Ktl-icon-tai-lieu

Bài Toán hay lớp 3

Được đăng lên bởi lythidinh01091974-gmail-com
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 2334 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỤC LỤC
PHẦN I : MỞ ĐẦU
I . LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI ………………………………………………... 3
II . MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU …………………………………………...4
III . NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU ………………………………………….. 4
IV . PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ……………………………………...4
V . ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU ……………………….. .4
PHẦN II : NỘI DUNG
CHƯƠNG I :

NHỮNG CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỂN

I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC NÓI CHUNG VÀ PHƯƠNG
PHÁP DẠY HỌC TOÁN NÓI RIÊNG ………………………………..……. .6
II. ĐỊNH HƯỚNG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TOÁN Ở TIỂU HỌC ……. 7
III . MỘT SỐ QUAN NIỆM VỀ LÍ LUẬN DẠY HỌC NHẰM TÍCH CỰC HÓA HOẠT ĐỘNG
HỌC TẬP CỦA HỌC SINH ……………………………………………..……….8
IV . THỰC TRẠNG DẠY HỌC GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH Ở
ĐỊA PHƯƠNG …………………………………………………………. ……16
CHƯƠNG II : ÁP DỤNG LÍ LUẬN DẠY HỌC VÀO VIỆC GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN Ở LỚP
3
I.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ SÁCH GIÁO KHOA…………………… .19

II.

YÊU CẦU CẦN ĐẠT ……………………………………………………….…….

III.

PHƯƠNG PHÁP HÌNH THÀNH VIỆC GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN Ở LỚP 3. ..23

IV . ÁP DỤNG DẠY HỌC TÍCH CỰC VÀO VIỆC DẠY HỌC VÀO VIỆC GIẢI TOÁN CÓ LỜI
VĂN ……………………………………………………..………………………24
CHƯƠNG III : HƯỚNG DẪN SỮ DỤNG GIÁO ÁN TRONG DẠY HỌC TÍCH CỰC MÔN
TOÁN Ở TIỂU HỌC
I . VỀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH BÀI HỌC ……………………………………… …..43

II . VỀ CHUẨN BỊ BÀI DẠY …………………………………………………………..43
PHẦN III : KẾT LUẬN
KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT…………………………………….…………..44
TÀI LIỆU THAM KHẢO………………………………...…………………..45

PHẦN I : MỞ ĐẦU
I . LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai. Chúng ta luôn phải dào tạo được những lớp người kế
tục xã hội có trình độ khoa học kỹ thuật tiên tiến. Do đó con người phải có cơ sở kiến thức là toán
học. Toán học là chìa khóa mở đường cho con người đi vào tất cả các lĩnh vực khoa học khác. Giáo
dục tiểu học ở nước ta đang thực hiện đồng bộ những đổi mới toàn diện, góp phần phổ cập giáo dục
có chất lượng. Trong những đổi mới về giáo dục và đào tạo thì đổi mới về “ Phương pháp dạy học”
có vị trí đặc biệt quan trọng, vì hoạt động dạy học là hoạt động chủ yếu ở trường học, để góp phần
đào tạo những con người “ lao động tự chủ và sáng tạo” có khả năng thích ứng với những đổi mới
diễn ra hàng ngày.
Để đảm bảo về chất lượng dạy và học hiện nay, phải cụ thể hóa việc dạy học để phát hiện
những năng lực tiềm ẩn của mỗi học sinh và phát triển cho học sinh những tri thức và kỹ năng cơ
bản thiết thực với đời sống cộng đồng, phương pháp suy nghĩ về học tập, lòng tự tin, sự năng động
và linh hoạt, cách ứng xử đúng mức, hợp đạo lý. Tăng cường sức lực và ý chí mơ ước, đem sức...
MỤC LỤC
PHẦN I : MỞ ĐẦU
I . LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI ………………………………………………... 3
II . MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU …………………………………………...4
III . NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU ………………………………………….. 4
IV . PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ……………………………………...4
V . ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU ……………………….. .4
PHẦN II : NỘI DUNG
CHƯƠNG I : NHỮNG CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỂN
I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC NÓI CHUNG PHƯƠNG
PHÁP DẠY HỌC TOÁN NÓI RIÊNG ………………………………..……. .6
II. ĐỊNH HƯỚNG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TOÁN Ở TIỂU HỌC ……. 7
III . MỘT SỐ QUAN NIỆM VỀ LUẬN DẠY HỌC NHẰM TÍCH CỰC HÓA HOẠT ĐỘNG
HỌC TẬP CỦA HỌC SINH ……………………………………………..……….8
IV . THỰC TRẠNG DẠY HỌC GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH Ở
ĐỊA PHƯƠNG …………………………………………………………. ……16
CHƯƠNG II : ÁP DỤNG LÍ LUẬN DẠY HỌC VÀO VIỆC GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN Ở LỚP
3
I. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ SÁCH GIÁO KHOA…………………… .19
II. YÊU CẦU CẦN ĐẠT ……………………………………………………….…….
III. PHƯƠNG PHÁP HÌNH THÀNH VIỆC GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN Ở LỚP 3. ..23
IV . ÁP DỤNG DẠY HỌC TÍCH CỰC VÀO VIỆC DẠY HỌC VÀO VIỆC GIẢI TOÁN CÓ LỜI
VĂN ……………………………………………………..………………………24
CHƯƠNG III : HƯỚNG DẪN SỮ DỤNG GIÁO ÁN TRONG DẠY HỌC TÍCH CỰC MÔN
TOÁN Ở TIỂU HỌC
I . VỀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH BÀI HỌC ……………………………………… …..43
Bài Toán hay lớp 3 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài Toán hay lớp 3 - Người đăng: lythidinh01091974-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Bài Toán hay lớp 3 9 10 611