Ktl-icon-tai-lieu

Bài thảo luận Tư Tưởng Hồ Chí Minh

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 272 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bài thảo luận Tư Tưởng Hồ Chí Minh

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
“Tư tưởng Hồ Chí Minh” không khép kín, tự đủ, không nhất thành bất biến mà luôn
luôn phát triển với dân tộc và thế giới.
Nói về thế kỷ XX vừa lùi vào quá khứ, có người đã khái quát bằng một hình ảnh thật
độc đáo có ý nghĩa khơi gợi rất lớn: Nếu lịch sử hơn 4 triệu năm của loài người thu lại
trong 1 năm thì thế kỷ XX chỉ là 13 phút, từ 23h47’ đến 24h của ngày 31/12 . Trong 13 phút
ấy, đặc biệt trong 5 phút cuối cùng, loài người đã hiểu biết nhiều hơn toàn bộ hệ thống
kiến thức tích luỹ trước đó, tức là từ khi trên trái đất bắt đầu có con người! Bình minh của
thiên niên kỷ mới với những năm đầu của thế kỷ XXI đã cho ta những cảm nhận thật sống
động, những biến động dữ dội khó mà tiên liệu được! Một sự dồn nén như vậy tất sẽ đưa
đến những đột biển lớn lao trong lịch sử tư tường của loài người, "lượng” sẽ biển thành
“chất”. Đúng là, "chúng ta đang làm biến đổi môi trường của ta đến tận gốc rễ đến mức
rồi ta phải tự biến đổi chính mình để tồn tại được trong môi trường đó" (Nobert Wiener).
Chính những diễn biển của cuộc sống ở buổi bình minh của thiên niên kỷ đang khẳng định
một sự thật: Chuẩn mực chính là sự thay đổi!
Với Hồ Chí Minh, chúng ta có tấm gương tuyệt vời vế sự nhất quán từ trước đến
sau, từ lúc khởi đầu cuộc tìm đường cứu nước, với bao sức ép từ mọi phía cho đến khi
Đảng ra đời qua bao thăng trầm, thử thách khốc liệt để có cách mạng Tháng Tăm 1945, ra
đời nước cộng hoà non trẻ giữa vòng vây trùng điệp của kẻ thù, tiến hành hai cuộc kháng
chiến với ý chí "Không có gì quý hơn độc lập tự do". Đó là sự dân quyền về mục tiêu độc
lập cho dân tộc, tự do cho nhân dân.
Với mục tiêu đó, Hồ Chí Minh đã đấu tranh cho sự hợp nhất và ra đời của Đảng năm
1930, thậm chí có lúc vì mực tiêu đó mà dám có quyết định táo bạo cho dù đau đớn là tuyên
bố Đảng tự giải tán. Thực chất là Đảng rút vào hoạt động bí mật chính vào lúc giành được
chính quyền vào năm 1945. Rồi cũng vì mục tiêu đó mà sáng suốt và kiên quyết đổi tên
Đảng Cộng sản Đông Dương thành Đảng Lao động Việt Nam vào năm 1951.
Tên tuổi và sự nghiệp của Hồ Chí Minh đã thực sự là ngọn cờ trong khối óc và trái
tim cửa người Việt Nam của dân tộc Việt Nam. Giương cao ngọn cờ tư tưởng Hồ Chí
Minh để vẫy gọi và quy tụ mọi tấm lòng Việt Nam vốn nặng lòng vì quê hương, đất nước.
Những người đã trải qua sự thử thách trong gần nửa thế kỷ chiến đấu và chiến thắng.
Những người với những hoàn cảnh và điếu kiện khác nhau đã gửi gắm tình yêu nước
thương nòi của mình tron...
Bài th o lu n T T ng H Chí Minh ư ưở
T T NG H CHÍ MINHƯ ƯỞ
“T t ng H Chí Minh” không khép n, t đ , không nh t thành b t bi n mà luônư ưở ế
luôn phát tri n v i dân t c và th gi i. ế
Nói v th k XX v a lùi vào quá kh , có ng i đã khái quát b ng m t hình nh th t ế ườ
đ c đáo ý nghĩa kh i g i r t l n: N u l ch s h n 4 tri u năm c a loài ng i thu l i ơ ế ơ ườ
trong 1 m thì th k XX ch 13 phút, t 23ế
h
47’ đ n 24ế
h
c a ngày 31/12 . Trong 13 phút
y, đ c bi t trong 5 phút cu i cùng, loài ng i đã hi u bi t nhi u h n toàn b h th ng ườ ế ơ
ki n th c tích lu tr c đó, t c là t khi trên trái đ t b t đ u có con ng i! Bình minh c aế ướ ườ
thiên niên k m i v i nh ng năm đ u c a th k XXI đã cho ta nh ng c m nh n th t s ng ế
đ ng, nh ng bi n đ ng d d i khó mà tiên li u đ c! M t s d n nén nh v y t t s đ a ế ượ ư ư
đ n nh ng đ t bi n l n lao trong l ch s t t ng c a loài ng i, "l ng” s bi n thànhế ư ườ ườ ượ
“ch t”. Đúng là, "chúng ta đang làm bi n đ i môi tr ng c a ta đ n t n g c r đ n m c ế ườ ế ế
r i ta ph i t bi n đ i chính mình đ t n t i đ c trong môi tr ng đó" (Nobert Wiener). ế ượ ườ
Chính nh ng di n bi n c a cu c s ng bu i bình minh c a thiên niên k đang kh ng đ nh
m t s th t: Chu n m c chính là s thay đ i!
V i H Chí Minh, chúng ta có t m g ng tuy t v i v s nh t quán t tr c đ n ươ ế ướ ế
sau, t lúc kh i đ u cu c tìm đ ng c u n c, v i bao s c ép t m i phía cho đ n khi ườ ướ ế
Đ ng ra đ i qua bao thăng tr m, th thách kh c li t đ cách m ng Tháng Tăm 1945, ra
đ i n c c ng hoà non tr gi a vòng vây trùng đi p c a k thù, ti n hành hai cu c kháng ướ ế
chi n v i ý chí "Không có gì quý h n đ c l p t do". Đó là s n quy n v m c tiêu đ cế ơ
l p cho dân t c, t do cho nhân dân.
V i m c tiêu đó, H Chí Minh đã đ u tranh cho s h p nh t và ra đ i c a Đ ng m
1930, th m chí có lúc vì m c tiêu đó mà dám có quy t đ nh táo b o cho dù đau đ n là tuyên ế
b Đ ng t gi i tán. Th c ch t là Đ ng rút vào ho t đ ng bí m t chính vào lúc giành đ c ượ
chính quy n vào năm 1945. R i cũng m c tiêu đó sáng su t kiên quy t đ i tên ế
Đ ng C ng s n Đông D ng thành Đ ng Lao đ ng Vi t Nam vào năm 1951. ươ
Tên tu i s nghi p c a H Chí Minh đã th c s ng n c trong kh i óc trái
tim c a ng i Vi t Nam c a dân t c Vi t Nam. Gi ng cao ng n c t t ng H Chí ườ ươ ư ưở
Minh đ v y g i và quy t m i t m lòng Vi t Nam v n n ng lòng vì quê h ng, đ t n c. ươ ướ
Nh ng ng i đã tr i qua s th thách trong g n n a th k chi n đ u chi n th ng. ườ ế ế ế
Nh ng ng i v i nh ng hoàn c nh đi u ki n khác nhau đã g i g m tình yêu n c ườ ế ướ
th ng nòi c a mình trong nhi u hành đ ng nghĩa c không ai gi ng ai. Làm cho m iươ
gi t máu c a m i ng i Vi t Nam cùng ch y v trái tim c a dân t c đ r i to đi kh p ườ
b n ph ng nuôi d ng hành đ ng nghĩa l n đ t n c. Làm đ c đi u đó cũng cách ươ ưỡ ướ ượ
tao nên đ c s đ ng thu n h i sâu s c r ng l n, có s c v y g i h i đ c kh iượ ượ
đ i đoàn k t toàn dân t c h ng v m c tiêu dân giàu n c m nh, h i dân ch công ế ườ ướ
b ng văn minh.
"T t ng H Chí Minh" không khép kín, t đ , không nh t thành b t bi n luônư ưở ế
luôn phát tri n v i n t c và th gi i. Ph i bi t làm cho t t ng H Chí Minh s ng trong ế ế ư ườ
cu c s ng c a m i ng i Vi t Nam, ti p t c cho ngh l c tâm h n c a m i con ng i ườ ế ườ
Bài thảo luận Tư Tưởng Hồ Chí Minh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài thảo luận Tư Tưởng Hồ Chí Minh - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài thảo luận Tư Tưởng Hồ Chí Minh 9 10 108