Ktl-icon-tai-lieu

Bài toán cực trị

Được đăng lên bởi phuong061999
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 556 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyên Đề:
KỸ THUẬT CHỌN ĐIỂM RƠI TRONG BÀI TOÁN CỰC TRỊ
I. BÀI TOÁN MỞ ĐẦU
 a, b  0
1
1

Bài toán 1. Cho 
, tìm GTNN của P  2
2
2ab
a b
 a b 1
Giải
1
1
4
4

 2

4
Ta có: 2
2
2
2ab a  2ab  b
a b
(a  b)2
1

a


 ab
2  MinP  4 khi x  y  1

Dấu “=” xảy ra  
2
 a b 1  b  1

2
 a, b  0
1
1

Bài toán 2. Cho 
, tìm GTNN của P 
1  a 2  b2 2ab
 a b 1
Giải
1
1
4
4
4




2
Lời giải 1. Ta có: P 
1  a 2  b 2 2ab a 2  2ab  b 2  1 (a  b)2  1 2
 1  a 2  b 2  2ab  (a  b) 2  1  0

Dấu “=” xảy ra  
. Vô nghiệm
 a  b  1
 a  b  1
Vậy không tồn tại MinP...?..?
Lời giải 2. Ta có:
1
1
1
4
1
4
1
P






1  a 2  b 2 6ab 3ab a 2  6ab  b 2  1 3ab (a  b)2  1  4ab 3ab
4
1
8
2
P


1
 a  b
2
2
3
Mặt khác ab  
 a  b
 a  b
  . Vậy
2

6
2
4






2
 2 

 1  a 2  b 2  3ab

1
ab .
Dấu “=” xảy ra   a  b
2
 a b 1

Lời bình: Bài toán 1 và bài toán 2 gần như tương tự nhau, cùng áp dụng bất đẳng thức
1 1
4
1
1
1
 


. Lời giải 1 tại sao sai? Lời giải 2 tại sao lại tách
?..? Làm sao
a b ab
2ab 6ab 3ab
nhận biết được điều đó…?...Đó chính là kỹ thuật chọn điểm rơi trong bất đẳng thức. Và qua
chuyên đề này chúng ta sẽ hiểu sâu hơn về kỹ thuật “chọn điểm rơi” trong việc giải các bài
toán cực trị

Trang 1

II. NỘI DUNG
1. Bổ túc kiến thức về bất đẳng thức
a) Tính chất cơ bản của bất đẳng thức
Định nghĩa: a  b  a  b  0
 ab
ac
 
 bc
 a b  ac bc
 ab
ac bd
 
 cd

1 1

a b
b) Một số bất đẳng thức cơ bản
 Bất đẳng thức Cauchy
n
a1 , a2 ,..., an (n  2)
Cho
số
thực không âm
ta
luôn có
a1  a2  L  an n
 a1a2 ...an . Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi a1  a2  L  an .
n
 Một vài hệ quả quan trọng:
 1 1
1
  L    n 2 vôùi ai  0, i  1, n
 (a1  a2  L  an ) 
an
 a1 a2



ab0

1 1
1
n2
 L 

vôùi ai  0, i  1, n

a1 a2
an a1  a2  L  an
 Cho 2n số dương ( n  Z , n  2 ): a1 , a2 ,..., an , b1 , b2 ,..., bn ta có:

(a1  b1 )(a2  b2 )...(an  bn )  n a1a2 ...an  n b1b2 ...bn
Bất đẳng thức BCS
Cho 2n số dương ( n  Z , n  2 ): a1 , a2 ,..., an , b1 , b2 ,..., bn ta có:
n





(a1b1  a2b2  L  anbn )2  (a12  a22  L  an2 )(b12  b22  L  bn2 )
a1 a2
a
 L  n (quy öôùc neáu bi  0  ai  0)
Dấu “=’ xảy ra  
b1 b2
bn
Hệ quả(Bất đẳng thức Svác-xơ)
Cho hai dãy số a1 , a2 ,..., an vaø b1 , b2 ,..., bn vôùi bi  0 i  1, n ta luôn có:

a12 a22
an2 (a1  a2  L  an )2

L 

b1 b2
bn
b1  b2  L  bn
a1 a...
Chuyên Đề:
KỸ THUẬT CHỌN ĐIỂM RƠI TRONG BÀI TOÁN CỰC TRỊ
I. BÀI TOÁN MỞ ĐẦU
Bài toán 1. Cho
, 0
1
a b
a b
, tìm GTNN của
2 2
1 1
2
P
ab
a b
Giải
Ta có:
2 2 2 2 2
1 1 4 4
4
2
2 ( )
ab
a b a ab b a b
Dấu “=” xảy ra
1
1
2
Min 4 khi
1 1
2
2
a
a b
P x y
a b
b
Bài toán 2. Cho
, 0
1
a b
a b
, tìm GTNN của
2 2
1 1
2
1
P
ab
a b
Giải
Lời giải 1. Ta có:
2 2 2 2 2
1 1 4 4 4
2
2 2
1 2 1 ( ) 1
P
ab
a b a ab b a b
Dấu “=” xảy ra
2 2 2
1 2 ( ) 1 0
1 1
a b ab a b
a b a b
. Vô nghiệm
Vậy không tồn tại
Min ...?..?P
Lời giải 2. Ta có:
Mặt khác
2
1
2 4
a b
ab
. Vậy
2 2
4 1 8
3
2 6
2 2
P
a b a b
Dấu “=” xảy ra
2 2
1 3
1
2
1
a b ab
a b a b
a b
.
Lời bình: Bài toán 1 bài toán 2 gần như ơng tự nhau, cùng áp dụng bất đẳng thức
1 1 4
a b a b
. Lời giải 1 tại sao sai? Lời giải 2 tại sao lại tách
1 1 1
2 6 3ab ab ab
?..? Làm sao
nhận biết được điều đó…?...Đó chính kỹ thuật chọn điểm rơi trong bất đẳng thức. qua
chuyên đ này chúng ta shiểu sâu hơn vkỹ thuật “chọn điểm rơi” trong việc giải các bài
toán cực trị
Trang 1
Bài toán cực trị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài toán cực trị - Người đăng: phuong061999
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Bài toán cực trị 9 10 117