Ktl-icon-tai-lieu

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên : xây dựng môi trường học tập thân thiện

Được đăng lên bởi nguyentuyen97908989
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 318 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI THU HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
Module TH 07: XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP THÂN THIỆN



-

-

-

-

-

Câu 1: Theo anh (chị) môi trường học tập thân thiện là gì? Môi trường học
tập thân thiện gồm những thành tố nào?
Trả lời:
1. Môi trường học tập thân thiện:
1.1 Môi trường là gì?
Môi trường là toàn bộ các yếu tố tự nhiên và xã hội hiện hữu, ảnh hưởng
đến đời sống và nhân cách con người. Môi trường bao quanh con người,
gồm môi trường tự nhiên và môi trường xã hội. Môi trường tự nhiên gồm
khí hậu, đất, nước, sinh thái... Môi trường xã hội là các điều kiện về kinh
tế, chính trị, văn hoá...
Hoàn cảnh sống được hiểu là một yếu tố hoặc là một môi trường nhỏ hợp
thành của môi trường lớn. Môi trường nhỏ tác động trục tiếp, mạnh mẽ,
trong một thời gian, không gian nhất định tạo nên hướng hình thành và
phát triển nhân cách, ví dụ: hoàn cảnh kinh tế khó khăn, hoàn cảnh bệnh
tật ốm đau... Trong quá trình hình thành và phát triển nhân cách thì môi
trường xã hội (trong đó có gia đình, bạn bè, tập thể lớp, trường...), thông
qua các mỗi quan hệ đa dạng, có ý nghĩa quan trọng đặc biệt.
Mỗi con người ngay từ khi mới sinh ra đã phải sống trong một môi trường,
hoàn cảnh nhất định, có thể gặp thuận lợi hoặc khó khăn đối với quá trình
phát triển thể chất, tinh thần của cá nhân. Môi trường tự nhiên và xã hội
với các điều kiện kinh tế, thể chế chính trị, hệ thống pháp luật, truyền
thống văn hoá, chuẩn mực đạo đức... tác động mạnh mẽ đến quá trình hình
thành và phát triển động cơ, mục đích, quan điểm, tình cảm, nhu cầu, húng
thú, chiều hướng phát triển của cá nhân... Thông qua hoạt động và giao lưu
trong môi trường mà cá nhân chiếm lĩnh được các kinh nghiệm, giá trị xã
hội loài người, từng bước điều chỉnh, hoàn thiện nhân cách của mình.
Tác động của môi trường đối với sự phát triển của cá nhân là rất mạnh,
phức tạp, có thể là tác động tích cực hoặc tiêu cực, có thể cùng chiều hay
ngược chiều, chủ yếu là theo con đường tự phát. Mức độ ảnh hưởng tích
cực hay tiêu cực như thế nào, có được chấp nhận hay không trong quá
trình phát triển nhân cách tùy thuộc phần lớn vào trình độ được giáo dục.
Đó là ý thức, niềm tin, quan điểm, ý chí và xu hướng, năng lực hoạt động,
giao lưu góp phần cải biến môi trường của cá nhân. C. Mác đã nói: “Hoàn
cảnh sáng tạo ra con người, trong một mức độ con người sáng tạo ra hoàn
cảnh".
Ngay cả trong cùng môi trường sống, hoàn cảnh gia đình, nhưng nhân cách
của từng cá nhân cũng phát triển theo hướng khác nhau. Như vậy, trong sự

1

-

-

-

-

-

tá...
BÀI THU HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
Module TH 07: XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP THÂN THIỆN
Câu 1: Theo anh (chị) môi trường học tập thân thiện gì? Môi trường học
tập thân thiện gồm những thành tố nào?
Trả lời:
1. Môi trường học tập thân thiện:
1.1 Môi trường là gì?
- Môi trường toàn bộ các yếu tt nhiên hội hiện hữu, ảnh hưởng
đến đời sống nhân cách con người. Môi trường bao quanh con người,
gồm môi trường tnhiên môi trường hội. Môi trường tự nhiên gồm
khí hậu, đất, nước, sinh thái... Môi trường hội các điều kiện về kinh
tế, chính trị, văn hoá...
- Hoàn cảnh sống được hiểu một yếu tố hoặc một môi trường nhỏ hợp
thành của môi trường lớn. Môi trường nhỏ tác động trục tiếp, mạnh mẽ,
trong một thời gian, không gian nhất định tạo nên hướng hình thành
phát triển nhân cách, dụ: hoàn cảnh kinh tế khó khăn, hoàn cảnh bệnh
tật ốm đau... Trong quá trình hình thành phát triển nhân cách thì môi
trường hội (trong đó gia đình, bạn bè, tập thể lớp, trường...), thông
qua các mỗi quan hệ đa dạng, có ý nghĩa quan trọng đặc biệt.
- Mỗi con người ngay từ khi mới sinh ra đã phải sống trong một môi trường,
hoàn cảnh nhất định, thể gặp thuận lợi hoặc khó khăn đối với quá trình
phát triển thể chất, tinh thần của nhân. Môi trường tự nhiên hội
với các điều kiện kinh tế, thể chế chính trị, hệ thống pháp luật, truyền
thống văn hoá, chuẩn mực đạo đức... tác động mạnh mẽ đến quá trình hình
thành và phát triển động cơ, mục đích, quan điểm, tình cảm, nhu cầu, húng
thú, chiều hướng phát triển của cá nhân... Thông qua hoạt động và giao lưu
trong môi trường nhân chiếm lĩnh được các kinh nghiệm, giá trị
hội loài người, từng bước điều chỉnh, hoàn thiện nhân cách của mình.
- Tác động của môi trường đối với s phát triển của nhân rất mạnh,
phức tạp, thể tác động tích cực hoặc tiêu cực, thể cùng chiều hay
ngược chiều, chủ yếu là theo con đường tự phát. Mức đ ảnh hưởng tích
cực hay tiêu cực như thế nào, được chấp nhận hay không trong quá
trình phát triển nhân cách tùy thuộc phần lớn vào trình độ được giáo dục.
Đó ý thức, niềm tin, quan điểm, ý chí xu hướng, năng lực hoạt động,
giao lưu góp phần cải biến môi trường của nhân. C. Mác đã nói: “Hoàn
cảnh sáng tạo ra con người, trong một mức độ con người sáng tạo ra hoàn
cảnh".
- Ngay cả trong cùng môi trường sống, hoàn cảnh gia đình, nhưng nhân cách
của từng cá nhân cũng phát triển theo hướng khác nhau. Như vậy, trong sự
1
Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên : xây dựng môi trường học tập thân thiện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên : xây dựng môi trường học tập thân thiện - Người đăng: nguyentuyen97908989
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên : xây dựng môi trường học tập thân thiện 9 10 46