Ktl-icon-tai-lieu

Bài thu hoach bồi dưỡng thường xuyên THCS

Được đăng lên bởi luongha-tudoan
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1643 lần   |   Lượt tải: 4 lần
BÀI THU HOẠCH
Nội dung III năm học 2015 – 2016

Đối với module THCS 3.
Nội dung giáo dục học sinh cá biệt:
Để giáo dục được học sinh cá biệt người giáo viên cần phải nắm được các yêu cầu
cần thiết sau như:
-

Đặc điểm tâm lý của học sinh cá biệt.

-

Những yếu tố tích cực và tiêu cực tác động đến học sinh, bạn bè và môi
trường sống như:
+ Ảnh hưởng của nhóm bạn.
+ Ảnh hưởng của gia đình.
+ Ảnh hưởng của môi trường sống, các quan hệ xã hội khác.

-

Những khó khăn về từng phương diện của học sinh.

-

Những nhu cầu, sở thích, mong muốn, điểm mạnh của từng học sinh.

-

Tạo cho học sinh niềm tin, quan niệm của học sinh về các giá trị trong cuộc
sống.

-

Giáo viên phải nắm được khả năng nhận thức, động cơ học tập của từng học
sinh.

-

Tính cách với những đặc điểm cơ bản, coi trọng để phát huy nét tích cực và
triệt tiêu nét tiêu cực của học sinh.

-

Giáo viên phải hỗ trợ học sinh thay đổi thói quen chưa tốt và các hành vi
lệch lạc.

Để làm được các yêu cầu trên giáo viên phải có phương pháp thu thập thông tin
về học sinh cá biệt bằng các phương pháp sau:
-

Tổ chức cho học sinh viết về những điều có ý nghĩa đối với bản thân cà
cuộc sống theo quan niệm của từng học sinh.

-

Trò chuyện với học sinh cá biệt ngoài giờ học. Ngoài ra giáo viên còn có
nhiều phương pháp để thu thập thông tin khác của học sinh cá biệt như:

+ Quan sát trong quá trình cùng tham gia vào các hoạt động với học sinh
trong đó chúng ta cần lưu ý một số điểm để tránh sai lệch trong quan sát như:
tôn trọng những gì đang diễn ra tự nhiên, không áp đặt, không định kiến…
+ Tìm hiểu học sinh thông qua nhóm bạn thân.
+ Tìm hiểu học sinh thông qua gia đình.

+ Tìm hiểu học sinh thông qua cán bộ lớp, người người xung quanh trong
lớp học.
+Tìm hiểu học sinh thông qua giáo viên khác và cán bộ đoàn.
+ Tìm hiểu học sinh thông qua hàng xóm của gia đình.
Sau khi thu thập nắm bắt được các yêu cầu cần thiết giáo viên đưa ra các cách
thức giáo dục học sinh cá biệt:
- Giáo viên tiếp cận cá nhân xây dựng quan hệ tin cậy, tôn trọng, thân thiện với
học sinh cá biệt.
- Giúp học sinh biết nhận thức đúng về điểm mạnh và điểm yếu của bản thân.
- Giúp học sinh nhận thức được hậu quả của những hành vi tiêu cực và tất yếu
phải thay đổi thói quen, hành vi cũ.
- Quan tâm hỗ trợ các em vượt qua những khó khăn và đáp ứng nhu cầu chính
đáng của học sinh cá biệt.
- Động viên, khích lệ, tạo động lực cho học sinh cá biệt hoàn thiện nhân cách.
- Giáo viên cần tránh củng cố tiêu cực để học sinh không chán nản, giận dữ, bất
lự...
BÀI THU HOẠCH
Nội dung III năm học 2015 – 2016
Đối với module THCS 3.
Nội dung giáo dục học sinh cá biệt:
Để giáo dục được học sinh biệt người giáo viên cần phải nắm được các yêu cầu
cần thiết sau như:
- Đặc điểm tâm lý của học sinh cá biệt.
- Những yếu tố tích cực tiêu cực tác động đến học sinh, bạn môi
trường sống như:
+ Ảnh hưởng của nhóm bạn.
+ Ảnh hưởng của gia đình.
+ Ảnh hưởng của môi trường sống, các quan hệ xã hội khác.
- Những khó khăn về từng phương diện của học sinh.
- Những nhu cầu, sở thích, mong muốn, điểm mạnh của từng học sinh.
- Tạo cho học sinh niềm tin, quan niệm của học sinh về các giá trị trong cuộc
sống.
- Giáo viên phải nắm được khả năng nhận thức, động cơ học tập của từng học
sinh.
- Tính cách với những đặc điểm bản, coi trọng để phát huy nét tích cực
triệt tiêu nét tiêu cực của học sinh.
- Giáo viên phải hỗ trợ học sinh thay đổi thói quen chưa tốt các hành vi
lệch lạc.
Để làm được các yêu cầu trên giáo viên phải phương pháp thu thập thông tin
về học sinh cá biệt bằng các phương pháp sau:
- Tổ chức cho học sinh viết về những điều ý nghĩa đối với bản thân
cuộc sống theo quan niệm của từng học sinh.
- Trò chuyện với học sinh biệt ngoài giờ học. Ngoài ra giáo viên còn
nhiều phương pháp để thu thập thông tin khác của học sinh cá biệt như:
+ Quan sát trong quá trình cùng tham gia vào các hoạt động với học sinh
trong đó chúng ta cần lưu ý một số điểm để tránh sai lệch trong quan sát như:
tôn trọng những gì đang diễn ra tự nhiên, không áp đặt, không định kiến…
+ Tìm hiểu học sinh thông qua nhóm bạn thân.
+ Tìm hiểu học sinh thông qua gia đình.
Bài thu hoach bồi dưỡng thường xuyên THCS - Trang 2
Bài thu hoach bồi dưỡng thường xuyên THCS - Người đăng: luongha-tudoan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Bài thu hoach bồi dưỡng thường xuyên THCS 9 10 846