Ktl-icon-tai-lieu

bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên

Được đăng lên bởi Trinh Hoang An
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 192 lần   |   Lượt tải: 6 lần
PHÒNG GD&ĐT PHÚ VANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường THCS Vinh Thái

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BÀI THU HOẠCH

BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CỦA CÁ NHÂN
NĂM HỌC 2014-2015
I. Thông tin cá nhân:
1. Họ và tên:

Giới tính:

2. Ngày, tháng, năm sinh:

Năm vào nghành giáo dục:

3. Trình độ chuyên môn:
4. Tổ chuyên môn:

Môn dạy:

5. Trình độ ngoại ngữ:

Trình độ tin học:

6. Chức vụ:
- Căn cứ thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 08 năm 2011 của
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng
thường xuyên giáo viên trung học cơ sở.
- Căn cứ thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 07 năm 2012 của
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế bồi dưỡng thường
xuyên giáo viên mầm non, trung học cơ sở, phổ thông và giáo dục thường xuyên
- Căn cứ kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế về công
tác Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, trung học cơ sở, phổ thông và
giáo dục thường xuyên năm học 2014 - 2015.
- Căn cứ kế hoạch của Phòng Giáo dục và Đào tạo Phú Vang về việc bồi
dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, trung học cơ sở, phổ thông và giáo dục
thường xuyên năm học 2014 - 2015.
- Căn cứ kế hoạch của Trường THCS Phú Dương về việc bồi dưỡng thường
xuyên giáo viên năm học 2014 - 2015.
- Căn cứ kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của bản thân năm học 20142015, tôi xin báo cáo kết quả bồi dưỡng thường xuyên như sau:
NỘI DUNG 1:

CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM

Phần 1: Nhận thức việc tiếp thu kiến thức và kỹ năng.
A. Chức năng, nhiệm vụ và quan hệ của người giáo viên chủ nhiệm:
I. GVCN trước hết là người đại diện cho Hiệu trưởng quản lí toàn diện học
sinh một lớp học:
Hiệu trưởng không thể quản lí trong lớp học, nắm vững từng học sinh (trừ
trường hợp đặc biệt), Hiệu trưởng thường giao trách nhiệm cho GVCN quản lí toàn
1

diện một lớp học không chỉ là quản lí nhân sự như: Số lượng, tuổi tác, giới tính,
hoàn cảnh gia đình, trình độ học sinh về học lực và đạo đức,... mà điều quan trọng
là phải đưa ra dự báo, vạch được một kế hoạch giáo dục phù hợp với thực trạng để
dẫn dắt học sinh thực hiện kế hoạch đó, khai thác hết những điều kiện khách quan,
chủ quan trong và ngoài nhà trường đạt tới mục tiêu giáo dục.
1. Quản lí toàn diện hoạt động giáo dục:
- Tiếp thu, nắm vững những đặc điểm của từng học sinh của lớp với tất cả
các tiêu chí về nhân thân (họ tên, tuổi, giới tính, địa chỉ, hoàn cảnh gia đình, cha
mẹ, nghề nghiệp), đặc điểm của gia cảnh (về văn hóa, kinh tế, về tâm lí...). Cần đặc
biệ...
PHÒNG GD&ĐT PHÚ VANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường THCS Vinh Thi Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BÀI THU HOẠCH
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CỦA CÁ NHÂN
NĂM HỌC 2014-2015
I. Thông tin cá nhân:
1. Họ và tên: Giới tính:
2. Ngày, thng, năm sinh: Năm vào nghành gio dục:
3. Trình độ chuyên môn:
4. Tổ chuyên môn: Môn dạy:
5. Trình độ ngoại ngữ: Trình độ tin học:
6. Chức vụ:
- Căn cứ thông số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08 thng 08 năm 2011 của
Bộ trưởng Bộ Gio dục Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng
thường xuyên gio viên trung học cơ sở.
- Căn cứ thông số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10 thng 07 năm 2012 của
Bộ trưởng Bộ Gio dục Đào tạo về việc Ban hành Quy chế bồi dưỡng thường
xuyên gio viên mầm non, trung học cơ sở, phổ thông và gio dục thường xuyên
- Căn cứ kế hoạch của Sở Gio dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế về công
tc Bồi dưỡng thường xuyên gio viên mầm non, trung học sở, ph thông
gio dục thường xuyên năm học 2014 - 2015.
- Căn cứ kế hoạch của Phòng Gio dục Đào tạo Phú Vang về việc bồi
dưỡng thường xuyên gio viên mầm non, trung học sở, phổ thông gio dục
thường xuyên năm học 2014 - 2015.
- Căn cứ kế hoạch của Trường THCS Phú Dương v việc bồi dưỡng thường
xuyên gio viên năm học 2014 - 2015.
- Căn cứ kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của bản thân năm học 2014-
2015, tôi xin bo co kết quả bồi dưỡng thường xuyên như sau:
NỘI DUNG 1: CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM
Phần 1: Nhận thức việc tiếp thu kiến thức và kỹ năng.
A. Chức năng, nhiệm vụ và quan hệ của người giáo viên chủ nhiệm:
I. GVCN trước hết là người đại diện cho Hiệu trưởng quản lí toàn diện học
sinh một lớp học:
Hiệu tởng không thể quản trong lớp học, nắm vững từng học sinh (trừ
trường hợp đặc biệt), Hiệu trưởng thường giao trch nhiệm cho GVCN quản lí toàn
1
bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên - Người đăng: Trinh Hoang An
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên 9 10 123