Ktl-icon-tai-lieu

BẢN BÁO CÁO TỰ NHẬN XÉT KẾT QUẢ TẬP SỰ

Được đăng lên bởi Hung Nguyen
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 5946 lần   |   Lượt tải: 3 lần
SỞ GD&ĐT LONG AN
TRƯỜNG THPT

*********

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
------- o0o -------

BẢN BÁO CÁO TỰ NHẬN XÉT KẾT QUẢ TẬP SỰ
*****************
- Họ và tên :
- Sinh ngày: ................................ .
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Toán, Tin.
- Hiện đang dạy môn Toán, Tin tại Trường
Trong thời gian tập sự 1 năm do giáo viên hướng dẫn, nay kết thúc thời gian tập
sự tôi xin tự đánh giá quá trình tập sự như sau:
I. Phẩm chất đạo đức:
- Ưu điểm
- Luôn gương mẫu trong việc rèn luyện tư cách, phẩm chất đạo đức của người giáo
viên, luôn gần gũi giúp đỡ học sinh.
- Có lối sống và hành vi đạo đức trong sáng, thể hiện tác phong sư phạm đúng
mực.
- Đối với đồng nghiệp: luôn đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau.
- Hạn chế : không
II. Năng lực làm việc và kết quả đạt được trong thời gian tập sự:
1. Công tác chuyên môn:
a. Về hồ sơ:
- Thiết lập đầy đủ bộ hồ sơ theo đúng quy định chung.
- Nội dung trình bày đầy đủ, khoa học, thời gian đúng quy định.
- Hình thức sạch, gọn, trình bày đúng quy định.
- Cần nộp hồ sơ theo đúng thời gian qui định
b. Về công tác soạn bài:
- Giáo án đầy đủ trước mỗi tuần học theo phân phối chương trình
- Bài soạn đã chú ý tới thay đổi phương pháp
- Tuy nhiên trong thời gian tập sự kinh nghiệm còn ít nên cần hoàn thiện những bài
giảng của mình.
c. Về công tác giảng dạy:
- Vận dụng các phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực học tập của học
sinh
- Có sử dụng thiết bị dạy học
- Tham khảo ý kiến của đồng nghiệp, học hỏi kinh nghiệm để hoàn thiện giờ giảng.
- Kiểm tra kịp thời đúng quy chế và nội dung kiểm tra phù hợp với đối tượng học
sinh.
- Vào điểm tương đối chính xác, đúng quy định

- Trả bài kiểm tra đầy đủ đúng thời gian quy định .
e. Công tác bồi dưỡng:
- Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chuyên môn tại trường và các buổi sinh hoạt
chuyên môn theo cụm.
- Không ngừng học hỏi nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nâng cao kỹ năng
nghiệp vụ sư phạm, từng bước tích lũy kinh nghiệm cho bản thân.
- Tích cực dự giờ các bạn đồng nghiệp, tìm đọc tài liệu tham khảo để nâng cao
hiểu biết cho bản thân.
2. Công tác khác:
Công tác chủ nhiệm:
- Thân thiện với học sinh, tích cực trong công tác chủ nhiệm .
- Do mới đảm nhận công tác chủ nhiệm nên còn ít kinh nghiệm.
III. Ý thức tổ chức kỷ lu...
 
  !"#!$%&&'

()(**+,-./01),+



 !
"#$% !%&'
'#()*+,-$ &.$/!#01 2'#()
*+3+  4 ()*+&*#

- Ưu điểm
5&6/"78"& !)9:%;<#&' 
!8=>2)?*
@8A*A%;* !B" )*&)%2
+
CA.D")801!2)?8/#
- Hạn chế0
 !"#$%&
'()*+,)
#-./&0
18()=<ED*6F24G
H$E=<!0#!'#24G
;*%!!E24G
=)D*6F2'#4G
1-.)*&1
I  =<&.J=F))A&6
K*%L2M.#N)&6) )
'#()*+0"OP="QE
R<#
-.)*2+
S($T )&6) )$%U) PP+()<#
*
@*$T1EG$%
#0RM01<#D")!V0"B"'R
WB#0G)'241$0B#)XY).A&Y
*
SB&6AP3 !24G
BẢN BÁO CÁO TỰ NHẬN XÉT KẾT QUẢ TẬP SỰ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BẢN BÁO CÁO TỰ NHẬN XÉT KẾT QUẢ TẬP SỰ - Người đăng: Hung Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
BẢN BÁO CÁO TỰ NHẬN XÉT KẾT QUẢ TẬP SỰ 9 10 605