Ktl-icon-tai-lieu

Bài thảo luận Tư tưởng HCM( chương mở đầu, 1, 2, 3)

Được đăng lên bởi konheopandame
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 6389 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CHƯƠNG MỞ ĐẦU
Đối tượng, PPNCứu và ý nghĩa học tập môn TTHCM.
Câu 1. Làm rõ khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh.
- Khi nói khái niệm tư tưởng là nói đến một hệ thống quan điểm, lý luận mang giá
trị như một học thuyết được xây dựng trên một thế giới quan và phương pháp luận nhất
quán, đại biểu cho ý chí, nguyện vọng của một giai cấp, một dân tộc, phù hợp với nhu
cầu tiến hóa của thực tiễn nhất định, trở lại chỉ đạo và cải tạo thực tiễn đó.
- “Nhà tư tưởng”, theo Lênin, là người biết giải quyết trước người khác tất cả
những vấn đề chính trị - sách lược, các vấn đề về tổ chức, về những yếu tố về vật chất của
phong trào không phải một cách tự phát.
- Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII đọc trước Đại
hội đại biểu toàn quốc lầnluận: Môn tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan
Bài thảo thứ IX viết: "Tư tưởng Hồ Chí Minh
điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả
Lớp Học Phần: GE405613.
của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của
SV: Bùi Văn Hiếu Nghĩa
nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu văn hoá
nhân loại...".
- Định nghĩa trên là một bước tiến mới trong nhận thức của Đảng về tư tưởng Hồ
Chí Minh, làm định hướng cho các nhà nghiên cứu tiếp tục đi sâu tìm hiểu về tư tưởng
của Người, đặc biệt là xác định nội dung giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh với tư cách là
nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam hành động cho toàn Đảng, toàn dân ta.
- Tư tưởng Hồ Chí Minh là bộ phận trung tâm của chuyên ngành "Hồ Chí Minh
học" thuộc ngành Khoa học chính trị Việt Nam. Hồ Chí Minh đã xây dựng được hệ thống
lý luận toàn diện về cách mạng Việt Nam phù hợp với thực tiễn của đất nước và dòng
chảy thời đại. Hệ thống đó bao gồm một số nội dung cơ bản sau:
+ Giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người;
+ Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức
mạnh thời đại;
+ Sức mạnh của nhân dân, của khối đại đoàn kết dân tộc;
+ Quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà nước thật sự của dân, do dân, vì dân;
+ Quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân;
+ Phát triển kinh tế và văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần
của nhân dân;
+ Đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư;
+ Chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau;
+ Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, cán bộ, đảng viên vừa là người lãnh đạo,
vừa là người đày tớ trung thành của nhân dân...

LH: b...
CHƯƠNG MỞ ĐẦU
Đối tượng, PPNCứu và ý nghĩa học tập môn TTHCM.
Câu 1. Làm rõ khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh.
- Khi nói khái niệm tưởng nói đến một hệ thống quan điểm, luận mang giá
trị như một học thuyết được y dựng trên một thế giới quan phương pháp luận nhất
quán, đại biểu cho ý chí, nguyện vọng của một giai cấp, một dân tộc, p hợp với nhu
cầu tiến hóa của thực tiễn nhất định, trở lại chỉ đạo và cải tạo thực tiễn đó.
- “Nhà tưởng”, theo Lênin, người biết giải quyết trước người khác tất cả
những vấn đề chính trị - sách lược, các vấn đề về tổ chức, về những yếu tố về vật chất của
phong trào không phải một cách tự phát.
- Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII đọc trước Đại
hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX viết: " tưởng Hồ Chí Minh một hệ thống quan
điểm toàn diện sâu sắc về những vấn đề bản của cách mạng Việt Nam, kết quả
của sự vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của
nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu văn hoá
nhân loại...".
- Định nghĩa trên một bước tiến mới trong nhận thức của Đảng về tưởng Hồ
Chí Minh, làm định hướng cho các nhà nghiên cứu tiếp tục đi sâu tìm hiểu về tưởng
của Người, đặc biệt c định nội dung giáo dục tưởng Hồ Chí Minh với ch
nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam hành động cho toàn Đảng, toàn dân ta.
- tưởng Hồ Chí Minh bộ phận trung tâm của chuyên ngành "Hồ Chí Minh
học" thuộc ngành Khoa học chính trị Việt Nam. Hồ Chí Minh đã xây dựng được hệ thống
luận toàn diện về ch mạng Việt Nam p hợp với thực tiễn của đất ớc dòng
chảy thời đại. Hệ thống đó bao gồm một số nội dung cơ bản sau:
+ Giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người;
+ Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức
mạnh thời đại;
+ Sức mạnh của nhân dân, của khối đại đoàn kết dân tộc;
+ Quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà nước thật sự của dân, do dân, vì dân;
+ Quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân;
+ Phát triển kinh tế văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần
của nhân dân;
+ Đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư;
+ Chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau;
+ Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, cán bộ, đảng viên vừa là người lãnh đạo,
vừa là người đày tớ trung thành của nhân dân...
LH: buivanhieunghia@gmail.com hoặc yahoo: tinhyeumongmanh_01695964395
Bài thảo luận: Môn tư tưởng Hồ Chí Minh
Lớp Học Phần: GE405613.
SV: Bùi Văn Hiếu Nghĩa
1
Bài thảo luận Tư tưởng HCM( chương mở đầu, 1, 2, 3) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài thảo luận Tư tưởng HCM( chương mở đầu, 1, 2, 3) - Người đăng: konheopandame
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Bài thảo luận Tư tưởng HCM( chương mở đầu, 1, 2, 3) 9 10 85