Ktl-icon-tai-lieu

Bài tường trình thí nghiệm về oxi

Được đăng lên bởi chien-vu-xuan
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 5993 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BÀI TƯỜNG TRÌNH THÍ NGHIỆM HÓA HỌC 8
BÀI : ĐIỀU CHẾ- THU KHÍ OXI VÀ THỬ TÍNH CHẤT CỦA OXI
Kỹ năng thực hành
Lớp :------------------- Họ và tên:
Nhóm :---------------Ngày :
/
/
--------------------------NỘI DUNG :
STT
Tên thí nghiệm – Cách tiến hành thí nghiệm

Kết quả thực hành

Tường trình thí nghiệm

Điểm bài thực hành

Hiện tượng quan sát được

Giải thích- Viết PTHH minh hoạ

Kết luận

Thí nghiệm 2: Đốt cháy lưu huỳnhtrong
không khí và trong khí oxi .
- Cho một ít bột lưu huỳnh vào thìa đốt và đốt lưu
huỳnh trên ngọn lửa đèn cồn .
- Cho lưu huỳnh cháy trong không khí, quan sát .
- Sau đó đưa lưu huỳnh đang cháy vào lọ ( hoặc
ống nghiệm ) chứa đầy khí oxi. Quan sát , nhận
…………………………
xét so sánh 2 trường hợp và Viết PTHH .

………………………………...................
.

…………………………..

Thí nghiệm 1: Điều chế oxi bằng cách nhiệt
1

2

phân kali pemanganat và thu khí oxi vào ống
nghiệm .
-Lắp dụng cụ và tiến hành thí nghiệm như hình
46(a,b)
-Thu khí oxi bằng phương pháp đẫy không khí
( Hình 46a ) hoặc đẩy nước ( hình 46b)

Thí nghiệm 3: Đốt cháy Sắt trong khí oxi.
Dùng dây thép mỏng, quấn ở đầu viên than. Đốt
nóng đỏ dây thép, đưa nhanh vào lọ chứa oxi.
Quan sát hiện tượng. Viết PTHH.
3

Điểm

...
BÀI TƯỜNG TRÌNH THÍ NGHIỆM HÓA HỌC 8
BÀI : ĐIỀU CHẾ- THU KHÍ OXI VÀ THỬ TÍNH CHẤT CỦA OXI
Lớp :-------------------
Nhóm :----------------
Ngày : / /
Họ và tên:
---------------------------
Kỹ năng thực hành Kết quả thực hành Tường trình thí nghiệm Điểm bài thực hành
NỘI DUNG :
STT Tên thí nghiệm – Cách tiến hành thí nghiệm Hiện tượng quan sát được Giải thích- Viết PTHH minh hoạ Kết luận Điểm
1
Thí nghim 1: Điều chế oxi bằng cách nhiệt
phân kali pemanganat và thu khí oxi vào ống
nghiệm .
-Lắp dụng cụ và tiến hành thí nghiệm như hình
46(a,b)
-Thu khí oxi bằng phương pháp đẫy không khí
( Hình 46a ) hoặc đẩy nước ( hình 46b)
2
Thí nghim 2: Đốt cháy lưu huỳnhtrong
không khí và trong khí oxi .
- Cho một ít bột lưu huỳnh vào thìa đốt và đốt lưu
huỳnh trên ngọn lửa đèn cồn .
- Cho lưu huỳnh cháy trong không khí, quan sát .
- Sau đó đưa lưu huỳnh đang cháy vào lọ ( hoặc
ống nghiệm ) chứa đầy khí oxi. Quan sát , nhận
xét so sánh 2 trường hợp và Viết PTHH .
…………………………
………………………………...................
.
…………………………..
3
Thí nghim 3: Đốt cháy Sắt trong khí oxi.
Dùng dây thép mỏng, quấn đầu viên than. Đốt
nóng đỏ dây thép, đưa nhanh vào lọ chứa oxi.
Quan sát hiện tượng. Viết PTHH.
Bài tường trình thí nghiệm về oxi - Người đăng: chien-vu-xuan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Bài tường trình thí nghiệm về oxi 9 10 934