Ktl-icon-tai-lieu

Bài toán có lời văn

Được đăng lên bởi GiaiĐiệu CuộcSống Tôi
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 190 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TuÇn 21
Thø n¨m ngµy 22 th¸ng 1 n¨m 2015
To¸n: TiÕt sè 84
Bµi to¸n cã lêi v¨n
I: Môc tiªu:
- HS bíc ®Çu cã nhËn biÕt bµi to¸n lêi v¨n gåm c¸c sè( ®iÒu ®· biÕt) c©u
hái(®iÒu cÇn t×m). §iÒn ®óng sè, ®óng c©u hái cña bµi to¸n theo h×nh vÏ.
- HS lµm c¸c bµi tËp: 4 bµi to¸n trong bµi häc.
II: §å dïng d¹y häc:
- HS: SGK, VBT vµ ®å dïng häc tËp.
- GV: Bµi so¹n vµ ®å dïng d¹y häc to¸n.
III: Ho¹t ®éng d¹y, häc:1 æn ®Þnh.: HS h¸t.
2. KiÓm tra: §å dïng cña HS.
- §Æt tÝnh råi tÝnh: 19 - 9 16 - 4 11 - 1
- HS lµm vµ ch÷a bµi, GV nx.
3. Bµi míi: GV giíi thiÖu bµi.
Bµi 1: HS ®äc yªu cÇu- ViÕt sè thÝch hîp vµo chç chÊm ®Ó cã bµi to¸n.
- GV híng dÉn HS quan s¸t tranh vµ tr¶ lêi:
? B¹n ®éi mò ®ang lµm g×? (®øng gi¬ tay chµo)
? Cßn 3 b¹n kia? (®ang ®i tíi)
? VËy lóc ®Çu cã mÊy b¹n, vÒ sau thªm mÊy b¹n n÷a? Nh vËy em cã thÓ viÕt
thªm vµo chç trèng ®Ó cã ®îc mét bµi to¸n ®Çy ®ñ.
- HS lµm bµi, Gv ch÷a, ®äc l¹i ®Ò to¸n.(§©y lµ bµi to¸n cã lêi v¨n)
? Bµi to¸n cho biÕt g×? (1 b¹n, thªm 3 b¹n n÷a)
? Bµi to¸n cã c©u hái nh thÕ nµo? (t×m xem cã tÊt c¶ bao nhiªu b¹n)
Bµi 2: HS nªu yªu cÇu bµi tËp 2.
- HS quan s¸t tranh vµ ®iÒn tiÕp sè vµo chç chÊm ®Ó cã bµi to¸n. HS ®äc l¹i bµi
to¸n (Cã 5 con thá, thªm 4 con thá. Hái tÊt c¶ cã mÊy con thá?).
- GV ch÷a vµ nx.
Bµi 3: HS ®äc yªu cÇu bµi to¸n: ViÕt tiÕp c©u hái ®Ó cã bµi to¸n.
- HS quan s¸t tranh vµ ®äc bµi to¸n.
? Bµi to¸n cßn thiÕu g×? (c©u hái)
- HS ®Æt c©u hái: Cã tÊt c¶ bao nhiªu con gµ?
- HS ®äc l¹i ®Ò bµi, Gv nx.(Lu ý cuèi c©u hái ph¶i cã dÊu chÊm hái).
Bµi 4:HS nªu yªu cÇu bµi: Nh×n tranh viÕt tiÕp vµo chç chÊm ®Ó cã bµi to¸n.
- HS lµm bµi vµ ch÷a bµi, Gv nx.
- Cã 4 con chim ®Ëu trªn cµnh, cã 2 con chim bay ®Õn. Hái cã tÊt c¶ mÊy con
chim?
4.Cñng cè - DÆn dß:
- Gv hÖ thèng bµi, nhËn xÐt tiÕt häc.
- DÆn häc vµ chuÈn bÞ bµi sau.
To¸n: TiÕt sè 85
Gi¶i to¸n cã lêi v¨n
I: Môc tiªu:
- HS hiÓu ®Ò to¸n: cho ? hái ? biÕt bµi gi¶i gåm : u lêi gi¶i, phÐp tÝnh,
®¸p sè.
- HS lµm bµi tËp: Bµi 1, bµi2 .
II: §å dïng d¹y häc:
Bài toán có lời văn - Trang 2
Bài toán có lời văn - Người đăng: GiaiĐiệu CuộcSống Tôi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Bài toán có lời văn 9 10 486