Ktl-icon-tai-lieu

Bài thực hành số 5 hóa 8

Được đăng lên bởi khonghoiten
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 923 lần   |   Lượt tải: 1 lần
GV thực hiện: Đỗ Thị Vân
Trường THCS Thị Trấn Đông Triều

Kiểm tra bài cũ:
•

• Nêu tính chất hoá học và ứng dụng của
khí hiđro.Tại sao phải thử độ tinh khiết
của hiđro trước khi đốt?

HÓA HỌC 8

Tiết 52:

Bài Thực hành 5

Điều chế - Thu khí hiđro
và thử tính chất của khí hiđro.

Bài thực hành gồm những thí nghiệm
nào? Mục đích của bài thực hành?

B¶ng têng tr×nh thùc hµnh. Bµi thùc hµnh sè 5
S
TT

1

2

3

Tªn thÝ
nghiÖm
§iÒu chÕ
Hi®ro tõ axit
clohi®ric vµ
KÏm. §èt
ch¸y khÝ hi®ro
trong kh«ng
khÝ.
Thu khÝ hi®ro
b»ng c¸ch ®Èy
kh«ng khÝ

Hi®ro khö
§ång (II)
«xit.

Ho¸ chÊt - Dông
cô
- Gi¸ èng nghiÖm,
èng nghiÖm, nót cao
su cã èng dÉn khÝ
xuyªn qua, ®Ìn cån,
diªm.
- dd HCl, Zn viªn.
-Giá ống nghiệm,
ống nghiệm, nút
cao su có ống dẫn
khí xuyên qua, đèn
cồn, diêm.
-Dd HCl, Zn viên.
-Giá ống nghiệm,
ống nghiệm, ống
dẫn thuỷ tinh chữ
Z, giá sắt, đèn cồn,
diêm
- Dd HCl, Zn ,CuO

C¸ch tiÕn hµnh
- Cho vµo èng nghiÖm 3-

4 viªn kÏm, cho tiÕp vµo
èng nghiÖm 2ml dd HCl.
§Ëy èng nghiÖm. Sau ®ã
®a que ®ãm vµo ®Çu èng
dÉn khÝ.
- Úp mét èng nghiÖm sạch
lªn ®Çu èng dÉn khÝ hi®ro
sinh ra. Gi÷ cho èng
nghiÖm ®øng th¼ng, miÖng
èng óp xuèng díi, ®a miÖng
èng nghiÖm l¹i gÇn s¸t ngän
löa ®Ìn cån.
- L¾p vµo ®Çu èng dÉn khÝ
hi®ro sinh ra mét èng dÉn
thuû tinh h×nh ch÷ Z cã
chøa mét lîng nhá
CuO.tiÕp ®ã ®un nãng ë
chç cã CuO b»ng ngän löa
®Ìn cån.

HiÖn tîng-Giải thÝch

Các nhóm hoàn thành bản tường trình
thí nghiệm, báo cáo thí nghiệm với GV.

B¶ng têng tr×nh thùc hµnh. Bµi thùc hµnh sè 5
S
TT
1
3
điểm

2
3
điểm

3
4
điểm

Tªn thÝ
nghiÖm
§iÒu chÕ
Hi®ro tõ axit
clohi®ric vµ
KÏm. §èt
ch¸y khÝ hi®ro
trong kh«ng
khÝ.

Ho¸ chÊt - Dông
cô

- Cho vµo èng nghiÖm

- Gi¸ èng nghiÖm,
èng nghiÖm, nót cao
su cã èng dÉn khÝ
xuyªn qua, ®Ìn cån,
diªm.
- dd HCl, Zn viªn.

- Gi¸ èng nghiÖm,
Thu khÝ hi®ro èng nghiÖm, nót cao
b»ng c¸ch ®Èy su cã èng dÉn khÝ
kh«ng khÝ
xuyªn qua, ®Ìn cån,
diªm.
- dd HCl, Zn viªn.

Hi®ro khö
§ång (II)
«xit.

C¸ch tiÕn hµnh

- Gi¸ èng nghiÖm,
èng nghiÖm, nót cao
su cã èng dÉn khÝ
xuyªn qua, ®Ìn cån,
diªm.
- dd HCl, Zn viªn.
CuO

3-4 viªn kÏm, cho tiÕp
vµo èng nghiÖm 2ml dd
HCl. §Ëy èng nghiÖm.
Sau ®ã ®a que ®ãm vµo
®Çu èng dÉn khÝ.
- Úp mét èng nghiÖm sạch

lªn ®Çu èng dÉn khÝ hi®ro
sinh ra. Sau 1 phót, gi÷ cho
èng nghiÖm ®øng th¼ng,
miÖng èng óp xuèng díi, ®a
miÖng èng nghiÖm l¹i gÇn
s¸t ngän löa ®Ìn cån.
- L¾p vµo ®Çu èng dÉn khÝ

HiÖn tîng-Giải thÝch
-có bọt khí thoát ra trên bề mặt
hạt kẽm rồi thoát ra khỏi chất
lỏng, miếng kẽm tan dần.
-Đưa que đóm đang cháy ...
GV thực hiện: Đỗ Thị Vân
Trưng THCS Th
Trưng THCS Th
Tr
Tr
n
n
Đông Triều
Đông Triều
Bài thực hành số 5 hóa 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài thực hành số 5 hóa 8 - Người đăng: khonghoiten
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Bài thực hành số 5 hóa 8 9 10 388