Ktl-icon-tai-lieu

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên

Được đăng lên bởi Sông Trà
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 343 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên

Năm học 2013-2014

I/ Nội dung bồi dưỡng 1: Bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu của chuẩn nghề
nghiệp giáo viên trung học (30 tiết/giáo viên ).
1. Căn cứ pháp lí.
1.1. Luật Giáo dục 2005, đặc biệt các Điều 70 (có liên quan đến tiêu chuẩn nhà
giáo), Điều 72 (nhiệm vụ của nhà giáo), Điều 75 (các hành vi nhà giáo không được
làm);
1.2. Nghị quyết số 40/2000/QH10 của Quốc hội.
1.3. Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 15/6/2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về
xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục;
1.4. Quyết định số 09/2005/QĐ-TTg ngày 11/01/2005 phê duyệt Đề án “Xây
dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn
2005-2010”;
1.5. Điều lệ trường Trung học cơ sở, trường Trung học phổ thông và trường phổ
thông có nhiều cấp học (ban hành kèm theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BGDĐT ngày
02/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo);
1.6. Quyết định số 202/TCCP-VC ngày 08/6/1994 của Bộ trưởng Trưởng Ban
Tổ chức - Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) về việc ban hành Tiêu chuẩn nghiệp
vụ các ngạch công chức ngành giáo dục và đào tạo (ngạch giáo viên trung học và
ngạch giáo viên trung học cao cấp);
1.7. Quyết định số 06/2006/QĐ-BNV ngày 21/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
về việc ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non và giáo viên phổ
thông công lập;
1.8. Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ trưởng Bộ
GD&ĐT về việc ban hành Quy định đạo đức Nhà giáo.
2. Đặc điểm lao động sư phạm của giáo viên.
2.1. Giáo viên không còn chỉ đóng vai trò là người truyền đạt tri thức mà phải là
người tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn, gợi mở, cố vấn, trọng tài cho các hoạt động học
tập tìm tòi khám phá, giúp học sinh tự lực chiếm lĩnh kiến thức mới. Giáo viên phải có
năng lực đổi mới phương pháp dạy học, chuyển từ kiểu dạy tập trung vào vai trò giáo
viên và hoạt động dạy sang kiểu dạy tập trung vào vai trò của học sinh và hoạt động
học, từ cách dạy thông báo - giải thích - minh hoạ sang cách dạy hoạt động tìm tòi
khám phá.
2.2. Trong bối cảnh kĩ thuật công nghệ phát triển nhanh, tạo ra sự chuyển dịch
định hướng giá trị, giáo viên trước hết phải là nhà giáo dục có năng lực phát triển ở
học sinh về cảm xúc, thái độ, hành vi, bảo đảm người học làm chủ được và biết ứng
dụng hợp lí tri thức học được vào cuộc sống bản thân, gia đình, cộng đồng. Bằng
chính nhân cách của mình, giáo viên tác động tích cực đến sự hình thành nhân cách
của học sinh, giáo viên phải là một công dân gươn...
Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Năm học 2013-2014
I/ Nội dung bồi dưỡng 1: Bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu của chuẩn nghề
nghiệp giáo viên trung học (30 tiết/giáo viên ).
1. Căn cứ pháp lí.
1.1. Luật Giáo dục 2005, đặc biệtc Điều 70 (có liên quan đến tiêu chuẩn nhà
giáo), Điều 72 (nhiệm vụ của nhà giáo), Điều 75 (các hành vi n giáo không được
làm);
1.2. Nghị quyết số 40/2000/QH10 của Quốc hội.
1.3. Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 15/6/2004 của Ban thư Trung ương Đảng về
xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục;
1.4. Quyết định số 09/2005/QĐ-TTg ngày 11/01/2005 phê duyệt Đề án “Xây
dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo cán bộ quản giáo dục giai đoạn
2005-2010”;
1.5. Điều lệ trường Trung học cơ sở, trường Trung học phổ thông và trường phổ
thông có nhiều cấp học (ban hành kèm theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BGDĐT ngày
02/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo);
1.6. Quyết định số 202/TCCP-VC ngày 08/6/1994 của Bộ trưởng Trưởng Ban
Tổ chức - Cán bộ Chính phủ (nay Bộ Nội vụ) về việc ban hành Tiêu chuẩn nghiệp
vụ các ngạch công chức ngành giáo dục đào tạo (ngạch giáo viên trung học
ngạch giáo viên trung học cao cấp);
1.7. Quyết định số 06/2006/QĐ-BNV ngày 21/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
về việc ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non và giáo viên phổ
thông công lập;
1.8. Quyết định s 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ trưởng Bộ
GD&ĐT về việc ban hành Quy định đạo đức Nhà giáo.
2. Đặc điểm lao động sư phạm của giáo viên.
2.1. Giáo viên không còn chỉ đóng vai trò là người truyền đạt tri thức mà phải là
người tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn, gợi mở, cố vấn, trọng tài cho các hoạt động học
tập tìm tòi khám phá, giúp học sinh tự lực chiếm lĩnh kiến thức mới. Giáo viên phải có
năng lực đổi mới phương pháp dạy học, chuyển từ kiểu dạy tập trung vào vai trò giáo
viên hoạt động dạy sang kiểu dạy tập trung vào vai t của học sinh và hoạt động
học, từ cách dạy thông báo - giải thích - minh hoạ sang cách dạy hoạt động tìm tòi
khám phá.
2.2. Trong bối cảnh thuật công nghệ phát triển nhanh, tạo ra sự chuyển dịch
định hướng giá trị, giáo viên trước hết phải là nhà giáo dục năng lực phát triển
học sinh về cảm xúc, thái độ, hành vi, bảo đảm người học làm chủ được và biết ứng
dụng hợp tri thức học được vào cuộc sống bản thân, gia đình, cộng đồng. Bằng
chính nhân cách của nh, giáo viên tác động tích cực đến sự hình thành nhân cách
của học sinh, giáo viên phải một công dân gương mẫu, ý thức trách nhiệm
hội, hăng hái tham gia vào sự phát triển của cộng đồng, nhân vật chủ yếu góp phần
hình thành bầu không khí dân chủ trong lớp học, trong nhà trường, lòng yêu giới
trẻ và có khả năng tương tác với giới trẻ.
2.3. Trong xã hội đang phát triển nhanh, người giáo viên phải có ý thức, nhu
cầu, tiềm ng không ngừng tự hoàn thiện nhân cách, đạo đức, lối sống, nâng cao
trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phát huy tính chủ động, độc lập, sáng tạo trong hoạt
Nguyễn Thị Kim Anh Trường trung học cơ sở Trần Qúy
Hai Page 1
Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên - Người đăng: Sông Trà
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên 9 10 7