Ktl-icon-tai-lieu

bài thảo luận

Được đăng lên bởi hoangtubang4156831968
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 397 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nhóm 1 Tổ 4!
Lê Văn hiệp
Phạm Viết Diệu
Nguyễn Thế Dũng
Hà Tiến Dũng
Đỗ Anh Duy

Câu Hỏi:hoàn cảnh,chủ trương của đảng trong năm 1945-1946?

1. Hoàn cảnh
* Thuận lợi: Sau chiến tranh thế giới II, hệ thống xã hội chủ nghĩa ra đời,
các phong trào giải phóng dân tộc, dân chủ và hòa bình trên thế giới phát
triển mạnh mẽ.Chính quyền nhân dân đã trở thành hệ thống từ Trung
ương đến cơ sở; Đảng ta từ chỗ hoạt động bí mật trở thành một Đảng cầm
quyền hoạt động hợp pháp có tổ chức trong toàn quốc; đặc biệt nhân dân
Việt Nam từ thân phân nô lệ đã trở nên địa vị của người làm chủ đất
nước…

* Những khó khăn, thử thách: Về kinh tế, tài chính: Nền kinh tế nước ta
nghèo nàn lạc hậu, lại bị chiến tranh tàn phá, ruộng đồng bị bỏ hoang, sản
xuất đình trệ, tài chính cạn kiệt… Về văn – xã hội: hơn 90% dân số mù
chữ; các thiết chế văn hóa mới chưa được cải tạo và xây dựng; những hủ
tục lạc hậu, tệ nạn xã hội hoành hành… Nạn thù trong, giặc ngoài: Hơn 20
vạn quân đội Tưởng, gần 10 ngàn liên quân Anh – Pháp vào Việt Nam;
nhiều tổ chức phản động như Việt Nam Quốc dân Đảng (Việt Quốc), Việt
Nam cách mạng đồng minh hội (Việt Cách) xuất hiện

2. Chủ trương, biện pháp của Đảng:
a. Chủ trương của Đảng trong thời kỳ này được nêu ra trong chỉ thị “Kháng
chiến Kiến Quốc” ra ngày 25/11/1945. Chỉ thị “Kháng chiến Kiến Quốc”
vạch rõ nhiệm vụ chiến lược và nhiệm vụ cần kíp của cách mạng Việt
Nam.
+ Cách mạng Đông Dương lúc này vẫn là cuộc cách mạng dân tộc giải
phóng. Khẩu hiệu đấu tranh vẫn là “Dân tộc trên hết, Tổ quốc trên hết”.
+ Kẻ thù chính của cách mạng lúc này là thực dân Pháp xâm lược.
+ Nhiệm vụ cơ bản trước mắt: củng cố chính quyền, chống thực dân Pháp
xâm lược, bài trừ nội phản, cải thiện đời sống nhân dân .

- Chủ trương trước 6/3/1946 :
- Xây dựng nền móng chế độ mới,củng cố chính quyền DCND :tiến hành tổng tuyển cử
bầu Quốc hội chung cả nước ngày 6/1/1946 . Thành lập Chính phủ Liên hiệp chính
thức . Bầu HĐND các cấp ở các địa phương .
- Những biện pháp chống giặc đói , chống giặc dốt , khắc phục khó khăn tài chính
- Chủ trương hòa với Tưởng ở miền bắc từ 2/9/45 đến 6/3/46 để tránh cùng 1 lúc phải
đối phó với nhiều kẻ thù nhằm tập trung lực lượng để đánh Pháp đang xâm lược ở
miền Nam
- Chủ trương từ 6/3/1946 : - Chủ động hòa hõan với Pháp nhằm đẩy nhanh quân
Tưởng ra khỏi nước và tranh thủ thời gian hòa hõan để chuẩn bị lượng về mọi mặt cho
cuộc kháng chiến lâu dài chắc chắn sẽ xảy ra trước âm mưu xâm lược lâu dài của
Pháp.
+ Ký hiệp định sơ bộ 6/ 3/ 1946.
+ Ký tạm ước 14/ 9/...
Nhóm 1 Tổ 4!
Lê Văn hiệp
Phạm Viết Diệu
Nguyễn Thế Dũng
Hà Tiến Dũng
Đỗ Anh Duy
Câu Hỏi:hoàn cảnh,chủ trương của đảng trong năm 1945-1946?
1. Hoàn cảnh
* Thuận lợi: Sau chiến tranh thế giới II, hệ thống hội chủ nghĩa ra đời,
các phong trào giải phóng dân tộc, dân chủ hòa bình trên thế giới phát
triển mạnh mẽ.Chính quyền nhân dân đã trở thành hệ thống từ Trung
ương đến cơ sở; Đảng ta từ chỗ hoạt động bí mật trở thành một Đảng cầm
quyền hoạt động hợp pháp tổ chức trong toàn quốc; đặc biệt nhân dân
Việt Nam t thân phân lệ đã trở nên địa vị của người làm chủ đất
nước…
* Những khó khăn, thử thách: Về kinh tế, tài chính: Nền kinh tế nước ta
nghèo nàn lạc hậu, lại bị chiến tranh tàn phá, ruộng đng bị bỏ hoang, sản
xuất đình trệ, tài chính cạn kiệt… Về văn hội: n 90% n số
chữ; các thiết chế văn hóa mới chưa được cải tạo xây dựng; những hủ
tục lạc hậu, tệ nạn xã hội hoành hành… Nạn thù trong, giặc ngoài: Hơn 20
vạn quân đội Tưởng, gần 10 ngàn liên quân Anh Pháp vào Việt Nam;
nhiều tổ chức phản động như Việt Nam Quốc dân Đảng (Việt Quốc), Việt
Nam cách mạng đồng minh hội (Việt Cách) xuất hiện
bài thảo luận - Trang 2
bài thảo luận - Người đăng: hoangtubang4156831968
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
bài thảo luận 9 10 428