Ktl-icon-tai-lieu

Bài thuyết trình môn kinh tế học đại cương

Được đăng lên bởi dung201294
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 842 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lợi thế tuyệt đối
Lợi thế tuyệt đối của Adam smith.
A.smith là người đầu tiên đưa ra lý thuyết về lợi thế tuyệt đối của hoạt động ngoại
thương. Trong mô hình kinh tế cổ điển chúng ta đã biết các nhà kinh tế cổ điển
chọn đất đai là giới hạn của tăng trưởng. Khi nhu cầu lương thực tăng lên phải tiếp
tục sản xuất trên những đất đai cằn cỗi không đảm bảo lợi nhuận cho các nhà tư
bản thì họ sẽ không sản xuất nữa. Các nhà kinh tế cổ điển gọi đây là bức tranh đen
tối của tăng trưởng. Trong điều kiện đó A.Smith cho rằng có thể giải quyết bằng
cách nhập khẩu lương thực từ nước ngoài với giá rẻ hơn. Việc nhập khẩu này sẽ
đem lại lợi ích cho hai nước. lợi ích này được gọi là lợi thế tuyệt đối của hoạt động
ngoại thương.
Do đó, có thể nói lợi thế tuyệt đối có được trong điều kiện so sánh chi phí sản xuất
để sản xuất ra cùng một loại sản phẩm, khi một nước sản xuất cùng một sản phẩm
có chi phí cao hơn, có thể nhập sản phẩm đo từ nước khác có chi phí sản xuất thấp
hơn. Lợi thế này được xem xét về hai phía đối với nước sản xuất sản phẩm có chi
phí sản xuất thấp sẽ thu được nhiều lợi nhuận hơn khi bán trên thị trường quốc tế.
Còn đối với nước sản xuất sản phẩm có chi phí cao sẽ có được sản phẩm mà trong
nước không có khả năng sản xuất hoặc sản xuất không đem lại lợi nhuận. điều này
gọi là bù đắp sự yếu kém về khả năng sản xuất trong nước. Ngày nay đối với các
nước đang phát triển việc khai thác lợi thế tuyệt đối vẫn có ý nghĩa quan trọng khi
chưa có khả năng sản xuất một số sản phẩm dặc biệt là tư liệu sản xuất với chi phí
chấp nhận được. ví dụ việc không đủ khả năng sản xuất ra máy móc thiết bị là khó
khăn lớn đối với các nước đang phát triển và là nguyên nhân dẫn đến đầu tư thấp.
Khi tiến hành nhập những tư liệu sản xuất này công nhân trong nước bắt đầu học
cách sử dụng máy móc, thiết bị mà trước họ chưa biết và sau đó họ học cách sản
xuất ra chúng. Về mặt này vai trò đóng góp của ngoại thương giữa các nước công
nghiệp phát triển và các nước đang phát triển thong qua bù đắp sự yếu kém về khả
năng sản xuất tư liệu sản xuất và yếu kém về kiến thức công nghệ của các nước
đang phát triển cũng được đánh giá là lợi thế tuyệt đối.


Lợi thế tuyệt đối là lợi thế đạt được trong trao đổi thương mại quốc tế khi mỗi
quốc gia tập trung chuyên môn hóa vào sản xuất và trao đỏi những sản phẩm có

mức chi phí sản xuất thấp hơn hẳn so với các quốc gia khác và thấp hơn mức
chi phí trung bình của quốc tế thì các quốc gia đều cùng có lợi
Ví dụ: giả sử gạo và vải sản xuất ở việt nam và nhậ...
Lợi thế tuyệt đối
Lợi thế tuyệt đối của Adam smith.
A.smith là người đầu tiên đưa ra lý thuyết về lợi thế tuyệt đối của hoạt động ngoại
thương. Trong mô hình kinh tế cổ điển chúng ta đã biết các nhà kinh tế cổ điển
chọn đất đai là giới hạn của tăng trưởng. Khi nhu cầu lương thực tăng lên phải tiếp
tục sản xuất trên những đất đai cằn cỗi không đảm bảo lợi nhuận cho các nhà tư
bản thì họ sẽ không sản xuất nữa. Các nhà kinh tế cổ điển gọi đây là bức tranh đen
tối của tăng trưởng. Trong điều kiện đó A.Smith cho rằng có thể giải quyết bằng
cách nhập khẩu lương thực từ nước ngoài với giá rẻ hơn. Việc nhập khẩu này sẽ
đem lại lợi ích cho hai nước. lợi ích này được gọi là lợi thế tuyệt đối của hoạt động
ngoại thương.
Do đó, có thể nói lợi thế tuyệt đối có được trong điều kiện so sánh chi phí sản xuất
để sản xuất ra cùng một loại sản phẩm, khi một nước sản xuất cùng một sản phẩm
có chi phí cao hơn, có thể nhập sản phẩm đo từ nước khác có chi phí sản xuất thấp
hơn. Lợi thế này được xem xét về hai phía đối với nước sản xuất sản phẩm có chi
phí sản xuất thấp sẽ thu được nhiều lợi nhuận hơn khi bán trên thị trường quốc tế.
Còn đối với nước sản xuất sản phẩm có chi phí cao sẽ có được sản phẩm mà trong
nước không có khả năng sản xuất hoặc sản xuất không đem lại lợi nhuận. điều này
gọi là bù đắp sự yếu kém về khả năng sản xuất trong nước. Ngày nay đối với các
nước đang phát triển việc khai thác lợi thế tuyệt đối vẫn có ý nghĩa quan trọng khi
chưa có khả năng sản xuất một số sản phẩm dặc biệt là tư liệu sản xuất với chi phí
chấp nhận được. ví dụ việc không đủ khả năng sản xuất ra máy móc thiết bị là khó
khăn lớn đối với các nước đang phát triển và là nguyên nhân dẫn đến đầu tư thấp.
Khi tiến hành nhập những tư liệu sản xuất này công nhân trong nước bắt đầu học
cách sử dụng máy móc, thiết bị mà trước họ chưa biết và sau đó họ học cách sản
xuất ra chúng. Về mặt này vai trò đóng góp của ngoại thương giữa các nước công
nghiệp phát triển và các nước đang phát triển thong qua bù đắp sự yếu kém về khả
năng sản xuất tư liệu sản xuất và yếu kém về kiến thức công nghệ của các nước
đang phát triển cũng được đánh giá là lợi thế tuyệt đối.
Lợi thế tuyệt đối là lợi thế đạt được trong trao đổi thương mại quốc tế khi mỗi
quốc gia tập trung chuyên môn hóa vào sản xuất và trao đỏi những sản phẩm có
Bài thuyết trình môn kinh tế học đại cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài thuyết trình môn kinh tế học đại cương - Người đăng: dung201294
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Bài thuyết trình môn kinh tế học đại cương 9 10 679