Ktl-icon-tai-lieu

Bài thu hoạch BDTX giáo viên

Được đăng lên bởi xuanthcstths
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 811 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PHÒNG GD&ĐT PHÚ BÌNH
TRƯỜNG THCS T.T HƯƠNG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÀI THU HOẠCH
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2014 – 2015
Họ và tên giáo viên: Nguyễn Lê Xuân
Sinh ngày: 25/02/1963
Tổ chuyên môn: Tự nhiên
Năm vào ngành giáo dục: 1982
Nhiệm vụ được giao trong năm học: Giảng dạy sinh học 6, Địa 9, 6B,C
PHẦN I: CÁC CĂN CỨ HOÀN THÀNH BÀI THU HOẠCH BỒI DƯỠNG
THƯỜNG XUYÊN
- Căn cứ thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 08 năm 2011 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên
giáo viên trung học cơ sở.
- Căn cứ thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 07 năm 2012 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo
viên mầm non, trung học cơ sở, phổ thông và giáo dục thường xuyên
- Căn cứ kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyênvề việc Bồi dưỡng
thường xuyên giáo viên mầm non, trung học cơ sở, phổ thông và giáo dục thường xuyên
năm học 2014- 2015.
- Căn cứ kế hoạch của Phòng Giáo dục và Đào tạo Phú Bình về việc bồi dưỡng
thường xuyên giáo viên mầm non, trung học cơ sở, phổ thông và giáo dục thường xuyên
năm học 2014 - 2015.
- Căn cứ kế hoạch của Trường THCS T.T Hương Sơn về việc bồi dưỡng thường
xuyên giáo viên năm học 2014 - 2015.
- Căn cứ kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của bản thân năm học 2014-2015, tôi xin
báo cáo kết quả bồi dưỡng thường xuyên như sau:

1

PHẦN II: KẾT QUẢ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN:
I.
MODULE THCS 14:
XÂY DỰNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC THEO HƯỚNG TÍCH HỢP.
Qua thời gian tự học tôi đã nắm được những vấn đề sau:
1. Các yêu cầu của một kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp:
- Trang bị cho học sinh hiểu biết những kiến thức cần thiết, cơ bản về những nội dung
cần được tích hợp để từ đó giáo dục các em có những cử chỉ, việc làm, hành vi đúng đắn.
- Phát triển các kĩ năng thực hành, kĩ năng phát hiện và ứng xử tích cực trong học tập
cũng như trong thực tiễn cuộc sống.
- Nội dung tích hợp phải phù hợp với từng đối tượng học sinh ở các khối lớp thông
qua các môn học và hoạt động giáo dục khác nhau.
2. Mục tiêu, nội dung, phương pháp của kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp.
2.1. Mục tiêu:
- Làm cho quá trình học tập có ý nghĩa bằng cách gắn học tập với cuộc sống hàng
ngày, trong quan hệ với các tình huống cụ thể mà học sinh sẽ gặp sau này, hòa nhập thế giới
học đường với thế giới cuộc sống. Để thực hiện được cần phải có sự kết hợp của nhiều môn
học với nhau.
- Phân biệt cái cốt yếu với cái ít quan trọng hơn...
PHÒNG GD&ĐT PHÚ BÌNH
TRƯỜNG THCS T.T HƯƠNG SƠN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BÀI THU HOẠCH
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GO VIÊN NĂM HỌC 2014 – 2015
Họ và tên giáo viên: Nguyễn Lê Xuân
Sinh ngày: 25/02/1963
Tổ chuyên môn: Tự nhiên
Năm vào ngành giáo dục: 1982
Nhiệm vụ được giao trong năm học: Giảng dạy sinh học 6, Địa 9, 6B,C
PHẦN I: CÁC CĂN CỨ HOÀN THÀNH BÀI THU HOẠCH BỒI DƯỠNG
THƯỜNG XUYÊN
- Căn cứ thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 08 năm 2011 của B
trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo v việc ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên
giáo viên trung học cơ sở.
- Căn cứ thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 07 năm 2012 của B
trưởng B Giáo dục Đào tạo v việc Ban hành Quy chế bồi ỡng thường xuyên giáo
viên mầm non, trung học cơ sở, phổ thông và giáo dục thường xuyên
- Căn cứ kế hoạch của Sở Giáo dụcĐào tạo tỉnh Thái Nguyênvề việc Bồi dưỡng
thường xuyên giáo viên mầm non, trung học cơ sở, ph thông giáo dục thường xuyên
năm học 2014- 2015.
- Căn cứ kế hoạch của Phòng Giáo dục Đào tạo Phú nh về việc bồi dưỡng
thường xuyên giáo viên mầm non, trung học cơ sở, ph thông và giáo dục thường xuyên
năm học 2014 - 2015.
- Căn cứ kế hoạch của Trường THCS T.T Hương Sơn v việc bồi dưỡng thường
xuyên giáo viên năm học 2014 - 2015.
- Căn cứ kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của bản thân năm học 2014-2015, tôi xin
báo cáo kết quả bồi dưỡng thường xuyên như sau:
1
Bài thu hoạch BDTX giáo viên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài thu hoạch BDTX giáo viên - Người đăng: xuanthcstths
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Bài thu hoạch BDTX giáo viên 9 10 893