Ktl-icon-tai-lieu

Bài thu hoạch lớp đảng viên mới

Được đăng lên bởi Mai Mai
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 65413 lần   |   Lượt tải: 97 lần
Đảng viên: Đỗ Văn Tâm

Lớp Bồi dưỡng Đảng viên mới khóa I năm 2013

BÀI THU HOẠCH
Câu hỏi1: Trách nhiệm của đảng viên đối với tổ chức cơ sở đảng và chi bộ? Liên
hệ thực tế công tác bản thân?
BÀI LÀM
Phát triển đảng viên là một trong những nội dung quan trọng trong công tác xây
dựng đảng, là biện pháp tích cực để nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, góp phần
nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Để làm được điều đó mỗi
đảng viên phải hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng nhất định. Chất lượng của
từng đảng viên góp phần tạo nên chất lượng của chi bộ, đảng bộ. Nâng cao sức chiến
đấu của tổ chức cơ sở đảng, của chi bộ không thể tách rời việc nâng cao chất lượng
đảng viên. Ngược lại, đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh tạo đk để mỗi đảng viên
thực hiện tốt vai trò và nhiệm vụ của mình, giữ vững tư cách người đảng viên. Vì vậy,
đảng viên cần nêu cao trách nhiệm xd đảng bộ, chi bộ.
a. Đảng viên phải đóng góp tích cực với đảng bộ, chi bộ trong việc lãnh đạo thực
hiện nhiệm vụ chính trị của cơ sở, đơn vị.
Để thực hiện yêu cầu này, đảng viên cần:
- Thường xuyên học tập chủ nghĩa Mác-lênin, tt HCM để nâng cao trình độ lý
luận chính trị, pp công tác khoa học. thường xuyên học tập truyền thống tốt đẹp
của dân tộc, tin hoa văn hóa của nhân loại, những kiến thức mới của thời đại để
không ngừng làm giàu trí tuệ của mình, từ đó góp phần cùng tổ chức đảng hoàn
thành tốt nhiệm vụ lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở.
- Nắm vững và thực hiện nghiêm đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của
Nhà nước, những chủ trương, nhiệm vụ của cấp ủy và chính quyền địa phương
(Tỉnh, thành, huyện, quận…)
- Hiểu rõ tình hình thực tế ở cơ sở, đơn vị, những vấn đề đang đặc ra cần giải
quyết.
- Thường xuyên suy nghĩ, góp phần đề ra chủ trương và các giải pháp đúng đắn,
sát hợp có tính khả thi của đảng bộ, chi bộ để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị
của đơn vị
Huyện ủy Lục Nam

1

Bắc Giang, tháng 01 năm 2013

Đảng viên: Đỗ Văn Tâm

Lớp Bồi dưỡng Đảng viên mới khóa I năm 2013

- Gương mẫu thực hiện nghị quyết và chấp hành sự phân công của đảng bo0oj,
chi bộ; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân và gia đình thực hiện có hiệu
quả các chủ trương, nhiệm vụ do đảng bộ, chi bộ đề ra.
b. Đảng viên phải góp phần tích cực vào việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng có sự
thống nhất cao về chính trị và tư tưởng, bản lĩnh chính trị và phẩm chất đạo đức,
lối sống.
Để thực hiện yêu cầu trên, đảng viên cần:
- Thực hiện chế độ học tập bắt buộc theo quy định của Đảng. Mọi cán bộ...
Đảng viên: Đỗ Văn Tâm Lớp Bồi dưỡng Đảng viên mới khóa I năm 2013
BÀI THU HOẠCH
Câu hỏi1: Trách nhiệm của đảng viên đối với tổ chức sở đảng chi bộ? Liên
hệ thực tế công tác bản thân?
BÀI LÀM
Phát triển đảng viên là một trong những nội dung quan trọng trong công tác xây
dựng đảng, biện pháp tích cực để nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, góp phần
nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của Đảng. Để làm được điều đó mỗi
đảng viên phải hoạt động trong một tổ chức sở đảng nhất định. Chất lượng của
từng đảng viên góp phần tạo nên chất lượng của chi bộ, đảng bộ. Nâng cao sức chiến
đấu của t chức cơ sở đảng, của chi b không thể tách rời việc nâng cao chất lượng
đảng viên. Ngược lại, đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh tạo đk để mỗi đảng viên
thực hiện tốt vai trò và nhiệm vụ của mình, giữ vững tư cách người đảng viên. Vì vậy,
đảng viên cần nêu cao trách nhiệm xd đảng bộ, chi bộ.
a. Đảng viên phải đóng góp tích cực với đảng bộ, chi bộ trong việc lãnh đạo thực
hiện nhiệm vụ chính trị của cơ sở, đơn vị.
Để thực hiện yêu cầu này, đảng viên cần:
- Thường xuyên học tập chủ nghĩa Mác-lênin, tt HCM để nâng cao trình độ
luận chính trị, pp công tác khoa học. thường xuyên học tập truyền thống tốt đẹp
của dân tộc, tin hoa văn hóa của nhân loại, những kiến thức mới của thời đại để
không ngừng làm giàu trí tuệ của mình, từ đó góp phần cùng tổ chức đảng hoàn
thành tốt nhiệm vụ lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở.
- Nắm vững thực hiện nghiêm đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của
Nhà nước, những chủ trương, nhiệm vụ của cấp ủy chính quyền địa phương
(Tỉnh, thành, huyện, quận…)
- Hiểu tình hình thực tế sở, đơn vị, những vấn đ đang đặc ra cần giải
quyết.
- Thường xuyên suy nghĩ, góp phần đề ra chủ trương các giải pháp đúng đắn,
sát hợp có tính khả thi của đảng bộ, chi bộ để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị
của đơn vị
Huyện ủy Lục Nam Bắc Giang, tháng 01 năm 2013
1
Bài thu hoạch lớp đảng viên mới - Trang 2
Bài thu hoạch lớp đảng viên mới - Người đăng: Mai Mai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Bài thu hoạch lớp đảng viên mới 9 10 452