Ktl-icon-tai-lieu

Bài thu hoạch chính trị hè 2015

Được đăng lên bởi camvantth
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 2755 lần   |   Lượt tải: 22 lần
BÀI THU HOẠCH
ĐỢT HỌC CHÍNH TRỊ HÈ 2015
Câu hỏi :
Qua các nội dung nghị quyết đã học và chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh năm 2015”, đồng chí thấy tâm đắc với những nội dung nào và liên hệ vào thực tế công việc của
mình tại đơn vị để góp phần thực hiện tốt hơn chức trách, nhiệm vụ được giao. Đề xuất ý kiến, giải pháp
để góp phần thực hiện tốt sự nghiệp giáo dục của quận và đơn vị (nếu có).

Trả lời:
I. Qua các nội dung nghị quyết đã học và chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ
Chí Minh năm 2015”, tôi thấy tâm đắc với nội dung “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về
trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân”
1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm
- Trung thực là phẩm chất hàng đầu của cán bộ, đảng viên làm công tác lãnh đạo, quản lý. Những người
thiếu trung thực, sớm muộn cũng bị phát hiện làm mất lòng tin của người khác. Người thiếu trung thực thì
không thể duy trì mối quan hệ chặt chẽ, lâu dài với những người xung quanh. “Một sự bất tín,vạn sự bất
tin”. Để củng cố, tăng cường lòng tin của nhân dân đối với cán bộ, đảng viên; của cán bộ, đảng viên, nhân
dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, cần đề cao tính trung thực đi đôi với trách nhiệm của từng
cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và mỗi đảng viên, nhất là cán bộ, đảng viên giữ cương vị lãnh đạo,
quản lý.
- Trung thực, trước hết là sự trung thực với chính mình, nghiêm túc với chính mình, trung thực với người
khác, không được “nói mà không làm”, “hứa mà không làm”. Lời nói, lời hứa chỉ có giá trị khi đi liền với
việc làm cụ thể. “Làm” ở đây là hành động từ việc nhỏ đến việc lớn, là hoạt động thực tiễn tổ chức thực
hiện, đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống. Hồ Chí
Minh yêu cầu cán bộ, đảng viên “Nói ít, bắt đầu bằng hành động”; “Tốt nhất là miệng nói, tay làm, làm
gương cho người khác bắt chước”. Cán bộ, đảng viên “cần phải óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi,
miệng nói, tay làm. Chứ không phải chỉ nói suông, chỉ ngồi viết mệnh lệnh… phải thật thà nhúng tay vào
việc”. Đối với Đảng, Hồ Chí Minh yêu cầu: “Đảng phải luôn luôn xét lại những nghị quyết và những chỉ
thị của mình đã thi hành thế nào. Nếu không vậy thì những nghị quyết và chỉ thị đó sẽ hóa ra lời nói
suông mà còn hại đến lòng tin cậy của nhân dân đối với Đảng”. Đảng phải luôn luôn tự đổi mới, tự chỉnh
đốn để hoàn thành trách nhiệm trước nhân dân. Khi mắc sai lầm, khuyết điểm thì dũng cảm nhận lỗi trước
dân và kiên qu...
BÀI THU HOẠCH
ĐỢT HỌC CHÍNH TRỊ HÈ 2015
Câu hỏi :
Qua các nội dung nghị quyết đã học và chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh năm 2015”, đồng chí thấy tâm đắc với những nội dung nào liên hệ o thực tế công việc của
mình tại đơn vị để góp phần thực hiện tốt hơn chức trách, nhiệm vụ được giao. Đề xuất ý kiến, giải pháp
để góp phần thực hiện tốt sự nghiệp giáo dục của quận và đơn vị (nếu có).
Trả lời:
I. Qua các nội dung nghị quyết đã học chủ đề “Học tập làm theo tưởng, tấm gương đạo đức Hồ
Chí Minh năm 2015”, tôi thấy tâm đắc với nội dung “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về
trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân”
1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm
- Trung thực phẩm chất hàng đầu của cán bộ, đảng viên làm công tác lãnh đạo, quản lý. Những người
thiếu trung thực, sớm muộn cũng bị phát hiện làm mất lòng tin của người khác. Người thiếu trung thực thì
không thể duy trì mối quan hệ chặt chẽ, lâu dài với những người xung quanh. “Một sự bất tín,vạn sự bất
tin”. Để củng cố, tăng cường lòng tin của nhân dân đối với cán bộ, đảng viên; của cán bộ, đảng viên, nhân
dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, cần đề cao tính trung thực đi đôi với trách nhiệm của từng
cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và mỗi đảng viên, nhất là cán bộ, đảng viên giữ cương vị lãnh đạo,
quản lý.
- Trung thực, trước hết là sự trung thực với chính mình, nghiêm túc với chính mình, trung thực với người
khác, không được “nói mà không làm”, “hứa mà không làm”. Lời nói, lời hứa chỉ có giá trị khi đi liền với
việc làm cụ thể. “Làm” đây hành động từ việc nhỏ đến việc lớn, hoạt động thực tiễn tổ chức thực
hiện, đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của N nước vào cuộc sống. Hồ Chí
Minh yêu cầu cán bộ, đảng viên “Nói ít, bắt đầu bằng hành động”; “Tốt nhất miệng nói, tay làm, làm
gương cho người khác bắt chước”. Cán bộ, đảng viên “cần phải óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi,
miệng nói, tay làm. Chứ không phải chỉ nói suông, chỉ ngồi viết mệnh lệnh… phải thật thà nhúng tay vào
việc”. Đối với Đảng, Hồ Chí Minh yêu cầu: “Đảng phải luôn luôn xét lại những nghị quyết những chỉ
thị của mình đã thi hành thế nào. Nếu không vậy thì những nghị quyết chỉ thị đó sẽ hóa ra lời nói
suông mà còn hại đến lòng tin cậy của nhân dân đối với Đảng”. Đảng phải luôn luôn tự đổi mới, tự chỉnh
đốn để hoàn thành trách nhiệm trước nhân dân. Khi mắc sai lầm, khuyết điểm thì dũng cảm nhận lỗi trước
dân và kiên quyết dựa vào dân để sửa chữa khuyết điểm.
- Trung thực trong tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh mang nội dung đạo đức cao quý của người cộng sản,
những người đã công khai nói về sự tự nguyện hy sinh, cống hiến cả cuộc sống của mình cho mục tiêu
giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người. Trong công việc, trung thực phải luôn luôn
gắn bó với trách nhiệm.
- Trách nhiệm điều phải làm, phải gánh vác hoặc phải nhận lấy về mình. Chủ tịch Hồ Chí Minh coi
trách nhiệm việc phải làm, không thể thoái thác. Trách nhiệm bổn phận của mỗi người, cương
vị nào. Ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân là sự tự ý thức về các công việc phải làm, “nhận rõ phải, trái,
đúng sai”, tự mình xác định việc cần làm. Trên cơ sở có ý thức đúng đắn, tự giác, tích cực thực hiện trách
nhiệm của mình là “có tinh thần trách nhiệm cao”.
- Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, biểu hiện cụ thể của trung thực và trách nhiệm là nói đi đôi với làm. Đó là
nguyên tắc thực hành đạo đức, phương châm hoạt động, biểu hiện sinh động, cụ thể của việc quán
triệt sâu sắc nguyên tắc thống nhất giữa luận với thực tiễn, giữa suy nghĩ hành động trong một con
người. Trung thực, trách nhiệm phải nói làm đúng với chủ trương, đường lối của Đảng chính
sách, pháp luật của Nhà nước, chống chủ nghĩa nhân, không được lợi ích nhân nói sai, làm
sai. Nắm vững mục tiêu tưởng của Đảng trong toàn bộ tiến trình cách mạng được cụ thể hóa bằng
đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của N nước trong từng giai đoạn để thực hiện
cho đúng, để tuyên truyền, giáo dục, vận đông nhân dân làm theo cho đúng. Trung thực, trách nhiệm cũng
nghĩa kiên quyết bảo vệ chân lý, bảo vệ i đúng, cái tích cực; dũng cảm đấu tranh với những cái
Bài thu hoạch chính trị hè 2015 - Trang 2
Bài thu hoạch chính trị hè 2015 - Người đăng: camvantth
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Bài thu hoạch chính trị hè 2015 9 10 358