Ktl-icon-tai-lieu

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên

Được đăng lên bởi lengoclam-c3coto
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 2206 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Bài thu hoạch BDTX Năm học: 2013-2014

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO SƠN TỊNH
TRƯỜNG THCS TỊNH PHONG
---------------------

PHÒNG GD&ĐT SƠN TỊNH
DƯƠNG QUANG MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
-

THCS TỊNH PHONG

Page 1

Bài thu hoạch BDTX Năm học: 2013-2014

TRƯỜNG THCS TỊNH PHONG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Họ và tên giáo viên : DƯƠNG QUANG MINH
Tổ chuyên môn : Ngoại Ngữ - Thể Dục - Nhạc Họa
Chức vụ chuyên môn : Tổ Trưởng - Tổ Ngoại Ngữ - T.Dục - Nhạc Họa
Giảng dạy: Anh Văn lớp 8 + Anh Văn 9
PHẦN I
KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ
Năm học: 2013-2014
Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 Của Bộ Giáo dục và Đào tạo
về việc Hướng dẫn thực hiện quy chế chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm
non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;
Căn cứ Thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 Của Bộ Giáo dục và Đào tạo
về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS;
Căn cứ công văn số 96/HD-SGDĐT ngày 12/3/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo về
Hướng dẫn thực hiện công tác Bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên mầm non, phổ thông
và giáo dục thường xuyên hàng năm
Căn cứ tình hình thực tế đơn vị trường THCS Tịnh Phong, bản thân tôi lập kế hoạch bồi
dưỡng thường xuyên (BDTX) năm học 2013 – 2014 như sau:
I. MỤC ĐÍCH
1. Giáo viên học tập bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh
tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp.
2. Phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu
cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển
giáo dục của tỉnh, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành.
3. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu
quả bồi dưỡng thường xuyên; năng lực tổ chức, quản lí hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo
viên của nhà trường, của Phòng Giáo dục và Đào tạo.
II. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG
Họ và tên giáo viên: DƯƠNG QUANG MINH
Ngày tháng năm sinh: 20/10/1960
Tổ chuyên môn: Ngoại Ngữ - Thể Dục - Nhạc Họa
Năm vào ngành giáo dục: 1984
Nhiệm vụ được giao trong năm học: Giảng dạy bộ Anh văn 8 và Anh văn 9
III. NỘI DUNG -THỜI GIAN BỒI DƯỠNG
a. Nội dung 1: theo kế hoạch của Bộ giáo dục và Đào tạo:
Thời lượng : 30 tiết
+ Bồi dưỡng tập trung: 15 tiết
+ Tự bồi dưỡng và sinh hoạt theo tổ nhóm: 15 tiết
b. Nội dung 2: theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo:
Thời lượng : 30 tiết
+ Bồi dưỡng tập trung: 15 tiết
DƯƠNG QUANG MINH

-

THCS TỊNH PHO...
Bài thu ho ch BDTX Năm h c: 2013-2014
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO SƠN TỊNH
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO SƠN TỊNH
TRƯỜNG THCS TỊNH PHONG
TRƯỜNG THCS TỊNH PHONG
---------- -----------
PHÒNG GD&ĐT SƠN TỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
D NG QUANG MINH - THCS T NH PHONGƯƠ Page 1
Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên - Người đăng: lengoclam-c3coto
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên 9 10 611