Ktl-icon-tai-lieu

bài toán hóa hay và khó

Được đăng lên bởi Nguyễn Đức Thắng
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 661 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BÙI HƯNG ĐẠO THPT ANLÃO _ ĐT: 0936941459
LỚP ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC THEO TỪNG CHUYÊN ĐỀ
Giáo viên giảng dạy: BÙI HƯNG ĐẠO ĐHSP CHUYÊN NGÀNH HÓA HỌC
( BUỔI 1)
CHỦ ĐỀ 1

50 BµI TËP KIÓU ''GÇn nhÊt '' - 2015

Câu 1:Hỗn hợp X gồm C3H6, C4H10, C2H2 và H2. Cho m gam X vào bình kín có chứa một ít bột Ni làm xúc tác. Nung
nóng bình thu được hỗn hợp Y. Đốt cháy hoàn toàn Y cần dùng vừa đủ V lít O2 (đktc). Sản phẩm cháy cho hấp thụ hết
vào bình đựng nước vôi trong dư, thu được một dung dịch có khối lượng giảm 21,45 gam. Nếu cho Y đi qua bình
đựng lượng dư dung dịch brom trong CCl4 thì có 24 gam brom phản ứng. Mặt khác, cho 11,2 lít (đktc) hỗn hợp X đi
qua bình đựng dung dịch brom dư trong CCl4, thấy có 64 gam brom phản ứng. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn
toàn. Giá trị của V gần với giá trị nào sau đây nhất
A. 21,00.
B. 22.
C. 10.
D. 21,5.
Câu 2. Cho m gam hỗn hợp E gồm một peptit X và một peptit Y (Biết số nguyên tử nitơ trong X, Y lần lượt là 4 và 5,
X và Y chứa đồng thời glyxin và alanin trong phân tử) bằng lượng NaOH vừa đủ, cô cạn thu được ( m + 15,8) gam
hỗn hợp muối. Đốt cháy toàn bộ lượng muối sinh ra bằng một lượng O2 vừa đủ thu được Na2CO3 và hỗn hợp hơi F
gồm CO2, H2O và N2. Dẫn toàn bộ hỗn hợp hơi F qua bình đựng NaOH đặc dư thấy khối lượng bình tăng thêm 56,04
gam so với ban đầu và có 4,928 lít một khí duy nhất (đktc) thoát ra, các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Thành phần phần
trăm khối lượng của Y trong hỗn hợp E gần nhất với?
A. 47%.
B. 53%
C. 30%
D. 35%.
Câu 4: Nung nóng hỗn hợp chất rắn A gồm a mol Mg và 0,25 mol Cu(NO3)2, sau một thời gian thu được chất rắn X
và 0,45 mol hỗn hợp khí NO2 và O2. X tan hoàn toàn trong dung dịch chứa vừa đủ 1,3 mol HCl, thu được dung dịch
Y chứa m gam hỗn hợp muối clorua, và thoát ra 0,05 mol hỗn hợp khí Z gồm N2 và H2, tỉ khối của Z so với H2 là 11,4.
Giá trị m gần nhất là
A.82.
B. 74.
C. 72.
D. 80.
Câu 5: Hỗn hợp X gồm Fe và một kim loại khác. Cho thêm 0,32 gam kim loại Cu vào 2,08 gam hỗn hợp X thu được
hỗn hợp Y trong đó kim loại Cu chiếm 53,33% về khối lượng. Lấy 1/2 hỗn hợp Y cho tác dụng với 425 gam dung
dịch AgNO3 1,7%, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Z. Nồng độ phần trăm của Fe(NO3)2
trong dung dịch Z gần nhất với?
A. 0,3%.
B. 0,8%.
C. 0,2%.
D. 0,4%.
Câu 6: Trong một bình kín dung tích 2,24 lít chứa một ít bột Ni xúc tác và hỗn hợp khí X gồm H2, C2H4 và C3H6 (ở
đktc). Tỉ lệ số mol C2H4 và C3H6 là 1:1. Đốt nóng bình một thời gian sau đó làm lạnh tới 00C thu được hỗn hợp khí Y.
Cho h...
BÙI HƯNG ĐẠO THPT ANLÃO _ ĐT: 0936941459
Buihungdao84@gmail.com 2014 - 2015 Trang 1/6 – BÙI HƯNG ĐẠO
1
LP ÔN THI ĐẠI HC MÔN HÓA HC THEO TNG CHUYÊN ĐỀ
Giáo viên ging dy: BÙI HƯNG ĐẠO ĐHSP CHUYÊN NGÀNHA HC
( BUI 1)
CH ĐỀ 1
Câu 1:Hn hp X gm C
3
H
6
, C
4
H
10
, C
2
H
2
và H
2
. Cho m gam X vào bình kín có cha mt ít bt Ni làmc tác. Nung
nóng bình thu được hn hp Y. Đốt cháy hoàn toàn Y cn dùng va đủ V lít O
2
(đktc). Sn phm cháy cho hp th hết
vào nh đựng nước vôi trong dư, thu được mt dung dch khi lượng gim 21,45 gam. Nếu cho Y đi qua bình
đựng lượng dư dung dch brom trong CCl
4
thì 24 gam brom phn ng. Mt khác, cho 11,2 lít (đktc) hn hp X đi
qua nh đựng dung dch brom dư trong CCl
4
, thy 64 gam brom phn ng. Biết các phn ng đều xy ra hoàn
toàn. Giá tr ca V gn vi giá tr nào sau đây nht
A. 21,00. B. 22. C. 10. D. 21,5.
Câu 2. Cho m gam hn hp E gm mt peptit X và mt peptit Y (Biết s nguyên t nitơ trong X, Y ln lượt là 4 và 5,
X và Y cha đồng thi glyxin và alanin trong phân t) bng lượng NaOH va đủ, cô cn thu được ( m + 15,8) gam
hn hp mui. Đốt cháy toàn b lượng mui sinh ra bng mt lượng O
2
va đủ thu được Na
2
CO
3
và hn hp hơi F
gm CO
2
, H
2
O và N
2
. Dn toàn b hn hp hơi F qua bình đựng NaOH đặc dư thy khi lượng bình tăng thêm 56,04
gam so vi ban đầu và có 4,928 lít mt khí duy nht (đktc) thoát ra, các phn ng xy ra hoàn toàn. Thành phn phn
trăm khi lượng ca Y trong hn hp E gn nht vi?
A. 47%. B. 53% C. 30% D. 35%.
Câu 4: Nung nóng hn hp cht rn A gm a mol Mg 0,25 mol Cu(NO
3
)
2
, sau mt thi gian thu được cht rn X
0,45 mol hn hp khí NO
2
O
2
. X tan hoàn toàn trong dung dch cha va đủ 1,3 mol HCl, thu được dung dch
Y cha m gam hn hp mui clorua, và thoát ra 0,05 mol hn hp khí Z gm N
2
và H
2
, t khi ca Z so vi H
2
là 11,4.
Giá tr m gn nht
A.82. B. 74. C. 72. D. 80.
Câu 5: Hn hp X gm Fe mt kim loi khác. Cho thêm 0,32 gam kim loi Cu vào 2,08 gam hn hp X thu đưc
hn hp Y trong đó kim loi Cu chiếm 53,33% v khi lượng. Ly 1/2 hn hp Y cho tác dng vi 425 gam dung
dch AgNO
3
1,7%, sau khi các phn ng xy ra hoàn toàn, thu được dung dch Z. Nng độ phn trăm ca Fe(NO
3
)
2
trong dung dch Z gn nht vi?
A. 0,3%. B. 0,8%. C. 0,2%. D. 0,4%.
Câu 6: Trong mt bình kín dung tích 2,24 t cha mt ít bt Ni xúc c hn hp khí X gm H
2
, C
2
H
4
C
3
H
6
(
đktc). T l s mol C
2
H
4
và C
3
H
6
là 1:1. Đt nóng bình mt thi gian sau đó m lnh ti 0
0
C thu được hn hp khí Y.
Cho hn hp Y qua bình cha nước Br
2
dư thy khi lượng bình Br
2
tăng 1,015 gam. Biết t khi ca X Y so vi
H
2
ln lượt là 7,6 và 8,445. Hiu sut phn ng ca C
2
H
4
gn nht vi? .
A. 20%. B. 25%. C. 12%. D. 40%.
Câu 7: Đin phân dung dịch cha 0,2 mol NaCl x mol Cu(NO
3
)
2
vi đin cc trơ, sau mt thi gian thu được dung
dịch X khi lượng dung dịch gim 21,5 gam. Cho thanh st o dung dịch X đến khi c phản ng xảy ra hoàn tn
thy khi lượng thanh st giảm 1,8 gam và thy thoát ra khí NO duy nht. Giá trị ca x gn nht vi?
A. 0,42. B. 0,52. C. 0,62. D. 0,32.
Câu 8: Hn hp X có 2 hiđrocacbon mach h đồng đẳng liên tiếp, t khi hơi so vi H
2
bng 15,8. Ly m gam X
li vào 200 gam dung dch cha xúc tác thích hp thì thu được dung dch Z và thy thoát ra 2,688 t khí khô Y điu
kin tiêu chun có t khi hơi so vi H
2
bng 16,5. Biết rng dung dch Z cha anđehit vi nng đ C% bng 1,305%.
Giá tr ca m gn nht vi?
A. 6 gam B. 4 gam C. 5 gam D. 7 gam
Câu 9. Thy phân hoàn toàn m (gam) hn hp X gm 3 peptit ( trog cu to ch cha Glyxin, Alanin Valin) trong
dung dch cha 47,54 gam KOH. cn dung dch thì thu được 1,8m (gam) cht rn khan. Mt khác đốt cháy hết
0,5m (gam) X tcn dùng 30,324 lít O
2
, hp th sn phm cháy vào 650 ml dung dch Ba(OH)
2
1M thy khi lượng
bình tăng 65,615 (gam) đng thi khi lượng dung dch tăng m
1
(gam) và có mt khí trơ thoát ra. Giá tr (m
1
+ m) gn
nht vi?
A. 78 B. 120 C. 50 D. 80
Câu 10: Cho m gam hn hp X gm hai ancol đơn chc X
1
, X
2
đồng đẳng kế tiếp (
1 2
X X
M M
<
), phn ng vi CuO
nung nóng, thu được 0,25 mol H
2
O hn hp Y gm hai anđehit tương ng hai ancol dư. Đt cy hoàn toàn Y
50 BµI TËP KIÓU ''
GÇn nhÊt
'' - 2015
bài toán hóa hay và khó - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài toán hóa hay và khó - Người đăng: Nguyễn Đức Thắng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
bài toán hóa hay và khó 9 10 75