Ktl-icon-tai-lieu

BÀI THU HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN MODULE TH 34: CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP Ở TIỂU HỌC

Được đăng lên bởi Duyên Mỹ Nguyễn
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 6928 lần   |   Lượt tải: 9 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÀI THU HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
MODULE TH 34: CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP Ở TIỂU HỌC
----------------

A . Mục tiêu:
- Nắm được những vấn đề lí luận cơ bản về công tác chủ nhiệm lớp và yêu cầu đối
với người giáo viên chủ nhiệm (GVCN) lớp ở tiểu học trong giai đoạn hiện nay.
- Hiểu vị trí, vai trò quan trọng của GVCN đối với lớp chủ nhiệm trong phát triển
giáo dục toàn diện học sinh trong giai đoạn hiện nay;
- Có kĩ năng lập hồ sơ chủ nhiệm lớp.
- Hiểu và phân tích được nhiệm vụ chung của GVCN cần thực hiện trong năm học;
- Có mối quan hệ tốt với Ban giám hiệu, đồng nghiệp, phụ huynh, Ban đại diện cha
mẹ học sinh và cộng đồng.
- Có kĩ năng phân tích thực hiện nhiệm vụ chủ nhiệm thông qua các bài học kinh
nghiệm bản thân.
B . Chức năng, nhiệm vụ và quan hệ của người giáo viên chủ nhiệm
trong trường tiểu học:
1 . GVCN trước hết là người đại diện cho Hiệu trưởng quản lí toàn diện
học sinh một lớp học ở trường tiểu học:
Hiệu trưởng không thể quản lí trong lớp học, nắm vững từng học sinh (trừ trường
hợp đặc biệt), Hiệu trưởng thường giao trách nhiệm cho GVCN là “Hiệu trưởng nhỏ”.
Quản lí toàn diện một lớp học không chỉ là quản lí nhân sự như: Số lượng, tuổi tác,
giới tính, hoàn cảnh gia đình, trình độ học sinh về học lực và đạo đức,... mà điều quan
trọng là phải đưa ra dự báo, vạch được một kế hoạch giáo dục phù hợp với thực trạng
để dắt dẫn học sinh thực hiện kế hoạch đó, khai thác hết những điều kiện khách quan,
chủ quan trong và ngoài nhà trường đạt tới mục tiêu giáo dục.
Để thực hiện chức năng quản lí toàn diện giáo dục, đòi hỏi GVCN phải nắm chắc
mục tiêu lớp học, cấp học, có những kiến thức cơ bản về Tâm lí học, Giáo dục học, có
hiểu biết về văn hoá, pháp luật, chính trị,... đặc biệt cần có hàng loạt kĩ năng tổ chức
hoạt động giáo dục như: kĩ năng giao tiếp, ứng xử với các đối tượng trong và ngoài
nhà trường, kĩ năng “chẩn đoán” đặc điểm học sinh, kĩ năng lập kế hoạch, kĩ năng tác
động nhằm cá thể hoá quá trình giáo dục học sinh (bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh
kém, học sinh ngoan, học sinh hư, học sinh có năng khiếu,... GVCN phải tự xác định
như “bà đỡ” tinh thần, tâm lí đối với học sinh. Nhiều khi một lời khen, một cử chỉ giáo
dục đúng lúc, kịp thời... có thể giúp học sinh từ yếu, kém thành khá, giỏi, ngăn ngừa
được những ảnh hưởng tiêu cực,...
2 . Quản lí toàn diện hoạt động giáo dục là :
Lê Quốc Thiện – Trường tiểu học Nguyễn Huệ - Mỹ Tho – Tiền Giang
1

+ Trước hết tiếp thu, nắm vững n...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BÀI THU HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
MODULE TH 34: CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP Ở TIỂU HỌC
- - - - - - - - - - - - - - - -
A . Mục tiêu:
- Nắm được những vấn đề lí luận cơ bản về công tác chủ nhiệm lớp và yêu cầu đối
với người giáo viên chủ nhiệm (GVCN) lớp ở tiểu học trong giai đoạn hiện nay.
- Hiểu vị trí, vai trò quan trọng của GVCN đối với lớp chủ nhiệm trong phát triển
giáo dục toàn diện học sinh trong giai đoạn hiện nay;
- Có kĩ năng lập hồ sơ chủ nhiệm lớp.
- Hiểu và phân tích được nhiệm vụ chung của GVCN cần thực hiện trong năm học;
- Có mối quan hệ tốt với Ban giám hiệu, đồng nghiệp, phụ huynh, Ban đại diện cha
mẹ học sinh và cộng đồng.
- Có kĩ năng phân tích thực hiện nhiệm vụ chủ nhiệm thông qua các bài học kinh
nghiệm bản thân.
B . Chức năng, nhiệm vụ và quan hệ của người giáo viên chủ nhiệm
trong trường tiểu học:
1 . GVCN trước hết là người đại diện cho Hiệu trưởng quản lí toàn diện
học sinh một lớp học ở trường tiểu học:
Hiệu trưởng không thể quản lí trong lớp học, nắm vững từng học sinh (trừ trường
hợp đặc biệt), Hiệu trưởng thường giao trách nhiệm cho GVCN là “Hiệu trưởng nhỏ”.
Quản lí toàn diện một lớp học không chỉ là quản lí nhân sự như: Số lượng, tuổi tác,
giới tính, hoàn cảnh gia đình, trình độ học sinh về học lực và đạo đức,... mà điều quan
trọng là phải đưa ra dự báo, vạch được một kế hoạch giáo dục phù hợp với thực trạng
để dắt dẫn học sinh thực hiện kế hoạch đó, khai thác hết những điều kiện khách quan,
chủ quan trong và ngoài nhà trường đạt tới mục tiêu giáo dục.
Để thực hiện chức năng quản lí toàn diện giáo dục, đòi hỏi GVCN phải nắm chắc
mục tiêu lớp học, cấp học, có những kiến thức cơ bản về Tâm lí học, Giáo dục học, có
hiểu biết về văn hoá, pháp luật, chính trị,... đặc biệt cần có hàng loạt kĩ năng tổ chức
hoạt động giáo dục như: kĩ năng giao tiếp, ứng xử với các đối tượng trong và ngoài
nhà trường, kĩ năng “chẩn đoán” đặc điểm học sinh, kĩ năng lập kế hoạch, kĩ năng tác
động nhằm cá thể hoá quá trình giáo dục học sinh (bồiỡng học sinh giỏi, học sinh
m, học sinh ngoan, học sinh , học sinh năng khiếu,... GVCN phải tự xác định
như “bà đỡ tinh thần,m lí đối với học sinh. Nhiều khi một lời khen, một cử chỉ go
dục đúngc, kịp thời... có thể giúp học sinh từ yếu, kém thành khá, giỏi, ngăn ngừa
được những ảnhởng tu cực,...
2 . Quản lí toàn diện hoạt động giáo dục là :
Lê Quốc Thiện – Trường tiểu học Nguyễn Huệ - Mỹ Tho – Tiền Giang
1
BÀI THU HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN MODULE TH 34: CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP Ở TIỂU HỌC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI THU HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN MODULE TH 34: CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP Ở TIỂU HỌC - Người đăng: Duyên Mỹ Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
BÀI THU HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN MODULE TH 34: CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP Ở TIỂU HỌC 9 10 688