Ktl-icon-tai-lieu

Bài thu hoạch công tác bồi dưỡng thường xuyên năm học 2014 - 2015

Được đăng lên bởi thongthaiha186
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 39956 lần   |   Lượt tải: 85 lần
TRƯỜNG THCS THƯỢNG ĐÌNH
TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN
BÀI THU HOẠCH
CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN
NĂM HỌC 2013 – 2014
Họ và tên giáo viên: Nguyễn Thị Minh Phúc
Năm sinh: 15/10/1967
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Toán
Tổ chuyên môn: Tổ khoa học tự nhiên
Công việc chuyên môn và kiêm nhiệm được giao: Dạy môn: CN 8, Vật lí 6, chủ nhiệm lớp
6B, thư viện, quản trị PMQLNT, trang web của trường.
PHẦN I: NỘI DUNG, THỜI LƯỢNG BDTX năm học 2013- 2014
1. Khối kiến thức bắt buộc :02 nội dung cơ bản.
1.1. Nội dung bồi dưỡng 1: 30 tiết/năm học/giáo viên.
Bồi dưỡng về chính trị, thời sự, các nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước như: Nghị quyết
của BCH trung ương Đảng, của Tỉnh ủy Thái Nguyên, của cấp ủy địa phương.
1.2. Nội dung bồi dưỡng 2:
* Giáo dục Trung học cơ sở : 30 tiết/môn/cấp học.
Tập huấn bồi dưỡng chuyên đề môn Vật lý
2. Khối kiến thức tự chọn (Nội dung bồi dưỡng 3) 60 tiết/năm học/giáo viên.
- Căn cứ nhu cầu và năng lực của cá nhân, tôi đăng ký học 4 modun: ….
3. Hình thức bồi dưỡng thường xuyên
1. Bồi dưỡng thông qua các lớp tập trung.
2. Bồi dưỡng thông qua tự học, tự nghiên cứu.
3. Bồi dưỡng thông qua sinh hoạt chuyên môn cụm trường; sinh hoạt cấp, tổ, nhóm chuyên
môn.
4. Bồi dưỡng thông qua dự giờ thăm lớp; tổ chức báo cáo chuyên đề, trao đổi thảo luận, thực
hành, minh họa, rút kinh nghiệm, chia sẻ cùng đồng nghiệp.
5. BDTX theo hình thức học tập từ xa (qua mạng Internet).
PHẦN II: TIẾN TRÌNH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH BDTX NĂM HỌC 20132014
I. NỘI DUNG 1: (30 tiết)
1. Nội dung bồi dưỡng:
Nghiên cứu, học tập, quán triệt các văn bản về công tác dạy và học, Nghị quyết của Đảng
Cộng sản Việt Nam.
2. Thời gian bồi dưỡng: Từ ngày 02 tháng 3 năm 2013 đến ngày 28 tháng 3.năm 2013
3. Hình thức bồi dưỡng: Tự bồi dưỡng, học tập nghị quyết của Đảng do cấp trên triển khai.
4. Kết quả đạt được: Sau khi nghiên cứu học tập, bản thân nắm bắt, tiếp thu được những kiến thức
sau:
4.1 Đối với Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng cộng sản Việt Nam :
A - Tình hình và nguyên nhân
- Lĩnh vực giáo dục và đào tạo nước ta đã đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần to
lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2- Tuy nhiên, chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo còn thấp so với yêu cầu, nhất là giáo
dục đại học, giáo dục nghề nghiệp.
3- Những hạn chế, yếu kém nói trên do các nguyên nhân chủ yếu sau:
- Mục tiêu giáo dục toàn diện chưa được hiểu và thực hiện đúng.
- Việc phân định giữa quản lý nhà nước với hoạt động quản trị trong các cơ sở giáo ...
TRƯỜNG THCS THƯỢNG ĐÌNH
TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN
BÀI THU HOẠCH
CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN
NĂM HỌC 2013 – 2014
Họ và tên giáo viên: Nguyễn Thị Minh Phúc
Năm sinh: 15/10/1967
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Toán
Tổ chuyên môn: Tổ khoa học tự nhiên
Công việc chuyên môn và kiêm nhiệm được giao: Dạy môn: CN 8, Vật lí 6, chủ nhiệm lớp
6B, thư viện, quản trị PMQLNT, trang web của trường.
PHẦN I: NỘI DUNG, THỜI LƯỢNG BDTX năm học 2013- 2014
1. Khối kiến thức bắt buộc :02 nội dung cơ bản.
1.1. Nội dung bồi dưỡng 1: 30 tiết/năm học/giáo viên.
Bồi dưỡng về chính trị, thời sự, các nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước như: Nghị quyết
của BCH trung ương Đảng, của Tỉnh ủy Thái Nguyên, của cấp ủy địa phương.
1.2. Nội dung bồi dưỡng 2:
* Giáo dục Trung học cơ sở : 30 tiết/môn/cấp học.
Tập huấn bồi dưỡng chuyên đề môn Vật lý
2. Khối kiến thức tự chọn (Nội dung bồi dưỡng 3) 60 tiết/năm học/giáo viên.
- Căn cứ nhu cầu và năng lực của cá nhân, tôi đăng ký học 4 modun: ….
3. Hình thức bồi dưỡng thường xuyên
1. Bồi dưỡng thông qua các lớp tập trung.
2. Bồi dưỡng thông qua tự học, tự nghiên cứu.
3. Bồi dưỡng thông qua sinh hoạt chuyên môn cụm trường; sinh hoạt cấp, tổ, nhóm chuyên
môn.
4. Bồi dưỡng thông qua dự giờ thăm lớp; tổ chức báo cáo chuyên đề, trao đổi thảo luận, thực
hành, minh họa, rút kinh nghiệm, chia sẻ cùng đồng nghiệp.
5. BDTX theo hình thức học tập từ xa (qua mạng Internet).
PHẦN II : TIẾN TRÌNH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH BDTX NĂM HỌC 2013-
2014
I. NỘI DUNG 1: (30 tiết)
1. Nội dung bồi dưỡng:
Nghiên cứu, học tập, quán triệt các văn bản về công tác dạy và học, Nghị quyết của Đảng
Cộng sản Việt Nam.
2. Thời gian bồi dưỡng: Từ ngày 02 tháng 3 năm 2013 đến ngày 28 tháng 3.năm 2013
3. Hình thức bồi dưỡng: Tự bồi dưỡng, học tập nghị quyết của Đảng do cấp trên triển khai.
4. Kết quả đạt được: Sau khi nghiên cứu học tập, bản thân nắm bắt, tiếp thu được những kiến thức
sau:
4.1 Đối với Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng cộng sản Việt Nam :
A - Tình hình và nguyên nhân
- Lĩnh vực giáo dụcđào tạo nước ta đã đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần to
lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Bài thu hoạch công tác bồi dưỡng thường xuyên năm học 2014 - 2015 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài thu hoạch công tác bồi dưỡng thường xuyên năm học 2014 - 2015 - Người đăng: thongthaiha186
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Bài thu hoạch công tác bồi dưỡng thường xuyên năm học 2014 - 2015 9 10 642