Ktl-icon-tai-lieu

Bài toán đối ngẫu & ứng dụng

Được đăng lên bởi Rich Dat
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1784 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1. Cách thiết lập bài toán đối ngẫu:

 P

 P%

f  x   c1 x1  ...  cn xn  max f% y   b1 y1  ...  bm ym  min
 
ai1 x1  ...  ain xn   bi , i  1,..., m
 
 

 0 
x j   0  , j  1,..., n


 tuy y

 0 


yi  0 , i  1,..., m


 tuy y
 
aij y1  ...  amj ym   c j , j  1,..., n
 
 

* Nguyên tắc thiết lập bài toán%đối ngẫu:
1) Nếu f(x)  min (max) thì f  y  
max (min)
2) Số ràng buộc chính trong bài toán này bằng số biến
số trong bài toán kia
3) Hệ số trong hàm mục tiêu của bài toán này là hệ số tự
do của hệ ràng buộc trong bài toán kia.
4) Ma trận điều kiện của hai bài toán là chuyển vị của
nhau.
5) Ràng buộc về biến của bài toán này tương ứng với
ràng buộc về dấu của bài toán kia.
6) Biến không có ràng buộc về dấu trong bài toán này thì
ràng buộc tương ứng trong bài toán kia có dấu “=”
7) Ràng buộc bất đẳng thức trong hệ ràng buộc chính
của bài toán min cùng chiều với ràng buộc dấu trong bài
toán max
8) Ràng buộc bất đẳng thức trong hệ ràng buộc chính
của bài toán max ngược chiều với ràng buộc dấu trong

Ví dụ 1: viết bài toán đối ngẫu của bài toán QHTT sau:

f  x   2 x1  3 x2  4 x3  6 x4  min
x1  2 x2  3 x3  x4  20
3 x1  x2  7 x3  7 x4  32  1
2 x1  4 x2  x3  x4  18  2 
x1  0  3

x2  0  4 
x3  0  5 

 P% : f% y   20 y1  32 y2  18 y3  max
y1  3 y2  2 y3  2  6 
2y1  y2  4 y3  3  7 
3y1  7 y2  y3  4  8 
 y1  7 y2  y3  6
y1 tuy y
y2  0  9 

y3  0  10 

2) Cặp ràng buộc đối ngẫu:
Cặp ràng buộc đối ngẫu là cặp ràng buộc bất đẳng thức
(kể cả ràng buộc dấu) trong hai bài toán cùng tương
ứng với một cặp chỉ số.
Ví dụ: trong ví dụ 1 ta có cặp ràng buộc đối ngẫu là : (1),
(9); (2), (10); (3), (6); (4), (7); (5), (8)

f  x   2 x1  3x2  4 x3  6 x4  min
x1  2 x2  3x3  x4  20
3 x1  x2  7 x3  7 x4  32  1

 P% : f% y   20 y1  32 y2  18 y3  max
y1  3 y2  2 y3  2  6 
2y1  y2  4 y3  3  7 

2 x1  4 x2  x3  x4  18  2 

3y1  7 y2  y3  4  8 
 y1  7 y2  y3  6

x2  0  4 

y1 tuy y
y2  0  9 

x1  0  3

x3  0  5 

x4 tuy y

y3  0  10 

Ví dụ 2: viết bài toán đỗi ngẫu và tìm các cặp ràng buộc
đối ngẫu của bài toán sau:

f  x   15 x1  12 x2  16 x3  10 x4  max

x1  3 x2  x3 ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài toán đối ngẫu & ứng dụng - Người đăng: Rich Dat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Bài toán đối ngẫu & ứng dụng 9 10 173