Ktl-icon-tai-lieu

Bài văn hay và xúc động lớp 5

Được đăng lên bởi trinhtue116
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 648 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Hoµng ChÝ Trung
Líp 5b Trêng TiÓu häc ThÞ trÊn L¬ng B»ng
§Ò bµi: y h×nh d¸ng tÝnh t×nh mét ngêi th©n yªu nhÊt trong gia ®×nh em
( ngêi th©n ®ã cã thÓ lµ «ng, bµ, cha, mÑ .)
Bµi lµm
Trong gia ®×nh t«i ai còng ngêi t«i rÊt yªu quý, nhng ®èi víi t«i
ngêi mµ t«i th¬ng yªu nhÊt vÉn lµ mÑ
Tuæi mÑ t«i ®· ngoµi 40 nhng so víi tuæi cña mÑ c¸c b¹n trong líp th×
t«i cßn rÊt trÎ. D¸ng ngêi mÑ cao, th©n h×nh thon th¶. Khu«n mÆt tr¸i
xoan. Níc da cña t«i tr¾ng hång biÕt c¸ch g÷i n. ®«i m¾t
to, ®Ñp lóc nµo còng s¸ng long lanh. mét m¸i tãc ®en dµi nhiªn.
M¸i tãc cña mÑ dµi ®Õn lng ®en ãng. Mçi lÇn géi ®Çu l¹i rÊt khã
kh¨n nh©ng m¸i tãc dµi vµ dÇy cña m×nh lªn ®Ó cµi chiÕc lîc vµo.M¸i tãc
Êykh«ng chØ t«i t«i nhiÒu ngêi n÷a yªu thÝch. Nh×n thÊy ai còng
khen lµ ngêi biÕt thÈm mÜ, biÕt ch¨m sãc cho m×mh. Nhng nµo cã nh vËy ®©u.
Võa qua anh t«i võa thi ®ç ®¹i häc, kh«ng biÕt buån hay vui h»ng ®ªm
mÑ t«i kh«ng ngñ. Cã thÓ mÑ kh«ng ngñ v× anh t«i ®ç ®¹i häc hay còng cã thÓ
lo l¾ng cho kinh gia ®×nh. Anh t«i võa ®ç ®¹i häc, t«i l¹i hay èm
®au lªn mäi kho¶n chi tiªu trong gia ®×nh ®Òu do mét tay t«i kiÕm ra. Nãi
®Õn tay t«i míi nhí ra ®«i tay gÇy gÇy x¬ng x¬ngcña mÑ. §«i bµn tay Êy tuy
ram r¸p, nhiÒu côc chai to nhng t«i lai rÊt thÝch xoa ®«i bµn tay Êy lªn
m¸,v× bµn tay Êy ®· ch¨m sãc nu«i nÊng t«i bÊy l©u nay. TÝnh t×nh ®«n
hËu vui vÎ, hay gióp ®ì ngêi kh¸c.T«i nhí nh÷ng lÇn ®ang lóc nöa ®ªm,
t«i choµng tØnh dËy ®Ó ®a mét b¸c hµng xãm bªn c¹nh ®i bÖnh viÖn. HoÆc
nh÷ng lÇn mÑ ®ang bÖnh cßn ®i th¨m nh÷ng ngêi bÖnh h¬n m×nh. T«I khuyªn
mÑ kh«ng lªn ®i nhng mÑ nãi: “Chóng ta cÇn biÕt quan t©m gióp ®ì ngêi kh¸c
con ¹”. ngêi chu ®¸o trong mäi c«ng viÖc. Mçi s¸ng sím khi mäi ngêi
vÉn cha ngñ dËy th× ®· thøc dËy chuÈn b÷a ¨n s¸ng cho gia ®×nh, tÊt
bÇt ®i chî mua thøc ¨n cho ngµy h«m ®ã råi l¹i ph¶i ®i trêng. C«ng viÖc
cña vÊt nhng vÉn kh«ng quªn tíi c¸c c©y c¶nh trong nhµ. Kh«ng
1
Bài văn hay và xúc động lớp 5 - Trang 2
Bài văn hay và xúc động lớp 5 - Người đăng: trinhtue116
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bài văn hay và xúc động lớp 5 9 10 264