Ktl-icon-tai-lieu

Bài viết số 5 Ngữ văn 9

Được đăng lên bởi Quyên Đỗ
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1659 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ngày soạn: 09/ 01/ 2015.
Ngày kiểm tra: ....../ 01/ 2015.
TUẦN 22:
Tiết 104- 105: TLV:

VIẾT BÀI TẬP LÀM VĂN SỐ 5- NGHỊ LUẬN XÃ HỘI
ĐỀ BÀI:
Câu 1: (2 điểm)
a. Vai trò của phép phân tích và tổng hợp.
b. Yêu cầu chung của bài văn nghị luận về một sự việc, hiện tượng trong đời sống.
Câu 2: ( 8 điểm)
Một hiện tượng khá phổ biến hiện nay là vứt rác ra đường hoặc những nơi công
cộng. Ngồi bên hồ, dù là hồ đẹp nổi tiếng, người ta cũng tiện tay vứt rác xuống… Em
hãy đặt một nhan đề để gọi ra hiện trượng ấy và viết bài văn nêu suy nghĩ của mình.
ĐÁP ÁN- BIỂU ĐIỂM:
Câu 1: (2 điểm)
Điểm
Phần
Nội dung
số
Vai trò của phép phân tích và tổng hợp:
- Phân tích giúp hiểu sâu sắc các khía cạnh khác nhau của vấn
a
1
đề
- Tổng hợp giúp hiểu được ý nghĩa của vấn đề
Yêu cầu chung của bài văn nghị luận về một sự việc, hiện
tượng trong đời sống.
b

- Bài nghị luận phải nêu được sự việc, hiện tượng có vấn đề.
Phân tích mặt đúng, mặt sai, nguyên nhân và bày tỏ thái độ của
người viết.
- Hình thức phải có bố cục mạch lạc, rõ ràng, luận điểm rõ
ràng, luận cứ xác thực, lập luận phù hợp.

1

Câu 2: ( 8 điểm)
A. Yêu cầu chung
- Kiểu đề: nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống.
- Bài làm cần có nhan đề tự đặt.
- Học sinh xác định được yêu cầu của đề bài vận dụng các kiến thức và kỹ năng về
văn nghị luận về một sự việc, hiện tượng của đời sống xã hội (như: nghị luận, phân tích,
tổng hợp, cách làm bài, ...).
- Bài viết phải phân tích được các mặt đúng sai chỉ ra những nguyên nhân và trình
bày thái độ, ý kiến nhận định và phương hướng giải quyết của người viết.
- Bài viết của học sinh phải có những dẫn chứng cụ thể, sinh động, những lập luận
chặt chẽ có các thao tác phân tích tổng hợp, các luận điểm, luận cứ rõ ràng. Bố cục
mạch lạc. Bài viết sáng sủa sạch đẹp, không sai chính tả, sâu sắc.
B. Yêu cầu cụ thể:
Điểm
Phần
Nội dung
số

- Giới thiệu chung, khái quát hiện trạng môi trường.
- Hành động được nêu ra (đề bài) là hành động gây ô nhiễm
môi trường  cần phải sửa.
1. Biểu hiện:
- Người Việt Nam thường có thói quen vứt rác ra đường, nơi
công cộng: Bất cứ chỗ nào cũng có thể trở thành bãi rác, miễn
không phải địa phận nhà mình.
- Rác thải bao gồm những đồ dùng không sử dụng, rác thải
sinh hoạt, những con vật chết.
2. Tác hại:
- Ô nhiễm môi trường (ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm đất
đai, ô nhiễm nguồn nước, làm sinh vật bị chết…).
- Bệnh dịch tăng cao và có cơ hội phát triển thành đại dịch…
ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng con người.
- Ảnh hưởng đến cảnh quan, thẩm mỹ, mất đi vẻ xanh- sạc...
Ngày soạn: 09/ 01/ 2015.
Ngày kiểm tra: ....../ 01/ 2015.
TUẦN 22:
Tiết 104- 105: TLV:
VIẾT BÀI TẬP LÀM VĂN SỐ 5- NGHỊ LUẬN XÃ HỘI
ĐỀ BÀI:
Câu 1: (2 điểm)
a. Vai trò của phép phân tích và tổng hợp.
b. Yêu cầu chung của bài văn nghị luận về một sự việc, hiện tượng trong đời sống.
Câu 2: ( 8 điểm)
Một hiện tượng khá phổ biến hiện nay vứt rác ra đường hoặc những nơi công
cộng. Ngồi bên hồ, hồ đp nổi tiếng, người ta cũng tiện tay vứt rác xuống… Em
hãy đặt một nhan đề để gọi ra hiện trượng ấy và viết bài văn nêu suy nghĩ của mình.
ĐÁP ÁN- BIỂU ĐIỂM:
Câu 1: (2 điểm)
Phần Nội dung
Điểm
số
a
Vai trò của phép phân tích và tổng hợp:
- Phân tích giúp hiểu sâu sắc các khía cạnh khác nhau của vấn
đề
- Tổng hợp giúp hiểu được ý nghĩa của vấn đề
1
b
Yêu cầu chung của bài văn nghị luận về một s việc, hiện
tượng trong đời sống.
- Bài nghị luận phải nêu được sự việc, hiện tượng vấn đề.
Phân tích mặt đúng, mặt sai, nguyên nhân bày tỏ thái độ của
người viết.
- Hình thức phải bố cục mạch lạc, ràng, luận điểm
ràng, luận cứ xác thực, lập luận phù hợp.
1
Câu 2: ( 8 điểm)
A. Yêu cầu chung
- Kiểu đề: nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống.
- Bài làm cần có nhan đề tự đặt.
- Học sinh xác định được yêu cầu của đề bài vận dụng các kiến thức và kỹ năng v
văn nghị luận về một sự việc, hiện tượng của đời sống xã hội (như: nghị luận, phân tích,
tổng hợp, cách làm bài, ...).
- Bài viết phải phân tích được các mặt đúng sai chỉ ra những nguyên nhân và trình
bày thái độ, ý kiến nhận định và phương hướng giải quyết của người viết.
- Bài viết của học sinh phải có những dẫn chứng cụ thể, sinh động, những lập luận
chặt chẽ c thao tác phân tích tổng hợp, các luận điểm, luận cứ ràng. Bố cục
mạch lạc. Bài viết sáng sủa sạch đẹp, không sai chính tả, sâu sắc.
B. Yêu cầu cụ thể:
Phần Nội dung
Điểm
số
Bài viết số 5 Ngữ văn 9 - Trang 2
Bài viết số 5 Ngữ văn 9 - Người đăng: Quyên Đỗ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Bài viết số 5 Ngữ văn 9 9 10 736