Ktl-icon-tai-lieu

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên

Được đăng lên bởi ngocdinhqb-gmail-com
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 9797 lần   |   Lượt tải: 6 lần
TRƯỜNG THPT A LƯỚI

TỔ VẬT LÝ-KTCN
Họ và tên:…………………...

BÀI THU HOẠCH
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
Năm học 2013-2014

Chức vụ:……………………

BÀI LÀM:
NỘI DUNG 1
Câu 1. ( 5đ ) Vì sao phải đổi mới sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn trong dạy học lấy học
sinh làm trung tâm ? Theo anh ( chị ) trong tổ, nhóm chuyên môn cần phải có giải pháp
như thế nào để thực hiện sự đổi mới đó ? Những ý kiến của anh ( chị ) đề nghị với Sở và
Bộ GD&ĐT về vấn đề này ?
Trả lời:
- Vì sao phải đổi mới sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn trong dạy học lấy học sinh làm
trung tâm ? ( 2 đ )
+ Đánh giá lại sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn trước đây chủ yếu là bàn về việc dạy học
giữa thầy và thầy...chưa đề cập đến học sinh; thầy cô dự giờ chủ yếu đánh giá thầy cô dạy
như thế nào, chưa chú ý nhiều đến đội tượng học sinh học như thế nào ? Nên hiệu quả việc
dạy học còn có những hạn chế nhất định.
+ Khi dự giờ không chỉ đánh giá người dạy như thế nào, mà cần phải quan sát hoạt động
của học sinh như thế nào để tiết dạy có hiệu quả.
- Theo anh ( chị ) trong tổ, nhóm chuyên môn cần phải có giải pháp như thế nào để thực
hiện sự đổi mới đó ? ( 2 đ )
+ Trình bày giải pháp cho từng loại bài dạy cụ thể.
+ Tự đánh giá các giải pháp đẫ áp dụng hiệu quả thế nào ?
- Những ý kiến của anh ( chị ) đề nghị với Sở và Bộ GD&ĐT về vấn đề này ? ( 1 đ )
+ Đề nghị với Sở giáo dục và đào tạo Thừa Thiên Huế
+ Đề nghị với Bộ giáo dục và Đào tạo
Câu 2. ( 5đ ) Anh ( chị ) liệt kê những cách thức giáo dục học sinh cá biệt ? Nên phối
hợp chúng như thế nào để giáo dục học sinh cá biệt có hiệu quả ? Cho 2 thí dụ minh họa về
giáo dục học sinh cá biệt mà anh ( chị ) đã thực hiện mang lại hiệu quả? Những ý kiến đề
xuất của ( anh ) đối với xã hội và gia định để giáo dục học sinh cá biệt?
Trả lời:
- Anh ( chị ) liệt kê những cách thức giáo dục học sinh cá biệt ? ( 2 đ )
+ Giáo viên cần phải tiếp cận cá nhân và xây dựng quan hệ tin cậy, tôn trọng, thân thiện
với học sinh cá biệt.
+ Giúp học sinh biết nhận thức đúng về điểm mạnh và điểm yếu của bản thân.
+ Giúp học sinh nhận thức được hậu quả của những hành vi tiêu cực và tất yếu phải thay
đổi thói quen, hành vi cũ.
+ Giáo viên cần phải quan tâm hỗ trợ vượt qua những khó khăn và đáp ứng nhu cầu
chính đáng của học sinh cá biệt.

+ Động viên, khích lệ, tạo động lực cho học sinh cá biệt tạo động lực học tập và hoàn
thiện nhân cách cho học sinh.
+ Tránh sử dụng củng cố tiêu cực.
+ Sử dụng hệ quả tự nhiên và logic.
+ Phương pháp ứng xử đối với một số loại hành vi có mục đích điển hình.
+ Lập kế hoạch phá...
TRƯỜNG THPT A LƯỚI
BÀI THU HOẠCH
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
Năm học 2013-2014
TỔ VẬT LÝ-KTCN
Họ và tên:…………………...
Chức vụ:……………………
BÀI LÀM:
NỘI DUNG 1
Câu 1. () sao phải đổi mới sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn trong dạy học lấy học
sinh làm trung tâm ? Theo anh ( chị ) trong tổ, nhóm chuyên môn cần phải giải pháp
như thế nào để thực hiện sự đổi mới đó ? Những ý kiến của anh ( chị ) đnghị với Sở
Bộ GD&ĐT về vấn đề này ?
Trả lời:
- sao phải đổi mới sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn trong dạy học lấy học sinh làm
trung tâm ? ( 2 đ )
+ Đánh giá lại sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn trước đây chủ yếu là bàn về việc dạy học
giữa thầy và thầy...chưa đề cập đến học sinh; thầydự giờ chủ yếu đánh giá thầy cô dạy
như thế nào, chưa chú ý nhiều đến đội tượng học sinh học như thế nào ? Nên hiệu quả việc
dạy học còn có những hạn chế nhất định.
+ Khi dự giờ không chỉ đánh giá người dạy như thế nào, mà cần phải quan sát hoạt động
của học sinh như thế nào để tiết dạy có hiệu quả.
- Theo anh ( chị ) trong tổ, nhóm chuyên môn cần phải có giải pháp như thế nào để thực
hiện sự đổi mới đó ? ( 2 đ )
+ Trình bày giải pháp cho từng loại bài dạy cụ thể.
+ Tự đánh giá các giải pháp đẫ áp dụng hiệu quả thế nào ?
- Những ý kiến của anh ( chị ) đề nghị với Sở và Bộ GD&ĐT về vấn đề này ? ( 1 đ )
+ Đề nghị với Sở giáo dục và đào tạo Thừa Thiên Huế
+ Đề nghị với Bộ giáo dục và Đào tạo
Câu 2. ( ) Anh ( chị ) liệt kê những cách thức giáo dục học sinh biệt ? Nên phối
hợp chúng như thế nào để giáo dục học sinh cá biệt có hiệu quả ? Cho 2 thí dụ minh họa về
giáo dục học sinh cá biệt anh ( chị ) đã thực hiện mang lại hiệu quả? Những ý kiến đề
xuất của ( anh ) đối với xã hội và gia định để giáo dục học sinh cá biệt?
Trả lời:
- Anh ( chị ) liệt kê những cách thức giáo dục học sinh cá biệt ? ( 2 đ )
+ Giáo viên cần phải tiếp cận cá nhân và xây dựng quan hệ tin cậy, tôn trọng, thân thiện
với học sinh cá biệt.
+ Giúp học sinh biết nhận thức đúng về điểm mạnh và điểm yếu của bản thân.
+ Giúp học sinh nhận thức được hậu quả của những hành vi tiêu cực và tất yếu phải thay
đổi thói quen, hành vi cũ.
+ Giáo viên cần phải quan tâm h trợ vượt qua những khó khăn đáp ứng nhu cầu
chính đáng của học sinh cá biệt.
Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên - Trang 2
Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên - Người đăng: ngocdinhqb-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên 9 10 203