Ktl-icon-tai-lieu

Bài thu hoạch học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Được đăng lên bởi tuanndkt59
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 2801 lần   |   Lượt tải: 2 lần
NỘI DUNG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC
HỒ CHÍ MINH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ kính yêu của dân tộc ta, đã hiến dâng tất cả tình
cảm, trí tuệ và cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Người đã để
lại tài sản vô giá là tư tưởng và tấm gương đạo đức trong sáng, mẫu mực, cao đẹp, kết
tinh những giá trị truyền thống của dân tộc, của nhân loại và thời đại. Học tập và làm
theo tấm gương đạo đức của Bác là niềm vinh dự và tự hào đối với mỗi cán bộ, đảng viên
và mỗi người Việt Nam.
Đối với mỗi cán bộ, đảng viên, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh là nhiệm vụ rất quan trọng và thường xuyên, qua đó để giáo dục, rèn luyện mình,
xứng đáng là đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam, là “người lãnh đạo, người đày tớ
thật trung thành của nhân dân”.
1. Thực hiện chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh “Trung với nước, hiếu với dân”
cần quán triệt những nội dung của chủ nghĩa yêu nước trong giai đoạn mới; phát
huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới đất nước, công
nghiệp hóa, hiện đại hóa, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển.
Tư tưởng và phẩm chất đạo đức tiêu biểu của Hồ Chí Minh là tinh thần yêu nước
nồng nàn, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, toàn tâm, toàn ý cho sự
nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội. Từ quyết tâm
“ dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng quyết giành cho được tự do, độc lập”, để rồi
phấn đấu cho “ đồng bào ta ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”, để nước
ta “ sánh vai với cường quốc năm châu”. Học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh chúng
ta cần:
- Mỗi người cần nhận thức sâu sắc hơn, đầy đủ hơn những hy sinh to lớn của ông
cha để chúng ta có non sông, Tổ quốc Việt Nam độc lập, tự do, thống nhất trọn vẹn hôm
nay. Nâng cao tinh thần yêu nước, tự hào về truyền thống anh hùng của dân tộc là lương
tâm và trách nhiệm của mỗi người Việt Nam chân chính. Trung với nước ngày nay là
trung thành vô hạn với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ độc lập, chủ
quyền, toàn vẹn lãnh thổ, nền văn hóa, bảo vệ Đảng, chế độ, nhân dân và sự nghiệp đổi
mới, bảo vệ lợi ích của đất nước.
- Trung với nước, hiếu với dân ngày nay là luôn luôn tôn trọng, phát huy quyền làm
chủ của nhân dân dưới cả ba hình thức: làm chủ đại diện, làm chủ trực tiếp và tự quản
cộng đồng; hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, giải quyết kịp thời những yêu cầu, kiến
nghị hợp tình, hợp lý của dân; khắc phục cho được thói vô cảm, l...
NỘI DUNG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC
HỒ CHÍ MINH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ kính yêu của dân tộc ta, đã hiến dâng tất cả tình
cảm, ttuệ và cuộc đời cho s nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Người đã để
lại tài sản vô g là tưởng và tấm gương đạo đức trong sáng, mẫu mực, cao đẹp, kết
tinh những giá trị truyền thống của dân tộc, của nhân loại và thời đại. Học tập làm
theo tấm gương đạo đức của Bác là niềm vinh dự và tự hào đối với mỗi cán bộ, đảng viên
và mỗi người Việt Nam.
Đối với mỗi cán bộ, đảng viên, học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh nhiệm vụ rất quan trọng thường xuyên, qua đó để giáo dục, rèn luyện mình,
xứng đáng là đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam, người lãnh đạo, người đày tớ
thật trung thành của nhân dân”.
1. Thực hiện chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh Trung với ớc, hiếu với dân”
cần quán triệt những nội dung của chủ nghĩa u nước trong giai đon mới; phát
huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh s nghiệp đổi mới đất nước, công
nghiệp hóa, hiện đại hóa, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển.
tưởng phẩm chất đạo đức tiêu biểu của Hồ Chí Minh tinh thần yêu nước
nồng nàn, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, toàn tâm, toàn ý cho sự
nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội. Từ quyết tâm
dù phải đốt cháy cdãy Trường Sơn cũng quyết giành cho được tdo, độc lập”, để rồi
phấn đấu cho đồng bào ta ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”, để nước
tasánh vai với cường quốc năm châu”. Học tậptưởng đạo đức Hồ Chí Minh chúng
ta cần:
- Mỗi người cần nhận thức sâu sắc hơn, đầy đ hơn những hy sinh to lớn của ông
cha đchúng ta có non sông, Tquốc Việt Nam độc lập, tự do, thống nhất trọn vẹn hôm
nay. Nâng cao tinh thần yêu nước, tự hào về truyền thống anh hùng của dân tộc là lương
tâm trách nhiệm của mỗi người Việt Nam chân chính. Trung với nước ngày nay
trung thành hạn với sự nghiệp xây dựng bảo vệ T quốc, bảo vệ độc lập, ch
quyền, toàn vẹn lãnh thổ, nền văn hóa, bảo vệ Đảng, chế độ, nhân dân sự nghiệp đổi
mới, bảo vệ lợi ích của đất nước.
- Trung với nước, hiếu với dân ngày nay là luôn luôn tôn trọng, phát huy quyền làm
chủ của nhân dân dưới cả ba hình thức: làm chủ đại diện, làm chủ trực tiếp và tự quản
cộng đồng; hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, giải quyết kịp thời những yêu cầu, kiến
nghị hợp tình, hợp lý của dân; khắc phục cho được thói cảm, lãnh đạm, thờ ơ trước
những khó khăn, bức xúc... của nhân dân.
- Trung với nước, hiếu với dân ngày nay thể hiện ý c vươn lên quyết tâm ợt
qua nghèo nàn, lạc hậu, góp phần dựng xây đất nước phồn vinh, sớm đưa nước ta ra khỏi
tình trạng kém phát triển, theo kịp trình độ các nưc phát triển trong khu vực và thế giới;
Bài thu hoạch học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh - Trang 2
Bài thu hoạch học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh - Người đăng: tuanndkt59
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Bài thu hoạch học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh 9 10 482