Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TIỂU LUẬN AN TOÀN LAO ĐỘNG

Được đăng lên bởi pham-vu-hai
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 14751 lần   |   Lượt tải: 50 lần
GVHD: LÊ NGỌC HÀ
SVTH: PHẠM VŨ HẢI – LỚP K35ĐHXD1A

BÀI TIỂU LUẬN
Đề tài: nghiên cứu thực trạng thực hiện công tác bảo
hộ lao động trong ngành xây dựng, từ đó đề xuất các giải pháp nâng
cao chất lượng công tác bảo hộ lao động trong nghành xây dựng

Giảng viên hướng dẫn : LÊ NGỌC HÀ
Sinh viên thực hiên

: PHẠM VŨ HẢI

Lớp

: K35ĐHXD1A

1

GVHD: LÊ NGỌC HÀ
SVTH: PHẠM VŨ HẢI – LỚP K35ĐHXD1A

Mục lục

trang

- Mở đầu

3

- Chương 1 Tổng quan chung về bảo hộ lao động

6

1.1 Những khái niệm cơ bản

6

1.2 mục đích và ý nghĩa của công tác BHLĐ

8

1.3 Tính chất của công tác BHLĐ

9

1.4 Nội dung của công tác bảo hộ lao động

10

- Chương 2 Thực trạng công tác bảo hộ lao động trong xây dựng

13

2.1 Tình hình tai nạn lao động trong cả nước

13

2.2 Một số thành tựu

26

2.3 Hạn chế

27

- Chương 3 Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác BHLĐ

29

3.1 Định hướng của việc nâng cao năng lực công tác bảo hộ lao động 29
3.2 giải pháp nâng cao năng lực công tác BHLĐ

30

3.3 kiến nghị nâng cao năng lực công tác AT-VSLĐ

32

3.4 Một số nội dung chủ yếu cần thực hiên trong năm 2013
Kết luận

Tài liệu tham khảo

33
40

41

2

GVHD: LÊ NGỌC HÀ
SVTH: PHẠM VŨ HẢI – LỚP K35ĐHXD1A

MỞ ĐẦU
Công tác Bảo hộ lao động ở nước ta đã được chú trọng ngay từ những năm đầu
thành lập nước với sắc lệnh 29/SL do Hồ Chủ Tịch ký tháng 3/1947. Ngày
18/12/1964 Chính Phủ ban hành Điều lệ tạm thời về Bảo hộ lao động, để đáp ứng
nhu cầu xây dựng cơ sở vật chất cho Miền Bắc nước ta. Đây là văn bản pháp lý khá
đầy đủ về những vấn đề có liên quan đến Bảo hộ lao động. Điều lệ này tiếp tục đến
10/9/1991 Hội đồng Nhà nước thông qua pháp lệnh Bảo hộ lao động với 10 chương,
46 điều trong đó lần đầu tiên quyền được đảm bảo điều kiện làm việc AT-VSLĐ của
người lao động được pháp lệnh công nhận và bảo vệ.
Hiến pháp năm 1992 có điều 56 nêu rõ: “ Nhà nước ban hành luật pháp chế độ chính
sách về Bảo hộ lao động”, đề cập đến 2 vấn đề: Quyền lập pháp và quyền quản lý
Nhà nước về Bảo hộ lao động. Sau đó là hàng loạt các Bộ luật, Nghị định. Thông tư,
Chỉ thị và Hệ thống các tiêu chuẩn quy phạm AT-VSLĐ lần lượt được ban hành để
hướng dẫn trong công tác Bảo hộ lao động. Điều đó thể hiện sự quan tâm của Đảng
và Nhà nước về công tác Bảo hộ lao động ở nước ta.
Nhưng trong thực tế hiện nay cho thấy sự gia tăng các vụ tai nạn lao động và phát
triển bệnh nghề nghiệp về số lượng người mắc và thể loại bệnh gắn chặt chẽ với sự
phát triển của các ngành công nghiệp. Vối số lượng gần 300 Thanh tra Nhà nước về
AT-VSLĐ hiệ...
GVHD: LÊ NGỌC HÀ
SVTH: PHẠM VŨ HẢI – LỚP K35ĐHXD1A
BÀI TIỂU LUẬN
Đề tài: nghiên cứu thực trạng thực hiện công tác bảo
hộ lao động trong ngành xây dựng, từ đó đề xuất các giải pháp nâng
cao chất lượng công tác bảo hộ lao động trong nghành xây dựng
Giảng viên hướng dẫn : LÊ NGỌC HÀ
Sinh viên thực hiên : PHẠM VŨ HẢI
Lớp : K35ĐHXD1A
1
BÀI TIỂU LUẬN AN TOÀN LAO ĐỘNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI TIỂU LUẬN AN TOÀN LAO ĐỘNG - Người đăng: pham-vu-hai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
BÀI TIỂU LUẬN AN TOÀN LAO ĐỘNG 9 10 384