo trong xã hội, là một trong những nhân tố quan trọng
quyết định tương lai và vận mệnh dân tộc, đảm nhiệm những công việc đòi hỏi sự hy
sinh, gian khổ, sức khỏe và sáng tạo. Thanh niên là độ tuổi sung sức nhất về thể chất và
phát triển trí tuệ, luôn năng động, sáng tạo, muốn tự khẳng định mình. Tuy nhiên do còn
trẻ và thiếu kinh nghiệm nên thanh niên cần được chăm lo và giáo dục, đào tạo của Đảng,
Nhà nước, gia đình, nhà trường và toàn thể xã hội.
Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên và các tổ
chức thanh niên Việt Nam yêu nước theo lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam và tư
tưởng Hồ Chí Minh. Trải qua các thời kỳ hoạt động với những tên gọi khác nhau, Hội
LHTN Việt Nam luôn khơi dậy, khích lệ lòng yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc, khát
khao cống hiến trong thanh niên, xây dựng nên truyền thống vẻ vang: đoàn kết mọi tầng
lớp thanh niên Việt Nam, đóng góp cho cho công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và
thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Mọi tầng
lớp thanh niên trong xã hội tin tuởng, ủng hộ và tích cực tham gia vào quá trình đẩy mạnh
sự nghiệp CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc tế; tiếp tục phát huy những giá trị
truyền thống cách mạng của các thế hệ cha anh; tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng
Cộng sản Việt Nam; đồng tình cao đối với những mục tiêu, định hướng lớn của đất nước,
của dân tộc và có ý thức chính trị rõ ràng đối với vận mệnh của đất nước và chủ quyền
của dân tộc; có nhận thức đúng đắn, thái độ tích cực và sẵn sàng tham gia các hoạt động
tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; tích cực tham gia các phong trào lớn của Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh và các cuộc vận động của Hội LHTN Việt Nam, góp phần quan
trọng trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, giữ vững an
ninh
chính
trị,
trật
tự
và
an
toàn
xã
hội.
Với truyền thống và bề dày lịch sử, Hội LHTN Việt Nam ngày càng phát huy tốt vai trò
của mình: Mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên được tăng cường và mở rộng, uy tín của
tổ chức Hội tiếp tục được nâng cao, góp phần chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp
của thanh niên; cổ vũ, hỗ trợ thanh niên trong học tập, rèn luyện, lao động, lập thân, lập
nghiệp, khơi dậy và phát huy tinh thần yêu nước, khát vọng vươn lên trong các tầng lớp
thanh niên, xung kích, tình nguyện và đi đầu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc. Điều đó đã được thể hiện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội mà kết quả cụ
thể là 5 cuộc...
Thanh niên là lực lượng đông đảo trong xã hội, là một trong những nhân tố quan trọng
quyết định tương lai và vận mệnh dân tộc, đảm nhiệm những công việc đòi hỏi sự hy
sinh, gian khổ, sức khỏe và sáng tạo. Thanh niên là độ tuổi sung sức nhất về thể chất và
phát triển trí tuệ, luôn năng động, sáng tạo, muốn tự khẳng định mình. Tuy nhiên do còn
trẻ và thiếu kinh nghiệm nên thanh niên cần được chăm lo và giáo dục, đào tạo của Đảng,
Nhà nước, gia đình, nhà trường và toàn thể xã hội.
Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức hội rộng rãi của thanh niên các tổ
chức thanh niên Việt Nam yêu nước theo tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam
tưởng Hồ Chí Minh. Trải qua các thời kỳ hoạt động với những tên gọi khác nhau, Hội
LHTN Việt Nam luôn khơi dậy, khích lệ lòng yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc, khát
khao cống hiến trong thanh niên, xây dựng nên truyền thống vẻ vang: đoàn kết mọi tầng
lớp thanh niên Việt Nam, đóng góp cho cho công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và
thống nhất đấtớc, xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hội chủ nghĩa. Mọi tầng
lớp thanh niên trong xã hội tin tuởng, ủng hộ và tích cực tham gia vào quá trình đẩy mạnh
sự nghiệp CNH, HĐH đất nước hội nhập quốc tế; tiếp tục phát huy những giá trị
truyền thống cách mạng của các thế hệ cha anh; tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng
Cộng sản Việt Nam; đồng tình cao đối với những mục tiêu, định hướng lớn của đất nước,
của dân tộc ý thức chính trị ràng đối với vận mệnh của đất nước chủ quyền
của dân tộc; nhận thức đúng đắn, thái độ tích cực sẵn sàng tham gia các hoạt động
tình nguyện cuộc sống cộng đồng; tích cực tham gia các phong trào lớn của Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh c cuộc vận động của Hội LHTN Việt Nam, góp phần quan
trọng trong việc tham gia phát triển kinh tế - hội, củng cố quốc phòng, giữ vững an
ninh chính trị, trật tự an toàn hội.
Với truyền thống bề dày lịch sử, Hội LHTN Việt Nam ngày càng phát huy tốt vai trò
của mình: Mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên được tăng cường và mở rộng, uy tín của
tổ chức Hội tiếp tục được nâng cao, góp phần chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp
của thanh niên; cổ vũ, hỗ trợ thanh niên trong học tập, rèn luyện, lao động, lập thân, lập
nghiệp, khơi dậy phát huy tinh thần yêu nước, khát vọng vươn lên trong các tầng lớp
thanh nn, xung kích, tình nguyện đi đầu trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ
quốc. Điều đó đã được thể hiện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội mà kết quả cụ
thể 5 cuộc vận động của Đại hội Hội LHTN Việt Nam lần thứ V phát động:
Cuộc vận động “Thanh niên đi đầu trong hội học tập” đã góp phần quan trọng trong
việc xây dựng ý thức, thái độ học tập đúng đắn, khuyến khích tinh thần học tập suốt đời
trong thanh niên. Các phong trào “Sáng tạo trẻ”, chương trình “Phổ cập tin học”, “Nối
mạng tri thức”, chương trình “1.000 doanh nhân truyền kinh nghiệm qua E-learning” đã
cổ vũ, động viên hội viên tích cực học tập nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học; tham gia
“Xóa mù chữ” và “Phổ cập THCS” cho thanh niên, học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng khó
khăn; tích cực thực hiện phong trào “Nói không với bệnh thành tích trong học tập thi
cử” cuộc vận động “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Thông qua các hoạt
động định hướng nghề nghiệp, giới thiệu việc làm, tặng học bổng đã khuyến khích thanh
niên tự trang bị nghề nghiệp cho mình để lập thân, lập nghiệp. Các hoạt động hỗ trợ
thanh niên học tập nghiên cứu khoa học, các hình thức khuyến học đã kịp thời động
viên, tun dương gương thanh niên học tập tốt, rèn luyện tốt, hỗ trợ hội viên, thanh niên
gặp khó khăn vươn n trong học tập.
Bài tham luận - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tham luận - Người đăng: vuongtuthien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài tham luận 9 10 373