Ktl-icon-tai-lieu

BàI THI MÔN KINH Tế quốc tế

Được đăng lên bởi quynhtrang-12-14-95
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 401 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BàI THI MÔN KINH Tế quốc tế
Chương trình 45 tiết (Đề số 1)
Thời gian làm bài: 60 phút
Họ và tên:………………………………………………… Lớp:…………………... Số thứ tự:
….....
Ngày thi: ...........................................Giảng đường thi: ...................... Năm học: 2006 - 2007
Điểm
Bằng số

Bằng chữ

Chữ ký cán bộ chấm thi

Chữ ký cán bộ coi thi

Chữ ký cán bộ chấm thi 1:

Chữ ký cán bộ coi thi 1:

Chữ ký cán bộ chấm thi 2:

Chữ ký cán bộ coi thi 2:

Phần I: Chọn câu trả lời đúng: (2 điểm)
1. Quan hệ kinh tế quốc tế xuất hiện đầu tiên là:
a. Trao đổi quốc tế về vốn
c. Thương mại quốc tế
b. Trao đổi quốc tế về sức lao động
d. Trao đổi quốc tế về khoa học công
nghệ
2. Việt Nam được xếp vào loại nước có:
a. Nền kinh tế chuyển đổi
c. Nền kinh tế đang phát triển ở trình
độ thấp
b. Nền kinh tế đang phát triển
d. Nền kinh tế thị trường phát triển
3. Trong xu thế phát triển kinh tế tri thức, trao đổi sản phẩm giữa các quốc gia trên thế giới
chủ yếu là:
a. Sản phẩm thô
c. Sản phẩm đã qua chế biến
b. Sản phẩm sơ chế
d. Sản phẩm có hàm lượng chất xám cao
4. Nguyên tắc MFN là các bên tham gia trong quan hệ kinh tế thương mại dành cho nhau
những điều kiện ưu đãi:
a. Kém hơn những ưu đãi mà mình dành cho các nước khác
b. Cao hơn những ưu đãi mà mình dành cho các nước khác
c. Không kém hơn những ưu đãi mà mình dành cho các nước khác
d. Cả a, b, c
5. Giao dịch 3 bên là phương thức:
a. Giao dịch qua trung gian
c. Giao dịch tại sở giao dịch
b. Buôn bán đối lưu
d. Tái xuất khẩu
6. Chính sách thương mại quốc tế của một quốc gia bảo vệ lợi ích:
a. Quốc gia
c. Doanh nghiệp tư nhân
b. Doanh nghiệp nhà nước
d. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
7. Chủ thể cung cấp vốn ODA là:

­ 1 ­

a. Tổ chức kinh tế quốc tế
c. Công ty quốc tế
b. Chính phủ các nước
d. Cả a, b và c
8. Dòng vốn đầu tư quốc tế chuyển vào khu vực kinh tế chính phủ sẽ ảnh hưởng đến:
a. Chính sách tài khóa quốc gia
c. Nợ nước ngoài của tư nhân
b. Nợ nước ngoài của chính phủ
d. Cả a, b và c
9. Trên thị trường, nếu một sản phẩm nào đó có cung > cầu, trong dài hạn, các nhà đầu tư
có thể:
a. Đầu tư nhiều hơn cho sản phẩm đó
c. Chuyển đầu tư sang sản phẩm
khác
b. Giữ nguyên mức đầu tư cho sản phẩm đó
d. Giảm đầu tư cho sản phẩm
đó
10. Chủ thể tham gia liên kết kinh tế quốc tế gồm các:
a. Tổ chức phi chính phủ, tổ chức kinh tế quốc tế
c. Tổ chức kinh tế quốc tế,
doanh nghiệp
b. Tổ chức phi chính phủ, chính phủ
d. Doanh nghiệp, chính phủ
Phần II: Chọn câu trả lời đúng nhất: (2 điểm)
1. Yếu tố khoa học công nghệ trong kinh tế tri thức ...
BàI THI MÔN KINH T qu c t ế ế
Ch ng trình 45 ti t (Đ s 1)ươ ế
Th i gian làm bài: 60 phút
H và tên :………………………………………………… L p: …………………... S th t :
….....
Ngày thi: ...........................................Gi ng đ ng thi: ườ ...................... Năm h c: 2006 - 2007
Đi m Ch ký cán b ch m thi Ch ký cán b coi thi
B ng s B ng ch Ch ký cán b ch m thi 1: Ch ký cán b coi thi 1:
Ch ký cán b ch m thi 2: Ch ký cán b coi thi 2:
Ph n I: Ch n câu tr l i đúng: (2 đi m)
1. Quan h kinh t qu c t xu t hi n đ u tiên là: ế ế
a. Trao đ i qu c t v v n ế c. Th ng m i qu c tươ ế
b. Trao đ i qu c t v s c lao đ ng ế ề ứ d. Trao đ i qu c t v khoa h c công ế
ngh
2. Vi t Nam đ c x p vào lo i n c có: ượ ế ướ
a. N n kinh t chuy n đ i ế c. N n kinh t đang phát tri n trình ế
đ th p
b. N n kinh t đang phát tri n ế d. N n kinh t th tr ng phát tri n ế ườ
3. Trong xu th phát tri n kinh t tri th c, trao đ i s n ph m gi a các qu c gia trên th gi iế ế ế
ch y u là: ế
a. S n ph m thô c. S n ph m đã qua ch bi n ế ế
b. S n ph m s ch ơ ế d. S n ph m có hàm l ng ch t xám cao ượ
4. Nguyên t c MFN các bên tham gia trong quan h kinh t th ng m i dành cho nhau ế ươ
nh ng đi u ki n u đãi: ư
a. Kém h n nh ng u đãi mà mình dành cho các n c khácơ ư ướ
b. Cao h n nh ng u đãi mà mình dành cho các n c khácơ ư ướ
c. Không kém h n nh ng u đãi mà mình dành cho các n c khácơ ư ướ
d. C a, b, c
5. Giao d ch 3 bên là ph ng th c: ươ
a. Giao d ch qua trung gian c. Giao d ch t i s giao d ch
b. Buôn bán đ i l u ư d. Tái xu t kh u
6. Chính sách th ng m i qu c t c a m t qu c gia b o v l i ích: ươ ế
a. Qu c gia c. Doanh nghi p t nhân ư
b. Doanh nghi p nhà n c ướ d. Doanh nghi p có v n đ u t n c ngoài ư ướ
7. Ch th cung c p v n ODA là:
- 1 -
BàI THI MÔN KINH Tế quốc tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BàI THI MÔN KINH Tế quốc tế - Người đăng: quynhtrang-12-14-95
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
BàI THI MÔN KINH Tế quốc tế 9 10 24