Ktl-icon-tai-lieu

Bài thu hoạch cá nhân

Được đăng lên bởi minh-chemist-tth
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 620 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GD&ĐT LỆ THỦY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

TRƯỜNG THCS NGƯ THỦY TRUNG

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Ngư Thủy Trung, ngày 23 tháng 04 năm 2014

BÀI THU HOẠCH CÁ NHÂN – NỘI DUNG 1
NĂM HỌC 2013 - 2014
Họ và tên:
Ngày sinh:
Trình độ chuyên môn:
Thuộc tổ chuyên môn:
Nhiệm vụ đảm nhiệm:
BDGTQM 9.

NGUYỄN THỊ HUỆ
23/09/1988
ĐH Toán
Tự nhiên
Dạy toán 9, toán 6, tin 9, tin6, dạy ôn 9, BDHSG 6,

Thực hiện Công văn số 3670/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 30/5/2013 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm
học 2013- 2014; Công văn số 698/SGDĐT-GDCN-TX ngày 16/4/2013 của Giám đốc
Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế BDTX giáo viên mầm non, phổ
thông và giáo dục thường xuyên; Công văn số 1459/SGDĐT-GDCN-TX ngày
22/7/2013 của Giám đốc Sở về việc hướng dẫn công tác BDTX năm học 2013- 2014
cho giáo viên các cấp học mầm non, phổ thông và GDTX; Công văn số 242/SGDĐTGDCN-TX ngày 19/2/2014 của Sở GD-ĐT Quảng Bình về việc hướng dẫn bổ sung
công tác BDTX năm học 2013- 2014; Công văn số 192/GDĐT-THCS ngày 25/2/2014
của Phòng GD-ĐT Lệ Thủy về việc hướng dẫn thực hiện công tác BDTX năm học
2013- 2014.
Qua quá trình thực hiện kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của cá nhân tôi và vận
dụng những kiến thức, kỹ năng đã học tập bồi dưỡng thường xuyên vào quá trình thực
hiện nhiệm vụ năm học. Bản thân tôi đã tiếp thu được những văn bản, Nghị quyết cho
nhiệm vụ BDTX nội dung 1 như sau:
* Chuyên đề 1 Đối với Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng
cộng sản Việt Nam : về giáo dục- đào tạo
A .TÌNH HÌNH VÀ NGUYÊN NHÂN :
*Tình hình
- Đã xây dựng được hệ thống giáo dục và đào tạo tương đối hoàn chỉnh từ mầm non
đến đại học. Cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục, đào tạo được cải thiện rõ rệt và từng bước
hiện đại hóa. Chi ngân sách cho giáo dục và đào tạo đạt mức 20% tổng chi ngân sách
nhà nước. Xã hội hóa giáo dục được đẩy mạnh. Công tác quản lý giáo dục và đào tạo
có bước chuyển biến nhất định.
- Cả nước đã hoàn thành mục tiêu xoá mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học vào năm
2000; phổ cập giáo dục trung học cơ sở vào năm 2010; đang tiến tới phổ cập giáo dục

mầm non cho trẻ 5 tuổi; củng cố và nâng cao kết quả xoá mù chữ cho người lớn, cơ bản
bảo đảm bình đẳng giới trong giáo dục và đào tạo
* Nguyên nhân
- Việc thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển giáo
dục và đào tạo, nhất là quan điểm "giáo dục là quốc sách hàng đầu" còn chậm và lúng
túng. Việc xây dư...



 !"#$$%
Ngư Thy Trung, ngày 23 tháng 04 năm 2014
&'()*+,-
./01-2301-4
56789#:;<
=7>?@#$:
AB#$C$D>9#EF#:!G#
$D8H$D>9#EF#:
$@IE6JCKE#$@IE:! ! "#$%!
$&'(
)*+#,-./0!1$2+$&,34)56$7
"8)-33-9:;,"<)#,)=>":?,:@,AB,-.C
D)2EF+#,-./0!%2+2G,3!E)56CH0)
%I-9-*):;,"<)*&B)J$G,-CKC LM
#, -3 , "8) :@, ABF +#, -. /0 E4%2+2G ,3
1)56CH0)%I-9-*):;,"<)#,)$G.CD)2E
),-)))NLD)CKC LM#,-3GF+#,-./0E%2
+2G,3E)56%I2&BO,$P-9-*):;,"<=M/B,
)#,)$G.CD)2EF+#,-./02+%,34E
)56Q,2*5-9-*):;,"<)*)#,)$G.CD)
2E(
&B6RBSP)*TJ)=>":?,:@,AB)56)U#-3-V
"8,W,TJX) TY.,HZD)VL=>":?,:@,AB-3RBSP)
**C-8.CD)($OU#HZJLBH:[)W,-.=O ,\RBJ)
*C-8$G7"B,:/6B]
L$D>9#CM- N@6O@=$PQD>R8C"@$@C"@S@TD8!7#QDNU#8$VK#=
#=?K#@I8WE:6M=@G! J3C7!8"!
XYY'Z+:
*Tình hình
2ZAU",H:[)*0,,"8)-3H3:^,H03)_`CKC
HJHD)(+^/I-V)N J=\,"8) H3H:[))O*SaS*-3`,=:;)
*Hb6(+,U/)),"8)-3H3HCX)cM,),U/)
3:;)(GZ7b6,"8)H:[)HdC(+#,)RBOef,"8)-3H3
)b=:;))Bg=JNH\(
2+O:;)HZ33C8)BACh)W-3LM)VL,"8)gBD)-3.C
FLM)VL,"8)SB,D))^/I-3.CFH6,J;LM)VL,"8)
Bài thu hoạch cá nhân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài thu hoạch cá nhân - Người đăng: minh-chemist-tth
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Bài thu hoạch cá nhân 9 10 412