Ktl-icon-tai-lieu

BÀI THI ĐIỀU KIỆN MÔN: QUẢN LÝ VÀ LÃNH ĐẠO TRƯỜNG HỌC

Được đăng lên bởi Hoang Hien
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 997 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
KHOA QUẢN LÝ GIÁO DỤC

BÀI THI ĐIỀU KIỆN
MÔN: QUẢN LÝ VÀ LÃNH ĐẠO TRƯỜNG HỌC
Giảng viên: PGS.TS Bùi Minh Hiền

Học viên: Hoàng Trọng Hiển
Lớp K22, Cao học Quản lý giáo dục (2012 - 2014)
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Tháng 3 năm 2013

Hoàng Trọng Hiển_K22_Cao học QLGD_ĐHSPHN

BÀI ĐIỀU KIỆN
MÔN: QUẢN LÝ VÀ LÃNH ĐẠO TRƯỜNG HỌC
---------------------------------

Họ và tên học viên: Hoàng Trọng Hiển
Lớp: Cao học Quản lý giáo dục
K22, Khoá 2012 – 2014, trường Đại học Sư phạm Hà Nội
C©u hái 1
Áp dụng các bước của quá trình lập kế hoạch, xây dựng một bản kế
hoạch cho một hoạt động ưu tiên trong công tác quản lý nhà trường anh
(chị) đang công tác?
Bµi lµm
* Để xây dựng kế hoạch một bản kế hoạch cho một hoạt động ưu tiên
trong công tác quản lý nhà trường trước hết cần phân tích các điều kiện thực tế
của nhà trường về các yếu tố bên trong, bên ngoài. Ph©n tÝch c¸c ®iÒu kiÖn thùc
tÕ cña trêng em ®ang c«ng t¸c vÒ c¸c yÕu tè bªn trong, bªn ngoµi cô thÓ nh sau:
I. YÕu tè bªn trong:
1. §iÓm m¹nh:
- §éi ngò c¸n bé, gi¸o viªn, nh©n viªn trÎ nhiÖt t×nh ®µo t¹o c¬ b¶n. Cã
mét sè gi¸o viªn cã kinh nghiÖm lµm viÖc tèt.
+ C¸n bé qu¶n lý cã tuæi ®êi díi 40 tuæi ®Òu tèt nghiÖp §¹i häc.
+ §éi ngò gi¸o viªn cã tuæi ®êi trung b×nh lµ 28,5 trong ®ã 60% díi 30
tuæi.
+ Tr×nh ®é gi¸o viªn ®¹t chuÈn 100%.
Trong ®ã: trªn chuÈn 18/25% = 72%
+ Nh©n viªn cã tuæi ®êi nhá h¬n 25, míi c«ng t¸c ®îc 2 - 3 n¨m
- DiÖn tÝch ®Êt cña nhµ trêng t¬ng ®èi réng:
+ 8092m2 / 312häc sinh b×nh qu©n 25,9m2 /1 häc sinh
- Häc sinh hiÕu häc, cã mét sè häc sinh cã tè chÊt tèt.
+ Tû lÖ huy ®éng vµo líp 6 tõ nhiÒu n¨m nay ®Òu ®¹t 100%
+ Tû lÖ häc sinh bá häc h»ng n¨m díi 0,5%
+ Tû lÖ häc sinh xÕp lo¹i häc lùc giái h»ng n¨m kho¶ng 20%
+ Häc sinh giái cÊp huyÖn thêng xÕp thø díi 10 / 29 trêng trong toµn
huyÖn.
+ Mçi n¨m häc trêng ®Òu cã häc sinh giái cÊp tØnh.
2. §iÓm yÕu:
- C¸n bé qu¶n lý vµ mét sè gi¸o viªn trÎ cßn thiÕu kinh nghiÖm qu¶n lý,
gi¶ng d¹y.
+ Ban gi¸m hiÖu míi ®îc bæ nhiÖm cha qua 01 nhiÖm kú (5 n¨m)
2
Môn: Quản lý và lãnh đạo trường học

Hoàng Trọng Hiển_K22_Cao học QLGD_ĐHSPHN
+ Gi¸o viªn trÎ díi 5 n¨m tuæi nghÒ lµ 12/25 = 48%
- C¬ së vËt chÊt phôc vô cho viÖc d¹y häc cßn thiÕu
+ Sè phßng häc kiªn cè chØ ®ñ phôc vô cho viÖc häc 2 ca/ ngµy.
+ Cha cã phßng nghe nh×n, phßng bé m«n vËt lý, ho¸ häc, sinh häc theo
®óng tiªu chuÈn.
- Mét sè häc sinh cña nhµ trêng cha ch¨m häc.
+ Tû lÖ häc sinh xÕp lo¹i häc lùc yÕu cßn cao (5%)
+ Mét sè häc sinh cßn ham mª ®iÖn tö.
II. YÕu tè bª...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
KHOA QUẢN LÝ GIÁO DỤC
BÀI THI ĐIỀU KIỆN
MÔN: QUẢN LÝ VÀ LÃNH ĐẠO TRƯỜNG HỌC
Giảng viên: PGS.TS Bùi Minh Hiền
Học viên: Hoàng Trọng Hiển
Lớp K22, Cao học Quản lý giáo dục (2012 - 2014)
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Tháng 3 năm 2013
BÀI THI ĐIỀU KIỆN MÔN: QUẢN LÝ VÀ LÃNH ĐẠO TRƯỜNG HỌC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI THI ĐIỀU KIỆN MÔN: QUẢN LÝ VÀ LÃNH ĐẠO TRƯỜNG HỌC - Người đăng: Hoang Hien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
BÀI THI ĐIỀU KIỆN MÔN: QUẢN LÝ VÀ LÃNH ĐẠO TRƯỜNG HỌC 9 10 36