Ktl-icon-tai-lieu

Bài thu hoạch lớp đảng viên mới.

Được đăng lên bởi nguyenvantruong11888
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 1332 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng

C©u hái: §ång chÝ h·y ph©n tÝch, lµm râ t tëng Hå ChÝ Minh lµ kÕt
qu¶ cña sù vËn dông vµ ph¸t triÓn s¸ng t¹o chñ nghÜa M¸c-Lªnin vµo thùc
tiÔn c¸ch m¹ng ViÖt Nam
Tr¶ lêi:
§Ó tr¶ lêi c©u hái nµy t«i xin ®îc phÐp ®Ò cËp ®Õn mét sè ®iÓm c¬ b¶n
sau:
Tríc hÕt ph¶i kh¼ng ®Þnh §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam ra ®êi ®ã lµ s¶n
phÈm sµng läc nghiªm kh¾c cña lÞch sö ®Êu tranh d©n téc vµ ®Êu tranh giai
cÊp ë ViÖt Nam díi ¸nh s¸ng cña thêi ®¹i míi; Lµ s¶n phÈm cña sù kÕt hîp
chñ nghÜa M¸c-Lªnin vµ t tëng Hå ChÝ Minh; Phong trµo c«ng nh©n vµ
Phong trµo yªu níc ë níc ta trong nh÷ng n¨m 20 cña thÕ kû XX. T¹i §¹i héi
VII n¨m 1991 ®· chØ râ: "§¶ng lÊy chñ nghÜa M¸c-Lªnin vµ t tëng Hå
ChÝ Minh lµm nÒn t¶ng t tëng, kim chØ nam cho hµnh ®éng..." (TrÝch: C¬ng lÜnh x©y dùng ®Êt níc trong thêi kú qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi) . §©y lµ kÕt luËn
rót ra tõ kÕt qu¶ tæng kÕt s©u s¾c thùc tiÔn lÞch sö cña §¶ng ta vµ c¸ch m¹ng
ViÖt Nam tõ khi thµnh lËp §¶ng; Lµ sù vËn dông vµ ph¸t triÓn s¸ng t¹o häc
thuyÕt M¸c-Lªnin vÒ sù ra ®êi cña §¶ng Céng s¶n ë mét níc thuéc ®Þa nöa
phong kiÕn vµ cã truyÒn thèng yªu níc tõ ngµn n¨m.
Trong qu¸ tr×nh l·nh ®¹o c¸ch m¹ng ViÖt Nam §¶ng ta ®· vËn dông
nh÷ng néi dung cña t tëng Hå ChÝ Minh vµo thùc tiÔn c¸ch m¹ng cña níc ta.
Còng t¹i §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø VII kh¼ng ®Þnh "Cïng víi chñ
nghÜa M¸c-Lªnin, §¶ng nªu cao t tëng Hå ChÝ Minh". ThËt vËy, "T tëng
Hå ChÝ Minh lµ mét hÖ thèng quan ®iÓm toµn diÖn vµ s©u s¾c vÒ nh÷ng vÊn
®Ò c¬ b¶n cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam lµ kÕt qu¶ cña sù vËn dông vµ ph¸t triÓn
s¸ng t¹o chñ nghÜa M¸c-Lªnin vµo ®iÒu kiÖn cô thÓ cña níc ta, kÕ thõa vµ
ph¸t triÓn c¸c gi¸ trÞ truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc, tiÕp thu tinh hoa v¨n
hãa nh©n lo¹i".
"T tëng Hå ChÝ Minh soi ®êng cho cuéc ®Êu tranh cña nh©n d©n ta
giµnh th¾ng lîi, lµ tµi s¶n tinh thÇn to lín cña §¶ng vµ d©n téc ta".
Kh¼ng ®Þnh chñ nghÜa M¸c - Lªnin vÉn cßn nguyªn gi¸ trÞ. Khi vËn
dông mét quan ®iÓm lý luËn cô thÓ cña chñ nghÜa M¸c - Lªnin, t tëng Hå ChÝ
Minh ph¶i n¾m ch¾c bèi c¶nh ra ®êi, ph¹m vi nhiÖm vô mµ nguyªn lý ®ã
ph¶i gi¶i quyÕt. Kh«ng thÓ chØ dùa vµo mét c©u nãi, mét luËn ®iÓm t tëng
cña C.M¸c, Ph.¡ngghen, V.I.Lªnin hay Chñ tÞch Hå ChÝ Minh trong khi
kh«ng râ bèi c¶nh ra ®êi cña nã l¹i bª nguyªn xi vµo t×nh h×nh thùc tiÔn bëi
1

NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng

nh÷ng c©u nãi, bµi viÕt cña c¸c nhµ kinh ®iÓn lu«n g¾n liÒn víi hoµn c¶nh
thùc tiÔn cña nã.
CÇn n¾m ch¾c ®Æc ®iÓm, t×nh h×nh thùc tiÔn cña níc ta cÇn x¸c ®Þnh r...
NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Th êng
C©u hái: §ång chÝ h·y ph©n tÝch, lµm t tëng ChÝ Minh kÕt
qu¶ cña vËn dông ph¸t triÓn s¸ng t¹o chñ nghÜa M¸c-Lªnin vµo thùc
tiÔn c¸ch m¹ng ViÖt Nam
Tr¶ lêi:
§Ó tr¶ lêi c©u hái nµy t«i xin ®îc phÐp ®Ò cËp ®Õn mét ®iÓm b¶n
sau:
Tríc hÕt ph¶i kh¼ng ®Þnh §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam ra ®êi ®ã s¶n
phÈm sµng läc nghiªm kh¾c cña lÞch ®Êu tranh d©n téc ®Êu tranh giai
cÊp ë ViÖt Nam díi ¸nh s¸ng cña thêi ®¹i míi; s¶n phÈm cña kÕt hîp
chñ nghÜa M¸c-Lªnin t tëng ChÝ Minh; Phong trµo c«ng nh©n
Phong trµo yªu níc ë níc ta trong nh÷ng n¨m 20 cña thÕ XX. T¹i §¹i héi
VII n¨m 1991 ®· chØ râ: "§¶ng lÊy chñ nghÜa M¸c-Lªnin t tëng
ChÝ Minh lµm nÒn t¶ng t tëng, kim chØ nam cho hµnh ®éng..." (TrÝch: C-
¬ng lÜnh x©y dùng ®Êt níc trong thêi kú q®é lªn chñ nghÜa héi). §©y kÕt luËn
rót ra kÕt qu¶ tæng kÕt s©uc thùc tiÔn lÞch cña §¶ng ta c¸ch m¹ng
ViÖt Nam khi thµnh lËp §¶ng; vËn dông ph¸t triÓn s¸ng t¹o häc
thuyÕt M¸c-Lªnin ra ®êi cña §¶ng Céng s¶n ë mét níc thuéc ®Þa nöa
phong kiÕn vµ cã truyÒn thèng yªu níc tõ ngµn n¨m.
Trong qu¸ tr×nh l·nh ®¹o c¸ch m¹ng ViÖt Nam §¶ng ta ®· n dông
nh÷ng néi dung cña t tëng ChÝ Minh vµo thùc tiÔn c¸ch m¹ng cña níc ta.
Còng t¹i §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø VII kh¼ng ®Þnh "Cïng víi chñ
nghÜa M¸c-Lªnin, §¶ng nªu cao t tëng ChÝ Minh". ThËt vËy, "T tëng
ChÝ Minh mét thèng quan ®iÓm toµn diÖn s©u s¾c nh÷ng vÊn
®Ò c¬ b¶n cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam lµ kÕt qu¶ cña vËn dông vµ ph¸t triÓn
s¸ng t¹o chñ nghÜa M¸c-Lªnin vµo ®iÒu kiÖn thÓ cña níc ta, thõa
ph¸t triÓn c¸c gi¸ trÞ truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc, tiÕp thu tinh hoa v¨n
hãa nh©n lo¹i".
"T tëng ChÝ Minh soi ®êng cho cuéc ®Êu tranh cña nh©n d©n ta
giµnh th¾ng lîi, lµ tµi s¶n tinh thÇn to lín cña §¶ng vµ d©n téc ta".
Kh¼ng ®Þnh chñ nghÜa M¸c - Lªnin vÉn cßn nguyªn gi¸ trÞ. Khi vËn
dông mét quan ®iÓm lý luËn cô thÓ cña chñ nghÜa M¸c - Lªnin, t tëng Hå ChÝ
Minh ph¶i n¾m ch¾c bèi c¶nh ra ®êi, ph¹m vi nhiÖm nguyªn ®ã
ph¶i gi¶i quyÕt. Kh«ng thÓ chØ dùa vµo mét c©u nãi, mét luËn ®iÓm t tëng
cña C.M¸c, Ph.¡ngghen, V.I.Lªnin hay Chñ tÞch ChÝ Minh trong khi
kh«ng bèi c¶nh ra ®êi cña l¹i nguyªn xi vµo t×nh h×nh thùc tiÔn bëi
1
Bài thu hoạch lớp đảng viên mới. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài thu hoạch lớp đảng viên mới. - Người đăng: nguyenvantruong11888
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Bài thu hoạch lớp đảng viên mới. 9 10 210