Ktl-icon-tai-lieu

Bài thu hoạch chính trị hè 2014

Được đăng lên bởi Tran Viet
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1270 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Trường : THCS Lý Thường Kiệt
Tổ
: Hóa – Sinh – Thể dục- Âm nhạc…
Giáo viên: Lã Thị Huệ

BÀI THU HOẠCH CHÍNH TRỊ HÈ 2014
Câu hỏi : Qua nghiên cứu, học tập bồi dưỡng chính trị hè năm 2014, anh (chị) nhận
thức được điểm mới nào trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung
ương Đảng khóa XI " Về đổi mới căn bản , toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu
cầu công nghiệp hóa , hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội
chủ nghĩa và hội nhập quốc tế "
Anh (chị) phải làm gì để hoàn thành chức trách, nhiệm vụ của mình trong năm
học 2014 - 2015 với kết quả cao nhất .
Bài làm :
*Những đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo
1- Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của
toàn dân. Đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển, được ưu tiên đi trước trong các
chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội.
2- Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo là đổi mới những vấn đề lớn, cốt lõi,
cấp thiết, từ quan điểm, tư tưởng chỉ đạo đến mục tiêu, nội dung, phương pháp, cơ chế,
chính sách, điều kiện bảo đảm thực hiện; đổi mới từ sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý
của Nhà nước đến hoạt động quản trị của các cơ sở giáo dục-đào tạo và việc tham gia
của gia đình, cộng đồng, xã hội và bản thân người học; đổi mới ở tất cả các bậc học,
ngành học.Trong quá trình đổi mới, cần kế thừa, phát huy những thành tựu, phát triển
những nhân tố mới, tiếp thu có chọn lọc những kinh nghiệm của thế giới; kiên quyết
chấn chỉnh những nhận thức, việc làm lệch lạc. Đổi mới phải bảo đảm tính hệ thống,
tầm nhìn dài hạn, phù hợp với từng loại đối tượng và cấp học; các giải pháp phải đồng
bộ, khả thi, có trọng tâm, trọng điểm, lộ trình, bước đi phù hợp.
3- Phát triển giáo dục và đào tạo là nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân
tài. Chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn
diện năng lực và phẩm chất người học. Học đi đôi với hành; lý luận gắn với thực tiễn;
giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội.
4- Phát triển giáo dục và đào tạo phải gắn với nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội và bảo
vệ Tổ quốc; với tiến bộ khoa học và công nghệ; phù hợp quy luật khách quan. Chuyển
phát triển giáo dục và đào tạo từ chủ yếu theo số lượng sang chú trọng chất lượng và
hiệu quả, đồng thời đáp ứng yêu cầu số lượng.
5- Đổi mới hệ thống giáo dục theo hướng mở, linh hoạt, liên thông giữa các bậc học,
trình độ và giữa các phương thức giáo dục, đào tạo. Chuẩn hóa, hiện...
Trường : THCS Lý Thường Kiệt
Tổ : Hóa – Sinh – Thể dục- Âm nhạc…
Giáo viên: Lã Thị Huệ
BÀI THU HOẠCH CHÍNH TRỊ HÈ 2014
Câu hỏi : Qua nghiên cứu, học tập bồi dưỡng chính trị năm 2014, anh (chị) nhận
thức được điểm mới nào trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung
ương Đảng khóa XI " Về đổi mới căn bản , toàn diện giáo dụcđào tạo, đáp ứng yêu
cầu công nghiệp hóa , hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội
chủ nghĩa và hội nhập quốc tế "
Anh (chị) phải làm gì để hoàn thành chức trách, nhiệm vụ của mình trong năm
học 2014 - 2015 với kết quả cao nhất .
Bài làm :
*Những đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo
1- Giáo dục đào tạoquốc sách hàng đầu, sự nghiệp của Đảng, Nhà nướccủa
toàn dân. Đầu tư cho giáo dục đầu phát triển, được ưu tiên đi trước trong các
chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội.
2- Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạođổi mới những vấn đề lớn, cốt lõi,
cấp thiết, từ quan điểm, tưởng chỉ đạo đến mục tiêu, nội dung, phương pháp, cơ chế,
chính sách, điều kiện bảo đảm thực hiện; đổi mới từ sự lãnh đạo của Đảng, sự quản
của Nhà nước đến hoạt động quản trị của các sở giáo dục-đào tạo việc tham gia
của gia đình, cộng đồng, hội bản thân người học; đổi mới tất cả các bậc học,
ngành học.Trong quá trình đổi mới, cần kế thừa, phát huy những thành tựu, phát triển
những nhân tố mới, tiếp thu chọn lọc những kinh nghiệm của thế giới; kiên quyết
chấn chỉnh những nhận thức, việc làm lệch lạc. Đổi mới phải bảo đảm tính hệ thống,
tầm nni hạn, phù hợp với từng loại đối tượng cấp học; các giải pháp phải đồng
bộ, khả thi, có trọng tâm, trọng điểm, lộ trình, bước đi phù hợp.
3- Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân
tài. Chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn
diện năng lực phẩm chất người học. Học đi đôi với hành; luận gắn với thực tiễn;
giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội.
4- Phát triển giáo dục và đào tạo phải gắn với nhu cầu phát triển kinh tế-hội và bảo
vệ Tổ quốc; với tiến bộ khoa học công nghệ; phù hợp quy luật khách quan. Chuyển
phát triển giáo dục đào tạo từ chủ yếu theo s lượng sang chú trọng chất lượng và
hiệu quả, đồng thời đáp ứng yêu cầu số lượng.
5- Đổi mới hệ thống giáo dục theo hướng mở, linh hoạt, liên thông giữa các bậc học,
trình độ và giữa các phương thức giáo dục, đào tạo. Chuẩn hóa, hiện đại hóa giáo dục và
đào tạo.
6- Chủ động phát huy mặt tích cực, hạn chế mặt tiêu cực của cơ chế thị trường, bảo đảm
định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển giáo dục và đào tạo. Phát triển hài hòa, hỗ
trợ giữa giáo dục công lập ngoài công lập, giữa các vùng, miền. Ưu tiên đầu phát
triển giáo dục và đào tạo đối với các vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên
1
Bài thu hoạch chính trị hè 2014 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài thu hoạch chính trị hè 2014 - Người đăng: Tran Viet
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Bài thu hoạch chính trị hè 2014 9 10 493