Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TOÁN VỀ TỨ GIÁC

Được đăng lên bởi Kien LE
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 735 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Khóa học TỔNG ÔN TOÁN 2014 – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNGBÀI TOÁN VỀ TỨ GIÁC – P1
Thầy Đặng Việt Hùng
Câu 1 [ĐVH]. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có đỉnh B thuộc đường
thẳng d1 : 2 x − y + 2 = 0 , đỉnh C thuộc đường thẳng d 2 : x − y − 5 = 0 . Gọi H là hình chiếu vuông góc của
9 2
B xuống AC. Biết M  ;  , K ( 9; 2 ) lần lượt là trung điểm của AH và CD. Tìm tọa độ các đỉnh của hình
5 5
chữ nhật biết hoành độ đỉnh C lớn hơn 4.

Đ/s: A (1; 0 ) , B (1; 4 ) , C ( 9; 4 ) , D ( 9;0 )
Câu 2 [ĐVH]. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có A(0; 2). Gọi H là hình
chiếu vuông góc của B xuống AC. Trên tia đối của tia BH lấy điểm E sao cho BE = AC. Biết
BE : x − y = 0 . Tìm tọa độ các đỉnh của hình chữ nhật biết Shcn = 6 và điểm B có tung độ dương.

Đ/s: B ( 0;5 ) , C ( 2;5) , D ( 2; 2 ) hoặc B ( 3; 2 ) , C ( 0;3) , D ( 0;0 )
Câu 3 [ĐVH]. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có BD : 2 x − 3 y + 4 = 0 .
Điểm G thuộc BD sao cho DG = 4GB . Gọi M là điểm đối xứng với A qua G, biết hình chiếu vuông góc
của M lên các cạnh BC, CD lần lượt là H (10; 6), K (13; 4) . Tìm tọa độ các đỉnh của hình chữ nhật.

Đ/s: A ( 4;8 ) , B (10;8 ) , C (10; 4 ) , D ( 4; 4 ) hoặc A ( 7;10 ) , B ( 7; 6 ) , C (13;6 ) , D (13;10 )
Câu 4 [ĐVH]. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho vuông ABCD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm
 22 11 
của AB, BC. Đường thẳng DM, CM cắt nhau tại điểm I  ;  , gọi H là trung điểm của DI. Đường
 5 5
7 
thẳng AH cắt CD tại J  ;1 . Tìm tọa độ các đỉnh của hình vuông biết hoành độ điểm A nhỏ hơn 4.
2 

Đ/s: A ( 2; 4 ) , B ( 5; 4 ) , C ( 5;1) , D ( 2;1)
Câu 5 [ĐVH]. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD : 3 x + y − 14 = 0 .
Điểm E (0; −6) là điểm đối xứng của C qua dường thẳng AB, M là trung điểm của CD, hai đường BD và
2 4
ME cắt nhau tại I  ; −  . Tìm tọa độ các đỉnh của hình chữ nhật.
3 3

Đ/s: A ( 5; −1) , B ( −1; −3) , C ( −2;0 ) , D ( 4; 2 )
Câu 6 [ĐVH]. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho vuông ABCD có độ dài cạnh bằng 4 2. Gọi E,
 24 12 
F lần lượt là trung điểm của AB, BC và M là giao điểm của CE, DF, biết M  ;  và
 5 5
AD : x − y + 4 = 0. Lập phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác ADM, biết điểm A có hoành độ
dương.

Đ/s: (C ) : ( x − 3) 2 + ( y − 5) 2 = 10
Câu 7 [ĐVH]. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có đỉnh B thuộc đường
thẳng d : x + y − 2 = 0 , đường thẳng AB đi qua E (1; 0) . Gọi H là hình chiếu vuôn...
Khóa hc TNG ÔN TOÁN 2014Thy ĐẶNG VIT HÙNG www.Moon.vn
Tham gia trn vn khóa TNG ÔN và LUYN ĐÊ ti Moon.vn để đạt đim s cao nht trong k thi TSĐH 2014!
Câu 1 [ĐVH]. Trong mt phng vi h ta độ Oxy, cho hình ch nht ABCDđỉnh B thuc đường
thng
1
: 2 2 0
+ =
d x y , đỉnh C thuc đường thng
2
: 5 0
=
d x y . Gi H là hình chiếu vuông góc ca
B xung AC. Biết
( )
9 2
; , 9;2
5 5
M K
l
n l
ượ
t là trung
đ
i
m c
a AHCD. Tìm t
a
độ
các
đỉ
nh c
a hình
ch
nh
t bi
ế
t hoành
độ
đỉ
nh C l
n h
ơ
n 4.
Đ
/s:
(
)
(
)
(
)
(
)
1;0 , 1;4 , 9;4 , 9;0
A B C D
Câu 2 [ĐVH].
Trong m
t ph
ng v
i h
t
a
độ
Oxy, cho hình ch
nh
t ABCD A(0; 2). G
i H hình
chi
ế
u vuông góc c
a B xu
ng AC. Trên tia
đố
i c
a tia BH l
y
đ
i
m E sao cho BE = AC. Bi
ế
t
: 0
BE x y . Tìm ta độ các đỉnh ca hình ch nht biết S
hcn
= 6 và đim B có tung độ dương.
Đ/s:
(
)
(
)
(
)
0;5 , 2;5 , 2;2
B C D
hoc
(
)
(
)
(
)
3;2 , 0;3 , 0;0
B C D
Câu 3 [ĐVH]. Trong mt phng vi h ta độ Oxy, cho hình ch nht ABCD
: 2 3 4 0
+ =
BD x y .
Đim G thuc BD sao cho
4
=
DG GB
. Gi M đim đối xng vi A qua G, biết hình chiếu vuông góc
ca M lên các cnh BC, CD ln lượt là
(10;6), (13;4)
H K . Tìm ta độ các đỉnh ca hình ch nht.
Đ/s:
(
)
(
)
(
)
(
)
4;8 , 10;8 , 10;4 , 4;4
A B C D
hoc
(
)
(
)
(
)
(
)
7;10 , 7;6 , 13;6 , 13;10
A B C D
Câu 4 [ĐVH]. Trong mt phng vi h ta độ Oxy, cho vuông ABCD. Gi M, N ln lượt trung đim
ca AB, BC. Đưng thng DM, CM ct nhau ti đim
22 11
;
I
, gi H là trung đim ca DI. Đường
thng AH ct CD ti
7
;1 .
2
J
Tìm ta độ các đỉnh ca hình vuông biết hoành độ đim A nh hơn 4.
Đ/s:
(
)
(
)
(
)
(
)
2;4 , 5;4 , 5;1 , 2;1
A B C D
Câu 5 [ĐVH]. Trong mt phng vi h ta độ Oxy, cho hình ch nht ABCD
:3 14 0
+ =
AD x y .
Đim
(0; 6)
E đim đối xng ca C qua dường thng AB, M trung đim ca CD, hai đường BD
ME ct nhau ti
2 4
;
3 3
I
. Tìm ta độ các đỉnh ca hình ch nht.
Đ/s:
(
)
(
)
(
)
(
)
5; 1 , 1; 3 , 2;0 , 4;2
A B C D
Câu 6 [ĐVH]. Trong mt phng vi h ta độ Oxy, cho vuông ABCD độ dài cnh bng
4 2.
Gi E,
F ln lượt là trung đim ca AB, BC và M là giao đim ca CE, DF, biết
24 12
;
5 5
M
: 4 0.
+ =
AD x y Lp phương trình đường tròn ngoi tiếp tam giác ADM, biết đim A hoành độ
dương.
Đ/s:
2 2
( ):( 3) ( 5) 10
+ =
C x y
Câu 7 [ĐVH]. Trong mt phng vi h ta độ Oxy, cho hình ch nht ABCD đỉnh B thuc đường
thng
: 2 0
+ =
d x y , đường thng AB đi qua
(1;0)
E . Gi H hình chiếu vuông góc ca B xung AC.
BÀI TOÁN VỀ TỨ GIÁC – P1
Thầy Đặng Việt Hùng
BÀI TOÁN VỀ TỨ GIÁC - Trang 2
BÀI TOÁN VỀ TỨ GIÁC - Người đăng: Kien LE
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
BÀI TOÁN VỀ TỨ GIÁC 9 10 641