Ktl-icon-tai-lieu

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên

Được đăng lên bởi Hải Trần
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 16158 lần   |   Lượt tải: 95 lần
TRƯỜNG THPT ĐASAR
TỔ: TỰ NHIÊN CẤP 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
Đasar, ngày 5 tháng 5 năm 2014

BÀI THU HOẠCH
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NỘI DUNG 3
NĂM HỌC: 2013 – 2014
Câu hỏi: Anh (chị) trình bày kết quả thực hiện kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên
của cá nhân và vận dụng những kiến thức, kĩ năng đã học tập bồi dưỡng thường xuyên
vào quá trình thực hiện nhiệm vụ năm học.
Bài làm
I. CÁC MODUN ĐÃ CHỌN BỒI DƯỠNG TRONG NĂM HỌC
Các mã modun: THPT 1, THPT 2, THPT 3, THPT 4
II. BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN
Kết quả thực hiện kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của cá nhân tôi và vận dụng
những kiến thức, kĩ năng đã học tập bồi dưỡng thường xuyên vào quá trình thực hiện
nhiệm vụ năm học của tôi như sau:
1. Modun THPT 1: Khắc phục trạng thái tâm lí căng thẳng trong học tập cho học
sinh THPT
Nhìn chung, ở những mức độ khó khăn tâm lý khác nhau, ở các khối lớp đều có
học sinh gặp những khó khăn tâm lý, tuy nhiên mức độ khó khăn của các em cũng khác
nhau.
Những khó khăn tâm lý đều có thể xảy ra trong cuộc sống của các em trong một
thời điểm nhất định nào đó và sẽ có thể ảnh hưởng đến đời sống của các em. Như vậy,
cần quan tâm và hỗ trợ các em để các em nhận ra khó khăn mà các em đang gặp, từ đó
trợ giúp các em để các em có thể tự giải quyết những khó khăn này.
a. Những khó khăn tâm lý mà học sinh trung học phổ thông thường gặp
Có nhiều cách phân loại các khó khăn tâm lý của học sinh. Trong khuôn khổ của luận
văn này, chúng tôi lựa chọn cách phân loại khó khăn tâm lý cũng như các tiêu chí để
phân loại khó khăn tâm lý của Nguyễn Thị Minh Hằng.
-Có hai tiêu chí để phân loại khó khăn tâm lý là: theo tính chất của khó khăn tâm lý và
dựa
vào lứa tuổi/ bậc học.
-Dựa trên những tiêu chí phân loại khó khăn tâm lý, Nguyễn Thị Minh Hằng đưa ra 4
nhóm
khó khăn tâm lý mà học sinh trung học phổ thông thường gặp là:
● Nhóm khó khăn từ chính bản thân: khó khăn trong giao tiếp, mặc cảm tự ti về bản thân,
đánh giá thấp bản thân, cảm thấy buồn rầu…
● Khó khăn tâm lý trong học tập: khó tập trung nghe giảng, khó tiếp thu bài, khó khăn
trong
việc ghi nhớ, khó khăn trong việc vận dụng kiến thức đã học…

● Khó khăn tâm lý trong các mối quan hệ: khó khăn trong các mối quan hệ giữa cá nhân
với
bạn bè, với thầy/cô giáo, với cha mẹ…
● Khó khăn trong việc lựa chọn nghề nghiệp tương lai.
b. Nhu cầu tham vấn tâm lý của học sinh trung học phổ thông:
Nhu cầu trợ giúp tâm lý học đường của học sinh trung học phổ thông là quá trình học
sinh mong muốn nhận sự trợ giúp chuyên nghi...
TRƯỜNG THPT ĐASAR CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔ: TỰ NHIÊN CẤP 3 Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
Đasar, ngày 5 tháng 5 năm 2014
BÀI THU HOẠCH
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NỘI DUNG 3
NĂM HỌC: 2013 – 2014
Câu hỏi: Anh (chị) trình bày kết quả thực hiện kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên
của nhân vận dụng những kiến thức, ng đã học tập bồi dưỡng thường xuyên
vào quá trình thực hiện nhiệm vụ năm học.
Bài làm
I. CÁC MODUN ĐÃ CHỌN BỒI DƯỠNG TRONG NĂM HỌC
Các mã modun: THPT 1, THPT 2, THPT 3, THPT 4
II. BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN
Kết quả thực hiện kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của nhân tôi vận dụng
những kiến thức, năng đã học tập bồi dưỡng thường xuyên vào quá trình thực hiện
nhiệm vụ năm học của tôi như sau:
1. Modun THPT 1: Khắc phục trạng thái tâm lí căng thẳng trong học tập cho học
sinh THPT
Nhìn chung, những mức độ khó khăn tâm khác nhau, c khối lớp đều
học sinh gặp những khó khăn tâm , tuy nhiên mức độ khó khăn của các em cũng khác
nhau.
Những khó khăn tâm đều thể xảy ra trong cuộc sống của các em trong một
thời điểm nhất định nào đó sẽ thể ảnh hưởng đến đời sống của các em. Như vậy,
cần quan m hỗ trợ các em để các em nhận ra khó khăn các em đang gặp, từ đó
trợ giúp các em để các em có thể tự giải quyết những khó khăn này.
a. Những khó khăn tâm lý mà học sinh trung học phổ thông thường gặp
Có nhiều cách phân loại các khó khăn tâm lý của học sinh. Trong khuôn khổ của luận
văn này, chúng tôi lựa chọn cách phân loại khó khăn tâm cũng n các tiêu chí để
phân loại khó khăn tâm lý của Nguyễn Thị Minh Hằng.
-Có hai tiêu chí để phân loại khó khăn tâm : theo tính chất của khó khăn m
dựa
vào lứa tuổi/ bậc học.
-Dựa trên những tiêu chí phân loại khó khăn tâm lý, Nguyễn Thị Minh Hằng đưa ra 4
nhóm
khó khăn tâm lý mà học sinh trung học phổ thông thường gặp là:
● Nhóm khó khăn từ chính bản thân: khó khăn trong giao tiếp, mặc cảm tự ti về bản thân,
đánh giá thấp bản thân, cảm thấy buồn rầu…
Khó khăn tâm lý trong học tập: khó tập trung nghe giảng, khó tiếp thu bài, khó khăn
trong
việc ghi nhớ, khó khăn trong việc vận dụng kiến thức đã học…
Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên - Người đăng: Hải Trần
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên 9 10 409