Ktl-icon-tai-lieu

BÀI THU HOẠCH CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2013 – 2014

Được đăng lên bởi Sơn Hà
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 2460 lần   |   Lượt tải: 15 lần
BÀI THU HOẠCH
CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN
NĂM HỌC 2013 – 2014
Họ và tên giáo viên : ĐỖ QUANG DỤNG
Tổ chuyên môn : Khoa học tự nhiên
Chức vụ chuyên môn : Giáo viên
Nhiệm vụ: Dạy môn toán lớp 7B, 7C, 8C
I. MỤC ĐÍCH
1. Giáo viên học tập bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị,
kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp.
2. Phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo
yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu
cầu phát triển giáo dục của tỉnh, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục
trong toàn ngành.
3. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá
hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên; năng lực tổ chức, quản lí hoạt động tự học, tự bồi
dưỡng giáo viên
.
II. NỘI DUNG - THỜI GIAN BỒI DƯỠNG
1. Khối kiến thức bắt buộc.
a. Nội dung 1: Thời lượng : 30 tiết
- Bồi dưỡng tập trung: 15 tiết (09/8/2013 đến hết ngày 10/8/2013), tại trường
THPT Bình Gia - Lạng Sơn
- Tự bồi dưỡng và sinh hoạt theo tổ nhóm: 15 tiết, tại trường THCS Tô Hiệu
- Kết quả: Bồi dưỡng chính trị, thời sự, các nghị quyết, chính sách của Đảng,
Nhà nước, như nghị quyết của BCH TW Đảng, của Tỉnh ủy, các cấp ủy địa
phương. Các đề án đổi mới căn bản phát triển giáo dục và đào tạo đáp ứng nhu cầu
công nghiệp hóa hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội
chư nghĩa và hội nhập quốc tê. Tình hình biến đổi khí hậu toàn cầu và khả năng
hợp tác, ứng phó của các Quốc gia về sự biến đổi khí hậu.
b. Nội dung 2: Thời lượng : 30 tiết

Bài thu hoạch BDTX năm học 2013-2014

Page 1

- Bồi dưỡng tập trung: 15 tiết, tại TTGD thường xuyên tỉnh Lạng Sơn, trung
tâm chính trị huyện Bình Gia - Lạng Sơn.
- Tự bồi dưỡng và sinh hoạt theo tổ nhóm: 15tiết, tại trường THCS Tô Hiệu Bình Gia - Lạng Sơn
- Kết quả: Nâng cao năng lực sử dụng MTCT, kĩ năng giảng dạy và kiểm tra
đánh giá.
2. Khối kiến thức tự chọn: (Nội dung bồi dưỡng 3): Thời lượng : 60 tiết
Căn cứ vào Thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo
dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình BDTX giáo viên THCS, căn cứ vào
tình hình thực tế giảng dạy của trường THCS Tô Hiệu. Tôi đăng kí bồi dưỡng 4
modunle: Module 17, module18, module19, module23 thuộc nội dung BDTX THCS.
a) Module 17: Tìm kiếm khai thác, xử lí thông tin phục vụ bài giảng.
Thông tin là một khái niệm trừu tượng mô tả các yếu tố đem lại hiểu biết, nhận
thức cho con người cũng như các sinh vật khác. Thông tin tồn tại ...
BÀI THU HOẠCH
CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN
NĂM HỌC 2013 – 2014
Họ và tên giáo viên : ĐỖ QUANG DỤNG
Tổ chuyên môn : Khoa học tự nhiên
Chức vụ chuyên môn : Giáo viên
Nhiệm vụ: Dạy môn toán lớp 7B, 7C, 8C
I. MỤC ĐÍCH
1. Giáo viên học tập bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị,
kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp.
2. Phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục những năng lực khác theo
yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu
cầu phát triển giáo dục của tỉnh, yêu cầu đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục
trong toàn ngành.
3. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá
hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên; năng lực tổ chức, quản hoạt động tự học, tự bồi
dưỡng giáo viên
.
II. NỘI DUNG - THỜI GIAN BỒI DƯỠNG
1. Khối kiến thức bắt buộc.
a. Nội dung 1: Thời lượng : 30 tiết
- Bồi dưỡng tập trung: 15 tiết (09/8/2013 đến hết ngày 10/8/2013), tại trường
THPT Bình Gia - Lạng Sơn
- Tự bồi dưỡng và sinh hoạt theo tổ nhóm: 15 tiết, tại trường THCS Tô Hiệu
- Kết quả: Bồi dưỡng chính trị, thời sự, các nghị quyết, chính sách của Đảng,
Nhà nước, như nghị quyết của BCH TW Đảng, của Tỉnh ủy, các cấp ủy địa
phương. Các đề án đổi mới căn bản phát triển giáo dục và đào tạo đáp ứng nhu cầu
công nghiệp hóa hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng hội
chư nghĩa hội nhập quốc tê. Tình hình biến đổi khí hậu toàn cầu khả năng
hợp tác, ứng phó của các Quốc gia về sự biến đổi khí hậu.
b. Nội dung 2: Thời lượng : 30 tiết
Bài thu ho ch BDTX năm h c 2013-2014 Page 1
BÀI THU HOẠCH CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2013 – 2014 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI THU HOẠCH CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2013 – 2014 - Người đăng: Sơn Hà
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
BÀI THU HOẠCH CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2013 – 2014 9 10 809