Ktl-icon-tai-lieu

BÀI THU HOẠCH CUỐI KHÓA LỚP BỒI DƯỠNG LLCT CHO ĐẢNG VIÊN MỚI NĂM 2013

Được đăng lên bởi thaytroihanhdao2013
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 503 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Họ và tên: NGUYỄN THỊ MINH
Đơn vị: UBND xã Phú Cần
BÀI THU HOẠCH CUỐI KHÓA
LỚP BỒI DƯỠNG LLCT CHO ĐẢNG VIÊN MỚI NĂM 2013
Thời gian: 180 phút
(Ngày viết bào thu hoạch: 28/03/2013)
Đề bài: Đồng chí hãy phân tích tiêu chuẩn của người đảng viên được qui định
trong Điều lệ Đảng. Liên hệ bản thân đồng chí.
Trả lời:
Đảng cộng sản Việt Nam do đồng chí Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, đã lãnh
đạo nhân dân ta tiến hành Cách mạng Tháng Tám thành công, lập nên nước Việt Nam
dân chủ cộng hoà ( nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ). Đảng cộng sản
Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam nên từng Đảng viên của
Đảng phải là chiến sĩ cách mạng tiên phong phấn đấu vì lợi ích của giai cấp. Toàn bộ là
sức mạnh, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng đều được tạo thành từ những
người Đảng viên. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: " Để lãnh đạo Cách mạng Đảng phải
mạnh. Đảng mạnh là do chi bộ tốt, chi bộ tốt là do các Đảng viên đều tốt. Do vậy ta
thấy được vị trí, vai trò của người Đảng viên rất quan trọng nhất là trong giai đoạn hiện
nay đòi hỏi mỗi Đảng viên phải thực hiện tốt tiêu chuẩn của người Đảng viên, mọi
Đảng viên phải dựa vào tiêu chuẩn của Đảng viên để rèn luyện, phấn đấu.
Tieâu chuaån ñaûng vieân laø nhöõng chuaån möïc qui ñònh
chaát löôïng cuûa ngöôøi ñaûng vieân, laø tieâu chí phaân roõ giöõa
ñaûng vieân vaø quaàn chuùng; laø cô sôû ñeå ñanh giaù chaát
löôïng ñaûng vieân; laø caên cöù ñeå tieùn haønh moïi maët coâng
taùc ñaûng vieân. Moïi ñaûng vieân phaûi döïa vaøo tieâu chuaån
ñaûng vieân ñeå phaán ñaáu, reøn luyeän…
Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn
luôn quan tâm đến việc giáo dục, rèn luyện phẩm chất đội ngũ đảng viên, mối quan tâm
hàng đầu của Người là xây dựng một đội ngũ cán bộ đảng viên của Đảng thật sự thấm
nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Sự giác ngộ lý
tưởng cộng sản, lòng trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của giai cấp công
nhân, suốt đời hy sinh phấn đấu vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội và
chủ nghĩa cộng sản là phẩm chất hàng đầu mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt ra cho mỗi
đảng viên cộng sản.
Người căn dặn mỗi đảng viên "không một phút nào được quên lý tưởng cao cả của
mình là phấn đấu cho Tổ quốc hoàn toàn độc lập cho chủ nghĩa xã hội hoàn toàn thắng
lợi trên đất nước ta và trên toàn thế giới"; Người chỉ rõ: suốt đời phục vụ Đảng, phục vụ
nhân dân "là phẩm chất cao quý của người cách mạng. Đó là đạo đức cách mạng. Đó ...
Họ và tên: NGUYỄN THỊ MINH
Đơn vị: UBND xã Phú Cần
BÀI THU HOẠCH CUỐI KHÓA
LỚP BỒI DƯỠNG LLCT CHO ĐẢNG VIÊN MỚI NĂM 2013
Thời gian: 180 phút
(Ngày viết bào thu hoạch: 28/03/2013)
Đề bài: Đồng chí hãy phân tích tiêu chuẩn của người đảng viên được qui định
trong Điều lệ Đảng. Liên hệ bản thân đồng chí.
Trả lời:
Đảng cộng sản Việt Nam do đồng chí Hồ Chí Minh sáng lập rèn luyện, đã lãnh
đạo nhân dân ta tiến hành Cách mạng Tháng Tám thành công, lập nên nước Việt Nam
dân chủ cộng hoà ( nay nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ). Đảng cộng sản
Việt Nam đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam nên từng Đảng viên của
Đảng phải chiến ch mạng tiên phong phấn đấu lợi ích của giai cấp. Toàn bộ
sức mạnh, năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của Đảng đều được tạo thành từ những
người Đảng viên. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: " Để lãnh đạo Cách mạng Đảng phải
mạnh. Đảng mạnh do chi bộ tốt, chi bộ tốt do các Đảng viên đều tốt. Do vậy ta
thấy được vị trí, vai trò của người Đảng viên rất quan trọng nhất trong giai đoạn hiện
nay đòi hỏi mỗi Đảng viên phải thực hiện tốt tiêu chuẩn của người Đảng viên, mọi
Đảng viên phải dựa vào tiêu chuẩn của Đảng viên để rèn luyện, phấn đấu.
Tieâu chuaån ñaûng vieân laø nhöõng chuaån möïc qui ñònh
chaát löôïng cuûa ngöôøi ñaûng vieân, l tieâu chí phaân roõ giöõa
ñaûng vieân vaø quaàn chuùng; laø sôû ñeå ñanh giaù chaát
löôïng ñaûng vieân; laø caên cöù ñeå tieùn haønh moïi maët coâng
taùc ñaûng vieân. Moïi ñaûng vieân phaûi döïa vaøo tieâu chuaån
ñaûng vieân ñeå phaán ñaáu, reøn luyeän…
Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch H C Minh luôn
luôn quan tâm đến việc giáo dục, rèn luyện phẩm chất đội ngũ đảng viên, mối quan tâm
hàng đầu của Người xây dựng một đội ngũ cán bộ đảng viên của Đảng thật sự thấm
nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Sự giác ngộ lý
tưởng cộng sản, lòng trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của giai cấp công
nhân, suốt đời hy sinh phấn đấu độc lập tự do của Tổ quốc, chủ nghĩa hội và
chủ nghĩa cộng sản phẩm chất hàng đầu Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt ra cho mỗi
đảng viên cộng sản.
Người căn dặn mỗi đảng viên "không một phút nào được quên tưởng cao cả của
mình phấn đấu cho Tổ quốc hoàn toàn độc lập cho chủ nghĩa hội hoàn toàn thắng
lợi trên đất nước ta và trên toàn thế giới"; Người chỉ rõ: suốt đời phục vụ Đảng, phục vụ
nhân dân "là phẩm chất cao qcủa người cách mạng. Đó đạo đức cách mạng. Đó
tính Đảng, tính giai cấp, bảo đảm cho sự thắng lợi của đảng, của giai cấp, của nhân
dân". Người đánh giá rất cao những đảng viên luôn luôn trung thành với sự nghiệp cách
mạng của giai cấp và của dân tộc, suốt đời hy sinh phấn đấu độc lập tự do của Tổ
quốc, chủ nghĩa hội chủ nghĩa cộng sản, đồng thời phê phán nghiêm khắc
những kẻ lợi dụng địa vị để mưu cầu lợi ích cá nhân làm tổn hại đến lợi ích của giai cấp
công nhân và nhân dân lạo động.
BÀI THU HOẠCH CUỐI KHÓA LỚP BỒI DƯỠNG LLCT CHO ĐẢNG VIÊN MỚI NĂM 2013 - Trang 2
BÀI THU HOẠCH CUỐI KHÓA LỚP BỒI DƯỠNG LLCT CHO ĐẢNG VIÊN MỚI NĂM 2013 - Người đăng: thaytroihanhdao2013
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
BÀI THU HOẠCH CUỐI KHÓA LỚP BỒI DƯỠNG LLCT CHO ĐẢNG VIÊN MỚI NĂM 2013 9 10 184