Ktl-icon-tai-lieu

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên (2014-2015)

Được đăng lên bởi Mèo Manucians
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1690 lần   |   Lượt tải: 5 lần
PHÒNG GD&ĐT NGHĨA ĐÀN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS NGHĨA TRUNG
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÀI THU HOẠCH
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2014 – 2015
Họ và tên giáo viên: Trương Thị Tiểu Phong
Tổ chuyên môn: tổ khoa học xã hội
Chuyên ngành: Ngữ văn
Nhiệm vụ được giao trong năm học: Giảng dạy môn Ngữ văn khối 7
PHẦN I: CÁC CĂN CỨ HOÀN THÀNH BÀI THU HOẠCH BỒI DƯỠNG
THƯỜNG XUYÊN
- Căn cứ thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 08 năm 2011 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng thường
xuyên giáo viên trung học cơ sở.
- Căn cứ thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 07 năm 2012 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên
giáo viên mầm non, trung học cơ sở, phổ thông và giáo dục thường xuyên
- Căn cứ kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi về việc Bồi
dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, trung học cơ sở, phổ thông và giáo dục
thường xuyên năm học 2013 - 2014.
- Căn cứ kế hoạch của Phòng Giáo dục và Đào tạo Sơn Tịnh về việc bồi dưỡng
thường xuyên giáo viên mầm non, trung học cơ sở, phổ thông và giáo dục thường
xuyên năm học 2013 - 2014.
- Căn cứ kế hoạch của Trường THCS Phạm Kiệt về việc bồi dưỡng thường
xuyên giáo viên năm học 2013 - 2014.
- Căn cứ kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của bản thân năm học 2013-2014,
tôi xin báo cáo kết quả bồi dưỡng thường xuyên như sau:
PHẦN II: NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN BỒI DƯỠNG
- Nội dung 1: đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học theo cấp học, khoảng 30
tiết/năm học/giáo viên (theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT).
Năm học 2014-2015 là năm học tiếp tục thực hiện và quán triệt Kế hoạch hành động
của Chính phủ và của Bộ GD&ĐT về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày
04/11/2013 về đổi mới căn bản và toàn diện về giáo dục và đào tạo;
Chỉ thị 03-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức
Hồ Chí Minh.
1

=> Bồi dưỡng tập trung: 15 tiết tại phòng GD&ĐT huyện Nghĩa Đàn ngày
14/08/2014
+ Tự bồi dưỡng và sinh hoạt theo tổ nhóm: 15 tiết tại trường THCS Nghĩa
Trung
- Nội dung 2: Tg cường năng lực kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh năm
học 2014-2015, khoảng 30 tiết/năm học/giáo viên, bao gồm:
+Đổi mới dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học sinh theo định hướng phát triển năng
lực;
+ Phát triển Chương trình nhà trường phổ thông; nâng cao hiệu quả sinh hoạt tổ/ nhóm
chuyên môn theo các chuyên đề; giáo dục các vấn đề liên quan đến an ninh biển đảo;
=> Bồi dưỡng tập trung 10 tiết ngày 30/08...
PHÒNG GD&ĐT NGHĨA ĐÀN
TRƯỜNG THCS NGHĨA TRUNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BÀI THU HOẠCH
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN M HỌC 20142015
Họ và tên giáo viên: Trương Thị Tiểu Phong
Tổ chuyên môn: tổ khoa học xã hội
Chuyên ngành: Ngữ văn
Nhiệm vụ được giao trong năm học: Giảng dạy môn Ngữ văn khối 7
PHẦN I: C CĂN CỨ HOÀN THÀNH BÀI THU HOẠCH BỒI DƯỠNG
THƯỜNG XUYÊN
- Căn cứ thông số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 08 m 2011 của Bộ
trưởng B Giáo dục Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng thường
xuyên giáo viên trung học cơ sở.
- Căn cứ thông số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 07 năm 2012 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo về việc Ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên
giáo viên mầm non, trung học cơ sở, phổ thông và giáo dục thường xuyên
- Căn cứ kế hoạch của Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi về việc Bồi
dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, trung học cơ s, phổ thông giáo dục
thường xuyên năm học 2013 - 2014.
- Căn cứ kế hoạch của Phòng Giáo dục Đào tạo Sơn Tịnh về việc bồi dưỡng
thường xuyên giáo viên mầm non, trung học sở, phổ thông giáo dục thường
xuyên năm học 2013 - 2014.
- Căn cứ kế hoạch của Trường THCS Phạm Kiệt v việc bồi dưỡng thường
xuyên giáo viên năm học 2013 - 2014.
- Căn cứ kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của bản thân năm học 2013-2014,
tôi xin báo cáo kết quả bồi dưỡng thường xuyên như sau:
PHẦN II: NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN BỒI DƯỠNG
- Nội dung 1: đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học theo cấp học, khoảng 30
tiết/năm học/giáo viên (theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT).
m học 2014-2015 là năm học tiếp tc thực hin và quán trit Kế hoch hành động
của Chính phủ và ca B GD&ĐT vthực hiện Ngh quyết số 29-NQ/TW ngày
04/11/2013 về đổi mới căn bản và toàn diện về giáo dục và đào tạo;
Chth 03-CT/TW v tiếp tc đẩy mnh vic học tập và làm theo tấm gương đo đc
Hồ Chí Minh.
1
Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên (2014-2015) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên (2014-2015) - Người đăng: Mèo Manucians
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên (2014-2015) 9 10 28