Ktl-icon-tai-lieu

BÀI THU HOẠCH BDTX MODULE 23

Được đăng lên bởi Đặng Thanh Sơn
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 11468 lần   |   Lượt tải: 58 lần
SỞ GD&ĐT TIỀN GIANG
TRƯỜNG THPT GÒ CÔNG ĐÔNG
Tổ : Toán
GV: Đặng Thanh Sơn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập –Tự do –Hạnh phúc

BÀI THU HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
NĂM HỌC: 2013 - 2O14
*MODULE 23:
“KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH”
I/- Phần 1:
A. Câu hỏi của tổ chuyên môn:
Câu 1: Qua module 23 “Anh, Chị” đã tiếp thu được những vấn đề gì?
Qua module 23, tôi đã tiếp thu được những vấn đề như sau:
a. Những vấn đề cơ bản về đổi mới việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh: gồm 4 hoạt động.
- Phân biệt được kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của học sinh.
- Xác định được mục tiêu, chức năng của kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của học sinh.
- Thực hiện các bước cơ bản trong kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của học sinh.
- Xác định được yêu cầu đối với kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của học sinh, và tìm ra xu hướng đổi
mới trong kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của học sinh hiện nay
. Kết quả học tập thể hiện chất lượng của quá trình dạy học.
. Kết quả học tập thể hiện theo hai nghĩa khoa học cũng như trong thực tế.
Một là mức độ mà người học đạt được so với các mục tiêu đã xác định.
Hai là mức độ mà người học đạt được so với những người cùng học khác như thế nào.
b. Các phương pháp kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của học sinh: gồm 3 hoạt động.
- Xác định ưu điểm và hạn chế của từng phương pháp kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của học sinh ở
trường.
- Xác định các yêu cầu khi sử dụng các phương pháp kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của học sinh phù
hợp với các mục tiêu học tập.
- Thực hành lựa chọn và sử dụng các phương pháp kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của học sinh ở từng
môn học cụ thể như:
. Mỗi phương pháp kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của học sinh đều có những ưu điểm và những
hạn chế nhất định của nó. Do đó, ta cần phải lựa chọn các phương pháp phù hợp với các mục tiêu đánh giá.
. Phương pháp kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của học sinh phải đảm bảo giá trị và mức độ tin
cậy, phải loại trừ được những sai sót trong kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của học sinh.
Câu 2: Hãy đề xuất ý kiến nhằm nâng cao kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh trong
nhà trường?
Để đạt được kết quả cao trong việc kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của học sinh nhằm kích thích tính
ham học của học sinh thì khi ra đề kiểm tra, người giáo viên cần phải:
- Một là phải bám sát chuẩn kiến thức, kĩ năng.
- Hai là tùy theo từng lớp có học sinh giỏi, khá, trung bình hay yếu.
- Ba là tùy...
SỞ GD&ĐT TIỀN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT GÒ CÔNG ĐÔNG Độc lập –Tự do –Hạnh phúc
Tổ : Toán
GV: Đặng Thanh Sơn
BÀI THU HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
NĂM HỌC: 2013 - 2O14
*MODULE 23:
“KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH”
I/- Phần 1:
A. Câu hỏi của tổ chuyên môn:
Câu 1: Qua module 23 “Anh, Chị” đã tiếp thu được những vấn đề gì?
Qua module 23, tôi đã tiếp thu được những vấn đề như sau:
a. Những vấn đề cơ bản về đổi mới việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh: gồm 4 hoạt động.
- Phân biệt được kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của học sinh.
- Xác định được mục tiêu, chức năng của kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của học sinh.
- Thực hiện các bước cơ bản trong kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của học sinh.
- Xác định được yêu cầu đối với kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh, và tìm ra xu hướng đổi
mới trong kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của học sinh hiện nay
. Kết quả học tập thể hiện chất lượng của quá trình dạy học.
. Kết quả học tập thể hiện theo hai nghĩa khoa học cũng như trong thực tế.
Một là mức độ mà người học đạt được so với các mục tiêu đã xác định.
Hai là mức độ mà người học đạt được so với những người cùng học khác như thế nào.
b. Các phương pháp kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của học sinh: gồm 3 hoạt động.
- Xác định ưu điểm và hạn chế của từng phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh
trường.
- Xác định các u cầu khi sử dụng các phương pháp kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của học sinh phù
hợp với các mục tiêu học tập.
- Thực hành lựa chọn và sử dụng các phương pháp kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của học sinh ở từng
môn học cụ thể như:
. Mỗi phương pháp kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của học sinh đều có những ưu điểm và những
hạn chế nhất định của nó. Do đó, ta cần phải lựa chọn các phương pháp phù hợp với các mục tiêu đánh giá.
. Phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh phải đảm bảo giá trị mức độ tin
cậy, phải loại trừ được những sai sót trong kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của học sinh.
Câu 2: Hãy đề xuất ý kiến nhằm nâng cao kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh trong
nhà trường?
Để đạt được kết quả cao trong việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh nhằm kích thích tính
ham học của học sinh thì khi ra đề kiểm tra, người giáo viên cần phải:
- Một là phải bám sát chuẩn kiến thức, kĩ năng.
- Hai là tùy theo từng lớp có học sinh giỏi, khá, trung bình hay yếu.
- Ba là tùy vào thái độ học tập của học sinh.
- Bốn là tùy theo khả năng tiếp thu của học sinh.
1
BÀI THU HOẠCH BDTX MODULE 23 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI THU HOẠCH BDTX MODULE 23 - Người đăng: Đặng Thanh Sơn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
BÀI THU HOẠCH BDTX MODULE 23 9 10 343